Životní prostředí pro kvalitní život v obcích, městech a regionech

Cíl: Ovzduší měst a obcí není zamořováno škodlivými látkami z identifikovatelných zdrojů.
  • Realizace programu změny způsobu vytápění a chlazení s ohledem na dosahování cílů v energetických úsporách, ochraně klimatu a využití energetických zdrojů v místě spotřeby a za využití SMART řešení – na úrovni města, obce, kraje.
  • Zavedení monitoringu kvality ovzduší na místní úrovni pomocí nových technologických nástrojů a jeho využití k řízení dopravy a centrálního zásobování teplem.
  • Využívání alternativních paliv u dopravních prostředků v majetku obcí a krajů (např. elektromobilita či vodík).

Dodavatelé SMART řešení

Cíl: Zdroje vody v konkrétním území jsou chráněny před znečištěním, je podporováno lokální využití vody
  • Vytvoření digitálních plánů rozvoje vodovodů a kanalizací v městech, obcích a krajích s ohledem na adaptaci na změnu klimatu a potřebu nového způsobu nakládání s vodami.
  • Zabezpečení dodávek pitné vody z místních zdrojů v rámci meziobecní spolupráce.
  • Realizace programu inovativních postupů v lokálním decentralizovaném čištění odpadních vod.

Dodavatelé SMART řešení

Cíl: Je dosaženo vysokého stupně ochrany půdy a biodiverzity v konkrétním území.
  • Program využití brownfieldů k hospodářskému využití a přirozené sukcesi s využitím digitálních technologií v realizaci i monitoringu.
  • Podpora precizního zemědělství, vhodných způsobů využití biomasy, zejména návrat organické hmoty do půdy (včetně chlévské mrvy) a zabránění eroze na pozemcích všech vlastníků, zejména však měst a obcí.
  • Zvláštní podpora technologií pro využití zemědělci hospodařícími na menších celcích a dále zpracovávajících své produkty.

Dodavatelé SMART řešení