Aktuální dotační příležitosti

ProgramNázev výzvyStručný popisPlánované datum příjmu žádostíPlánované datum ukončení příjmu žádostíŽadatel
OP PIKICT a SS – Digitální podnikCílem programu ICT a sdílené služby je podpořit malé a střední podniky (do 249 zaměstnanců) na jejich cestě za větší mírou digitalizace výroby a interních procesů, či připravit je na častější práci z domova.Detail15.9.202115.11.2021podniky
OP PIKInovace IX – Inovační projektCílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací.Detail15.6.202130.9.2021podniky, výzkumné organizace
OP PIKPotenciál VIIICílem výzvy je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Dále si pak výzva, potažmo celý program klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.Detail14.6.202126.8.2021podniky, výzkumné organizace
Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje Kreativní voucheryObecným cílem podprogramu je podpořit snížení všeobecných disparit v rozvoji jednotlivých mikroregionů kraje. Specifickým cílem podprogramu je poskytnout malým či středním podnikům (MSP) z problémových mikroregionů Pardubického kraje jednorázovou finanční dotaci, která by jim účinným způsobem pomohla dosáhnout vylepšení vyvíjeného či vyráběného produktu, zlepšení poskytovaných služeb nebo zefektivnila komunikaci směrem ke klientovi. To má přispět k jejich vyšší konkurenceschopnosti prostřednictvím schopnosti oslovit dostatečné množství klientů na stávajících i nových trzích, ideálně i zahraničních. Dílčími cíli jsou rozvoj spolupráce mezi MSP a kreativními firmami v regionu a využití potenciálu kreativních firem z regionu a jejich propojení s novými partnery a novými trhy. Detail14. 6. 202130. 7. 2021podniky
SFŽP ČR – Modernizační fond9. LIGHTPUB – Modernizace soustav veřejného osvětleníProgram se zaměřuje na podporu rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení s možností instalace inovativních prvků.DetailPředregistrace podzim 2021obce
SFŽP ČR – Modernizační fond6. TRANSGov – Modernizace veřejné dopravyProgram na pořízení vozidel na alternativní pohon a infrastruktury pro veřejnou dopravu určený pro veřejné subjekty, podniky s majetkovou účastí státu a veřejných subjektů, veřejné nepodnikatelské subjekty a podnikatelské subjekty se závazkem veřejné služby.DetailPředregistrace podzim 2021obce
SFŽP ČR – Modernizační fond5. TRANSCom – Modernizace dopravy v podnikatelském sektoruProgram podporuje nákup a pořízení vozidel na alternativní pohon a neveřejnou infrastrukturu u podnikatelských subjektů.DetailPředregistrace podzim 2021podniky
SFŽP ČR – Modernizační fond4. ENERG – Zlepšení energetické účinnosti v podnikáníProgram se zaměřuje na podporu zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti příp. snížení produkce skleníkových plynů v podnikání (mimo zařízení EU ETS)DetailPředregistrace podzim 2021podniky
SFŽP ČR – Modernizační fond2. RES+ – Nové obnovitelné zdroje v energeticeProgram na podporu nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie.Detailpro předregistrované březen 2021podniky, výzkumné organizace, obce
SFŽP ČR – Modernizační fond1. HEAT – Modernizace soustav zásobování tepelnou energiíProgram podporuje využívání OZE a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění, jako změna palivové základny a modernizace rozvodů tepelné energie.Detailpro předregistrované březen 2021podniky
TA ČRProgram TREND – podprogram 1 Technologičtí lídřiHlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. A to prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu. Podprogram 1 je zaměřen na podporu podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami (skrze stabilizaci a další rozvoj jejich výzkumných oddělení), a podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.Detail13.5.202114.7.2021podniky, výzkumné organizace
TA ČRDELTA 2Program je zaměřen na dvoustrannou mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu mezi českými podniky a výzkumnými organizacemi a jejich zahraničními partnery. Spolupráce je zaměřena převážně na země mimo evropský výzkumný prostor (seznam relevantních zemí je uváděn specificky pro každou veřejnou soutěž), přičemž oblast společného zkoumání není omezena.Detail13.5.202114.7.2021podniky, výzkumné organizace, obce
TA ČRProstředí pro život – Podprogramy 1 a 2Program je zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, na nové postupy, environmentální technologie a ekoinovace s vysokým potenciálem pro rychlým uplatněním v praxi, na podporu časově a znalostně náročnějších řešení založených, na dlouhodobějším sledování společenských, přírodních a klimatických změn. Podprogram 1 (Operativní výzkum ve veřejném zájmu) cílí na odbornou podporu výkonu veřejné správy v oblasti životního prostředí. Podprogram 2 (Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí) podporuje ekoinovace, technologie a techniky v technické ochraně životního prostředí či zajištění postupů pro minimalizaci rizik plynoucích z nedostatečné kvality životního prostředí pro zdraví lidí, jejich prostředí a přírodu.Detail19.5.202130.6.2021podniky, výzkumné organizace, obce
TA ČRDOPRAVA 2020+Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy. Specifickými cíli jsou I/ udržitelná doprava, II/ bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura, III/ přístupná a interoperabilní doprava a IV/ automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy.Detail15.4.202116.6.2021podniky, výzkumné organizace, obce
OP PIKÚSPORY ENERGIE v SZT – Výzva IVCílem programu je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla. Míra podpory je 40 % – 50 % způsobilých výdajů. Minimální výše dotace je 0,5mil. Kč, maximální pak 200 mil. Kč.Detail08.01.202030.06.2021podniky
OP PIKINOVAČNÍ VOUCHERY – Výzva VICílem výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Míra podpory je 50 % – 85 % způsobilých výdajů. Minimální výše dotace je 59 mil. Kč, maximální pak 500 mil. Kč.Detail15.07.202031.12.2022podniky
OP PIKÚSPORY ENERGIE s EPC – Výzva VICílem Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Míra podpory 30 – 50 % způsobilých výdajů dle velikosti podniku. Minimální dotace je 500 000 Kč, maximální 200 mil. Kč.Detail08.12.202031.05.2021/30.11.2021podniky
OP PIKPORADENSTVÍ – Výzva II Poradenské služby pro MSPVýzva je zaměřena na poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové malé a střední podniky. Cílem výzvy je podpořit rozvoj podnikatelských aktivit a zvýšit konkurenceschopnost MSP. Míra podpory 50 % způsobilých výdajů. Minimální dotace je 50 000 Kč. Maximální 1 mil. Kč.Detail01.03.202130.06.2021podniky
OP PIKAplikace IXCílem programu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s důrazem na sektor civilního dopravního letectví. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a ktvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.Detail15.6.202131.7.2021podniky, výzkumné organizace
Povez IIPOVEZ III. výzvaProjekt POVEZ II je určen pro zaměstnance firem a OSVČ jako finanční podpora vzdělávání. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a realizován Úřadem práce České republiky. Příspěvek je poskytován v režimu veřejné podpory „de minimis“ nebo na základě „blokové výjimky“DetailOtevřen31.12.2022podniky
Národní sportovní agenturaVýzva investice do 10 mil. KčTechnické zhodnocení, výstavba, dlouhodobý majetek, bezbariérový přístupDetail21.12.20204.6.2021obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
Národní sportovní agenturaVýzva investice nad 10 mil. KčTechnické zhodnocení, výstavba, dlouhodobý majetek, bezbariérový přístupDetail21.12.202028.5.2021obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
Národní sportovní agenturaVýzva Standardizovaná infrastrukturaVýstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí podle stanovených standardů, pořízení dlouhodobého majetkuDetail7.12.202030.6.2022obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky