Pro obce

Podpora pro obce

Kam se obrátit

Smart akcelerátor+

Projekt se zaměřuje na rozvoj inovačního prostředí v kraji v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (RIS3 strategie) a její krajskou přílohou za Pardubický kraj.

Regionální stálá konference Pardubického kraje

RSK pracuje s potřebami a požadavky získanými z území kraje. Cílem je provázat potřeby a rozvojové aktivity jednotlivých aktérů na území kraje s aktivitami financovatelnými z evropských, národních a dalších zdrojů.

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Pomáháme podnikatelům ve vyhledávání dotačních možností pro jejich individuální podnikatelské záměry. Zpracováváme žádosti o dotace a administrujeme podpořené projekty. S partnerskými organizacemi podporujeme podnikatelské klima v regionu.

Sdružení místních samospráv ČR

Krajské předsednictvo SMS ČR Pardubického kraje je partnerem vedení kraje v nejdůležitějších otázkách týkajících se územních samospráv. Mezi významná témata v Pardubickém kraji patří doprava a odliv služeb z venkova.

Svaz měst a obcí ČR

Každodenní práce svazu je zaměřena především na legislativní činnost v různých oblastech zejména v oblasti financování obcí, dále pak například v oblasti regionálního rozvoje a rozvoje venkova, bezpečnosti, dopravy, energetiky, školství, kultury, oblasti sociální apod.

Spolek pro obnovu venkova

Posláním spolku je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova. Motivovat občany žijící na venkově k dobrovolné aktivitě, podněcovat je k odhodlání podílet se na zdárném vývoji obce, napomáhat vzniku a činnosti místních a regionálních sdružení.

Integrované územní investice

ITI jsou nástrojem územního rozvoje, sloužící k řešení vybraných problémů daného území vyžadujících integrovaný přístup. Tím se rozumí koncentrace aktivit a zdrojů tak, aby byl výsledný efekt v území Hradecko-pardubické aglomerace co největší.

Krajská sdružení MAS

Pomáháme malým a středním podnikatelům s financováním jejich záměrů (vyhlašujeme dotační výzvy). Podporujeme lokální ekonomiku (regionální výrobky a služby a jejich propagace). Propojujeme podnikatele jak mezi sebou, tak i s vedením obcí.

SMART region

SMART řešení zahrnují inovace v dosavadních technologických nástrojích, výrobcích, postupech i službách. Inovativní řešení, na jejichž podporu orientuje pozornost tato koncepce, jsou možná ve všech oblastech života společnosti, vyjádřených pilíři udržitelného rozvoje, tedy v oblasti hospodářské, společenské i environmentální. Zastřešující průřezová oblast a každý pilíř je dělen na čtyři komponenty – oblasti, v nichž je možné realizovat SMART řešení, která přispívají k dosažení cíle – posílení odolnosti a zajištění dobrých podmínek pro život lidí ve městech a jejich zázemí.

SMART problematika pro města a obce v Pardubickém kraji >> vzdělávací semináře

Příběhy obcí