GDPR

Obecná informace o ochraně osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů je:
  Regionální rozvojová agentura
  náměstí Republiky 12
  530 21 Pardubice
  IČ: 69153361
 2. Pověřenci pro ochranu osobních údajů:
  Jana Klekar
  Petra Henychová
  Pavlína Paukrtová
  Ondřej Tušl
  Martina Vítková
  Martin Karas
  Kateřina Járová
  Jan Gregor
  Eliška Kůtová
  Elektronická adresa: kontakt@paradnikraj.cz
 3. Zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti agentury (nebo úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu pravomoci agentury) je agentuře přímo stanoveno zvláštními předpisy nebo taková povinnost plyne agentuře ze zvláštních předpisů. Osobní údaje zpracovávané z uvedených důvodů jsou předávány příslušným orgánům, úřadům či institucím v případech, kdy tak ukládá zvláštní zákon.
 4. Při zpracování osobních údajů u agentury nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 5. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem.
 6. Pokud jsou u agentury zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:
  1. požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
  2. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
  3. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané u agentury jsou nepřesné),
  4. požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  6. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste agentuře poskytl/a,
  7. podat stížnost u dozorového orgánu.
 7. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 8. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 9. Svá práva vůči agentuře uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.