Regionální inovační strategie (RIS3)

RIS3

RIS3 strategii lze jednoduše vysvětlit jako strategický přístup k ekonomickému rozvoji regionu v oblasti výzkumu a inovací. Představuje proces identifikování příležitostí a pozitivních stránek regionu, který může profitovat ze specializace v konkrétní oblasti vědy nebo technologie. Pro Pardubický kraj jsou v rámci RIS3 definovány následující tzv. progresivní odvětví:

  • Inteligentní chemie pro průmyslové a bio-medicinální aplikace
  • Pokročilé aplikace elektrotechniky a informatiky
  • Udržitelná doprava, výroba dopravních prostředků a jejich komponentů, dopravní infrastruktura
  • Pokročilé materiály na bázi textilních struktur
  • Strojírenství a moderní výrobní technologie

A.1.Zajištění absolventů v souladu s potřebami trhu práce
A.1.1.Zvýšení popularizace výsledků vědy a výzkumu
A.1.2.Zvýšení popularizace vzdělávacích oborů v souladu s potřebami praxe
A.1.3.Přizpůsobení počtu přijatých žáků a studentů potřebám praxe
A.2.Zvýšení kvality absolventů škol
A.2.1.Zvýšení kvality výuky na všech stupních škol
A.2.2.Zvýšení kvality vybavení a materiálně technického zabezpečení výuky škol
A.2.3.Zkvalitnění práce s nadanými dětmi, žáky a studenty
A.2.4.Zvýšení kvality řízení vzdělávání
A.2.5.Zvýšení kvality vzdělávání pedagogických pracovníků
A.3.Zvýšení počtu kvalitních dospělých odborníků pro potřeby praxe
A.3.1.Udržení odborníků v Pardubickém kraji, přilákání nových (i ze zahraničí)
A.3.2.Zvýšení počtu kvalitních dospělých odborníků pro potřeby firem a dalších organizací
A.3.3.Zvýšení počtu kvalitních dospělých odborníků pro potřeby výzkumu a vývoje
B.1.Zvýšení kvality a ekonomického přínosu veřejného výzkumu
B.1.1.Zvýšení propojení veřejného výzkumu s aplikační sférou
B.1.2.Zlepšování materiálně technických podmínek výzkumných pracovišť
B.1.3.Rozšíření přístupu k potřebným informacím, znalostem, technologiím
B.1.4.Zvýšení zapojování se veřejných výzkumných organizací do projektů mezinárodní výzkumné spolupráce
C.1.Zvýšení inovační aktivity firem v Pardubickém kraji
C.1.1.Rozšíření přístupu firem k potřebným informacím, znalostem, technologiím
C.1.2.Zkvalitnění výzkumných kapacit firem
C.1.3.Zvýšení spolupráce firem v oblasti výzkumu, vývoje, inovací
C.1.4.Zvýšení poptávky po inovačních řešeních
C.2.Zvýšení podnikatelské aktivity v Pardubickém kraji
C.2.1.Usnadnění zakládání nových firem
C.2.2.Zlepšení přístupu začínajících firem k financím
C.3.Zkvalitňování prostředí pro rozvoj firem
C.3.1.Zvýšení atraktivity regionu pro nové investory nebo nové investice stávajících firem zejména v oborech s vysokou přidanou hodnotou
C.3.2.Cílené napomáhání vzniku inovací v regionu
C.3.3.Další rozvoj eGovernmentu a eBusinessu s navazujícím cílem zvýšení konkurenceschopnosti firem
C.3.4.Zvýšení přístupu firem a dalších subjektů ke kvalitnímu napojení na vysokorychlostní internet
  • Strategické cíle
  • Specifické cíle

Metodika zařazení projektů do Akčního plánu Pardubického kraje

Akční plán k RIS3 strategii Pardubického kraje představuje implementační část Regionální výzkumné a inovační strategie inteligentní specializace Pardubického kraje (dále jen RIS3 Pk). Akční plán je složen ze souboru projektových záměrů, intervencí a opatření, které realizuje nebo plánuje realizovat Pardubický kraj, statutární město Pardubice a další subjekty aktivně působící v regionálním inovačním ekosystému. Společným znakem projektových záměrů zahrnutých do Akčního plánu je jejich vazba na stanovené klíčové oblasti změny RIS3 Pk a jejich strategické cíle a dále též na domény specializace kraje. Kromě vazby na RIS3 Pk a souladu projektových záměrů s touto strategií, je dalším kritériem pro zařazení do Akčního plánu potenciální významný dopad projektu či intervence na kvalitu inovačního prostředí Pardubického kraje. Jedná se o strategické projekty s evidentním inovačním potenciálem, přínosem pro konkurenceschopnost kraje a s ambicí něco změnit.

Jednotlivé projektové záměry jsou rozpracovány do podoby tzv. projektové fiše obsahující stručný popis záměru projektu či intervence, jeho cílů, očekávaných výsledků a výstupů a plánovaných aktivit. Současně je zde uveden základní předpoklad časového a finančního rámce projektů. Financování přípravy a realizace projektů je plánováno z veřejných (národních nebo evropských) i soukromých zdrojů. Co se týká časového rámce, zejména projekty výzkumných organizací jsou mnohdy plánovány i za horizont roku 2022, neboť se jedná o záměry středně- či dlouhodobého charakteru. Projekty obsažené v Akčním plánu RIS3 Pk mají sloužit k zajištění implementace RIS3, k přenášení záměrů této strategie do praxe a k naplňování ve strategii vytyčených cílů.

Předkládání projektů do Akčního plánu probíhá formou vyplnění projektové fiše od výzkumných organizací v regionu a dalších vybraných subjektů (soukromé podniky, municipality, aj.). Výběr projektových záměrů do Akčního plánu je stanoven pomocí hodnoticích kritérií, která jsou uvedená v tabulce. Projekt je zařazen do Plánu, pokud splní alespoň 70 % ze všech kritérií. (Nenaplňuje = 0bodů; Naplňuje částečně = 0.5bodů; Naplňuje = 1bod). Hodnocení probíhá v rámci RIS3 týmu, následně konzultován v rámci inovačních platforem a posléze je předkládán Krajské radě pro inovace Pardubického kraje (KRPI Pk).

Oblast hodnocení
Územní vymezení
Vhodné zaměření na posuzované území
Pozitivní dopad projektu na celé území
Využití projektu v území místními subjekty
Realizovatelnost
Zvýšení vyspělosti daného území
Tržní potenciál
Ekonomická udržitelnost
Ekonomický přínos
Zájem trhu
Inovativnost projektu
Přínos pro cílovou skupinu
Přínos pro region
Podpora příchodu firemních příležitostí
Příchod pracovních příležitostí
Zvyšování konkurenceschopnosti regionu
Zvyšování přidané hodnoty regionu
Budování pozitivní image regionu
Posilování sociální soudržnosti
Podporování životního prostředí
Regionální podpora
Podpora měst a obcí v regionu Pardubického kraje
Zlepšování hospodářské činnosti
Zájem občanské veřejnosti
Zapojení dalších stakeholderů Pk
Zapojení akademických / výzkumných / vzdělávacích subjektů
Přínosy pro strategii
Přínos k naplnění vize strategie
Iniciace dalších návazných projektů
Iniciace stakeholderů k zapojení se do realizace
Zajištění dalšího financování