Regionální stálá konference Pardubického kraje

Koordinace územní dimenze – podpora absorpční kapacity – spolupráce s partnery v regionu

Programové období 2014-2020 přineslo důraz na nový přístup realizace regionální politiky vyplývající z legislativy Evropské unie, tzv. územní dimenzi a na uvedené obdobně navazuje období 2021 – 2027, kdy zároveň dochází k většímu důrazu na podporu hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOÚ).

Ministerstvo pro místní rozvoj proto již v roce 2014 iniciovalo vznik Regionálních stálých konferencí (RSK). Jedná se o dobrovolné uskupení partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje – RSK je složena z orgánů veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů a subjektů zastupujících občanskou společnost. Je založena a řízena na principu partnerství a nemá právní subjektivitu. Předsedou RSK je hejtman. Výstupy z jednání (usnesení, doporučení apod.) uplatňuje prostřednictvím svého zástupce v rámci Národní stálé konference.

RSK pracuje s potřebami a požadavky získanými z území kraje. Plní roli komunikační, plánovací a koordinační. Mezi její hlavní úkoly patří:

  • koordinace přípravy a realizace územní dimenze (využití ESI fondů) v rámci Pardubického kraje
  • sledování a podpora absorpční kapacity regionu, iniciace doporučení k zacílení výzev (zejména ve vztahu k ESI fondům)
  • koordinace zpracování Regionálního akčního plánu (RAP)
  • přispívání k naplňování cílů Strategie regionálního rozvoje ČR 21+
  • omezování nežádoucích disparit v rámci Pardubického kraje (HSOÚ)
  • sběr informací a dat o vývoji v území a dopadech realizovaných projektů
  • komunikace mezi aktéry rozvoje území s řídícími a zprostředkujícími orgány operačních programů
  • přenos požadavků a potřeb regionu na národní úroveň

 

Statut Regionální stálé konference Pardubického kraje

Jednací řád Regionální stálé konference Pardubického kraje

Chod RSK Pardubického kraje po administrativní, organizační a koordinační stránce zajišťuje Sekretariát RSK (pracovníci oddělení regionálního rozvoje, odbor rozvoje), který je spolufinancován z Operačního programu Technická pomoc z Fondu soudržnosti projekt Regionální stálá konference Pardubického kraje V (CZ.07.02.01/00/22_003/0000134).

 

Hospodářsky a sociálně ohrožená území