Územně analytické podklady Pardubického kraje – 5. úplná aktualizace červen 2021

Územně analytické podklady patří mezi územně plánovací podklady, zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území, hodnoty, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, záměry na provedení změn v území, zjišťují a vyhodnocují udržitelný rozvoj území a určují problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci. Slouží zejména jako podklad pro pořizování politiky územního rozvoje, pro pořizování územně plánovací dokumentace, jejích změn a aktualizací.

ÚAP Pk obsahují:
a) podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (1. část dokumentace),
b) rozbor udržitelného rozvoje území,
– zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území (2. část),
– vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území (3. část),
– určení problémů k řešení (4. část).

Textová část ÚAP Pk obsahuje následující části:

1. část dokumentace obsahuje podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území v členění do třinácti tematických částí dle § 4, odst. 2 a) vyhlášky, stručný komentář k jevům dle přílohy č. 1 část B k vyhlášce a komentáře k výkresům hodnot, limitů využití území a záměrů na provedení změn v území.

2. část dokumentace obsahuje zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území ve stanoveném tematickém členění.

3. část dokumentace obsahuje vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, a to pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území, včetně vyznačení a popisu území, kde se projevuje vyvážený a nevyvážený stav těchto pilířů.

4. část dokumentace obsahuje určení problémů k řešení v Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), zahrnující zejména požadavky na odstranění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území, slabých stránek, hrozeb a rizik souvisejících s nevyvážeností územních podmínek udržitelného rozvoje území.

Grafická část ÚAP Pk obsahuje:

  • výkres hodnot území v měřítku 1 : 100 000,
  • výkres limitů využití území v měřítku 1 : 100 000,
  • výkres záměrů na provedení změn v území v měřítku 1 : 100 000,
  • výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích (problémový výkres) v měřítku 1 : 100 000.

 

Územně analytické podklady Pk – textová část

Problémový výkres

Výkres hodnot území

Výkres limitů využití území

Výkres záměrů na provedení změn v území

Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území

Sídelní struktura Pardubického kraje – kategorie center