Publikace regionálního rozvoje

1. publikace – Zpráva o stavu čerpání fondů EU v Pardubickém kraji v období 2014-2020

Tato publikace hlouběji rozpracovává Zprávu o hodnocení naplňování Regionálního akčního plánu Pardubického kraje připravenou sekretariátem Regionální stálé konference Pardubického kraje v březnu roku 2021. Jejím cílem je s využitím výstupů Monitorovacího systému evropských fondů pro rozpočtové období 2014–2020 (MS2014+) podrobněji zhodnotit čerpání evropských fondů v období 2014–2020 v Pardubickém kraji.

Sledovány byly především projekty v kategorii PODPOŘENÉ, tedy projekty schválené, v realizaci a ukončené. Detailněji jsme se zaměřili na Integrovaný regionální operační program, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Operační program Životní prostředí. Kromě mezikrajského srovnání jsme podrobně sledovali i čerpání za jednotlivá území ORP Pardubického kraje.

Všechny výsledky byly dle možností relativizovány – tj. zejména přepočítány na počet obyvatel.

2. publikace – Zpráva o stavu čerpání fondů EU v Pardubickém kraji v období 2014-2021

Tato publikace hlouběji rozpracovává Zprávu o hodnocení naplňování Regionálního akčního plánu Pardubického kraje připravenou sekretariátem Regionální stálé konference Pardubického kraje v březnu roku 2022. Jejím cílem je stejně jako v předchozím roce s využitím výstupů Monitorovacího systému evropských fondů pro rozpočtové období 2014–2020 (MS2014+) podrobněji zhodnotit čerpání evropských fondů v období 2014–2021 v Pardubickém kraji. Toto programové období sice končí až k 31. 12. 2023, ale od ledna 2022 už v zásadě nejsou vyhlašovány nové výzvy, takže informace o podpořených projektech jsou relevantní a zaslouží si objektivní analýzu.

Sledovány byly znovu především projekty v kategorii PODPOŘENÉ, tedy projekty schválené, v realizaci a ukončené. Vedle mezikrajského srovnání zde opět naleznete i čerpání za jednotlivé ORP Pardubického kraje, přičemž všechny výsledky byly dle možností relativizovány – tj. zejména přepočítány na počet obyvatel.

Z pohledu operačních programů jsme se tentokrát zaměřili nejen na Integrovaný regionální operační program, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Operační program Životní prostředí, ale nově také na program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko. Mezi další nová témata patří kapitola věnovaná Hospodářsky a sociálně ohroženým územím Pardubického kraje (ORP Česká Třebová, ORP Králíky, ORP Moravská Třebová a ORP Svitavy) anebo zhodnocení Integrovaných nástrojů – Integrovaných územních investic (ITI) a Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

3. publikace – Podpora podnikání v Pardubickém kraji

Přirozeným zájmem Pardubického kraje je také prosperita soukromého sektoru v území. Pokud pomůžeme například inovacím nebo zlepšování podmínek života firem, vytváříme tím prostor pro rozvoj, novou pracovní sílu a nové obyvatele, a tím pomáháme i růstu celého regionu.

Podnikatelská aktivita je v našem regionu spíše podprůměrná – a to dlouhodobě. Pardubický kraj na tom není ve statistikách v porovnání s ostatními kraji v České republice zrovna dobře. Tento trend však chceme zlomit. Rádi bychom našli co nejvíce cest a prostředků k tomu, aby se nám povedlo podnikatelskou aktivitu v našem kraji více podpořit.

Cílem je jednoduše a maximálně přehledně zrekapitulovat dosavadní aktivity, kterými kraj napomáhá ke startu a udržitelnosti podnikání v regionu.