ICT infrastruktura – základní předpoklad úspěchu digitalizace

Cíl: Dostatečně dimenzovaná infrastruktura ICT je k dispozici na celém území České republiky
 • Podpora rozšíření sítí 4. generace (4G) po celém území České republiky, postupný přechod na 5G sítě.
 • Pilotní testování technologií a komplexních řešení s vazbou na sítě 5G.
 • Příprava mapy páteřní sítě pro přenos dat a podpora jejího dobudování ze strany státu.
 • Příprava mapy digitálního pokrytí kraje v koordinaci s městy a obcemi.
 • Vybudování regionálních datových center pro ukládání, sdílení a zpracovávání dat regionů/měst/obcí.

Dodavatelé SMART řešení

Cíl: Města, obce a kraje mají potřebnou infrastrukturu a ICT vybavení pro svou činnost.
 • Zřízení krajských databází záměrů investic do liniových staveb v intra i extravilánu ve smyslu zákona č. 194/2017 Sb.
 • Zjištění reálného stavu infrastruktury ICT na území města/obce, zřizování služebnosti u stávajících veřejných komunikačních sítí, vybavení nově stavěných budov bezpečnou digitální infrastrukturou.
 • Vytvoření strategie rozvoje ICT krajů, měst a obcí a akčních plánů realizace s odbornou podporou MV.

Dodavatelé SMART řešení

Cíl: ICT infrastruktura umožňuje bezpečný rozvoj digitálních služeb na úrovni měst, obcí a krajů.
 • Město/obec vytváří podmínky a podporuje rozvoj bezpečné ICT infrastruktury na svém území, popř. je samo/sama iniciátorem takového rozvoje.
 • Metodická pomoc při zajištění technologické nezávislosti a neutrality při budování ICT útvarů a služeb ve městech, obcích a regionech (monitorovací a měřicí systémy) – musí být garantováno, že přístup k veřejným službám není závislý na konkrétní (předem určené) platformě či technologii (vendor lock-in).
 • Zajištění kybernetické i HW bezpečnosti koncových bodů sítí (přístupových bodů), rovněž bezpečné instalace a užití aplikací – eliminace rizika zneužití.

Dodavatelé SMART řešení