Identifikace talentu žáků

Pilotní ověření v rámci dotačního programu projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II

Pardubický kraj se snaží zlepšovat práci s nadanými žáky základních škol. Od 1. 9. 2019 probíhala realizace projektu Pardubického kraje s názvem „Smart akcelerátor Pardubického kraje II„. Jednou z jeho aktivit byla i aktivita Pilotní ověření. V rámci ní odbor rozvoje KrÚ Pk připravil k vyhlášení a následné administraci dotační program Pardubického kraje „Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v základních školách Pardubického kraje v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II“.

Cílem programu byla příprava a pilotní ověření systémového přístupu k podpoře rozvoje potenciálu nadaných dětí a žáků základních škol na území Pardubického kraje. Prostřednictvím pilotního projektu došlo k ověření nastavení podmínek a pravidel, role jednotlivých subjektů zapojených do realizace a zájmu cílových skupin. Pilotní ověření bylo ukončeno vytvořením metodiky. V případě, že se systém ukáže jako přínosný a vhodně nastavený (úspěšná pilotáž), je podmínkou této aktivity definovat budoucího nositele tohoto nástroje v dalších letech.

Žadatelem byly obce Pardubického kraje jako zřizovatelé základních škol. Příjemcem dotace byly základní školy, které pracovali s nadanými a talentovanými žáky. Předmětem dotace byla nejenom úhrada osobních nákladů pedagogů v minimálně 5 základních školách, kteří se ve školním roce 2021/2022 věnovali práci s talentovanými žáky a dále doplňkově pořízení potřebných výukových pomůcek, nástrojů a služeb (max. do výše do 30 % uznatelných výdajů projektu).

Celková finanční alokace na Pilotní ověření byla 1,5 mil. Kč. Podpora byla poskytována formou nevratné finanční podpory (dotace). Výše podpory je maximálně 90 % celkových způsobilých výdajů, spoluúčast žadatele je minimálně 10 % celkových způsobilých výdajů. Dotace byla poskytnuta Pardubickým krajem ex post – tj. až po ukončení projektu a předložení a odsouhlasení vyúčtování.

Harmonogram výzvy
Datum vyhlášení výzvy 23. 3. 2020
Datum zahájení příjmu žádostí 23. 4. 2021
Datum ukončení přijmu žádostí: 10. 5. 2021

Text výzvy pilotní ověření

Formulář žádosti

Vzor smlouvy o poskytnutí dotace

Způsob vyúčtování poskytnuté dotace

Finanční podmínky programu

Dokladování mezd

Kritéria hodnocení

Kontakt:
Ing. Jakub Návesník, Ph.D.
manažer pilotního ověření
601 084 580, jakub.navesnik@pardubickykraj.cz

Veškerá dokumentace výzvy včetně bližších podmínek výzvy a formuláře žádosti je na tomto odkazu.