Publikace regionálního rozvoje

1. publikace – Zpráva o stavu čerpání fondů EU v Pardubickém kraji v období 2014-2020

Tato publikace hlouběji rozpracovává Zprávu o hodnocení naplňování Regionálního akčního plánu Pardubického kraje připravenou sekretariátem Regionální stálé konference Pardubického kraje v březnu roku 2021. Jejím cílem je s využitím výstupů Monitorovacího systému evropských fondů pro rozpočtové období 2014–2020 (MS2014+) podrobněji zhodnotit čerpání evropských fondů v období 2014–2020 v Pardubickém kraji.

Sledovány byly především projekty v kategorii PODPOŘENÉ, tedy projekty schválené, v realizaci a ukončené. Detailněji jsme se zaměřili na Integrovaný regionální operační program, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Operační program Životní prostředí. Kromě mezikrajského srovnání jsme podrobně sledovali i čerpání za jednotlivá území ORP Pardubického kraje.

Všechny výsledky byly dle možností relativizovány – tj. zejména přepočítány na počet obyvatel.

2. publikace – Zpráva o stavu čerpání fondů EU v Pardubickém kraji v období 2014-2021

Tato publikace hlouběji rozpracovává Zprávu o hodnocení naplňování Regionálního akčního plánu Pardubického kraje připravenou sekretariátem Regionální stálé konference Pardubického kraje v březnu roku 2022. Jejím cílem je stejně jako v předchozím roce s využitím výstupů Monitorovacího systému evropských fondů pro rozpočtové období 2014–2020 (MS2014+) podrobněji zhodnotit čerpání evropských fondů v období 2014–2021 v Pardubickém kraji. Toto programové období sice končí až k 31. 12. 2023, ale od ledna 2022 už v zásadě nejsou vyhlašovány nové výzvy, takže informace o podpořených projektech jsou relevantní a zaslouží si objektivní analýzu.

Sledovány byly znovu především projekty v kategorii PODPOŘENÉ, tedy projekty schválené, v realizaci a ukončené. Vedle mezikrajského srovnání zde opět naleznete i čerpání za jednotlivé ORP Pardubického kraje, přičemž všechny výsledky byly dle možností relativizovány – tj. zejména přepočítány na počet obyvatel.

Z pohledu operačních programů jsme se tentokrát zaměřili nejen na Integrovaný regionální operační program, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Operační program Životní prostředí, ale nově také na program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko. Mezi další nová témata patří kapitola věnovaná Hospodářsky a sociálně ohroženým územím Pardubického kraje (ORP Česká Třebová, ORP Králíky, ORP Moravská Třebová a ORP Svitavy) anebo zhodnocení Integrovaných nástrojů – Integrovaných územních investic (ITI) a Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

3. publikace – Podpora podnikání v Pardubickém kraji

Přirozeným zájmem Pardubického kraje je také prosperita soukromého sektoru v území. Pokud pomůžeme například inovacím nebo zlepšování podmínek života firem, vytváříme tím prostor pro rozvoj, novou pracovní sílu a nové obyvatele, a tím pomáháme i růstu celého regionu.

Podnikatelská aktivita je v našem regionu spíše podprůměrná – a to dlouhodobě. Pardubický kraj na tom není ve statistikách v porovnání s ostatními kraji v České republice zrovna dobře. Tento trend však chceme zlomit. Rádi bychom našli co nejvíce cest a prostředků k tomu, aby se nám povedlo podnikatelskou aktivitu v našem kraji více podpořit.

Cílem je jednoduše a maximálně přehledně zrekapitulovat dosavadní aktivity, kterými kraj napomáhá ke startu a udržitelnosti podnikání v regionu.

4. publikace – Analýza Chytrá obec Pardubického kraje

Cílem této analýzy je zjistit stav a situaci v obcích Pardubického kraje vztahující se k jejich přístupu k implementaci tzv. chytrých, neboli SMART řešení. Analýza je složena ze dvou dílčích analytických částí a následně části návrhové.

První část vychází z dostupných výsledků dotazníkového šetření, v jehož rámci byly osloveny všechny obce na území Pardubického kraje. Analýza však reflektuje pouze obce, které se zúčastnily dotazníkového šetření, tedy necelých 45 % obcí.

Druhá část vychází z výsledků terénního šetření, kdy bylo navštíveno 16 obcí, přičemž byly cíleně reflektovány jak všechny čtyři dřívější okresy kraje, tak celé populační spektrum obcí od obcí do 1000 obyvatel po obce nad 10 000 obyvatel. Cílem těchto rozhovorů bylo zjistit způsob, jakým obce nad zapojováním chytrých řešení uvažují, jestli se jedná o samozřejmost nebo výjimky a jestli k celkové problematice přistupují koncepčně nebo ad hoc podle aktuálních potřeb. Popřípadě co je v implementaci limituje.

Návrhová část pak následně shrnuje výstupy plynoucí z obou dílčích částí a navrhuje seznam opatření, jejichž implementací dojde ke zlepšení celkového stavu inovačního potenciálu v obcích.

5. publikace – Analýza z oblasti inovačních firem Pardubického kraje

Analýza z oblasti inovačních firem Pardubického kraje si primárně klade za cíl poznání trendů uvnitř tzv. domén specializace Pardubického kraje. Domény specializace jsou odvětví, která byla stanovena v rámci krajské přílohy národní RIS3 analýzy a která jsou blíže popsána v navazující samostatné kapitole. Velmi jednoduše řečeno se jedná o odvětví, která jsou vzhledem ke svým finančním výsledkům, míře inovací, postavení v hodnotových řetězcích a několika dalším aspektům pilíři ekonomiky celého
Pardubického kraje.

Cílem této analýzy je také detekce dopadů zjištěných trendů na konkurenceschopnost šetřených subjektů v rámci jejich koncových trhů a také na schopnost jednotlivých subjektů o inovativní přístup.

Sběr primárních dat pro účel analýzy probíhal formou terénního šetření, v rámci něhož bylo navštíveno celkem 40 firem působících v Pardubickém kraji.