Pilotní ověření

Dotační program projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II

Pardubický kraj se snaží zlepšovat práci s nadanými žáky základních škol. Od 1. 9. 2019 probíhá realizace projektu Pardubického kraje s názvem „Smart akcelerátor Pardubického kraje II„. Jednou z jeho aktivit je i aktivita Pilotní ověření. V rámci ní odbor rozvoje KrÚ Pk připravil k vyhlášení a následné administraci dotační program Pardubického kraje „Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v základních školách Pardubického kraje v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II“.

Cílem programu je příprava a pilotní ověření systémového přístupu k podpoře rozvoje potenciálu nadaných dětí a žáků základních škol na území Pardubického kraje. Prostřednictvím pilotního projektu dojde k ověření nastavení podmínek a pravidel, role jednotlivých subjektů zapojených do realizace a zájmu cílových skupin. Pilotní ověření bude ukončeno vytvořením metodiky. V případě, že se systém ukáže jako přínosný a vhodně nastavený (úspěšná pilotáž), je podmínkou této aktivity definovat budoucího nositele tohoto nástroje v dalších letech.

Žadatelem jsou obce Pardubického kraje jako zřizovatelé základních škol. Příjemcem dotace jsou základní školy, které již v současné době pracují s nadanými a talentovanými žáky. Předmětem dotace je nejenom úhrada osobních nákladů pedagogů v minimálně 5 základních školách, kteří se budou ve školním roce 2021/2022 věnovat práci s talentovanými žáky a dále doplňkově pořízení potřebných výukových pomůcek, nástrojů a služeb (max. do výše do 30 % uznatelných výdajů projektu).

Celková finanční alokace na Pilotní ověření je 1,5 mil. Kč. Podpora je poskytována formou nevratné finanční podpory (dotace). Výše podpory je maximálně 90 % celkových způsobilých výdajů, spoluúčast žadatele je minimálně 10 % celkových způsobilých výdajů. Dotace bude poskytnuta Pardubickým krajem ex post – tj. až po ukončení projektu a předložení a odsouhlasení vyúčtování.

Harmonogram výzvy
Datum vyhlášení výzvy 23. 3. 2020
Datum zahájení příjmu žádostí 23. 4. 2021
Datum ukončení přijmu žádostí: 10. 5. 2021

Text výzvy pilotní ověření

Formulář žádosti

Vzor smlouvy o poskytnutí dotace

Způsob vyúčtování poskytnuté dotace

Finanční podmínky programu

Dokladování mezd

Kritéria hodnocení

Kontakt:
Ing. Jakub Návesník, Ph.D.
manažer pilotního ověření
601 084 580, jakub.navesnik@pardubickykraj.cz

Veškerá dokumentace výzvy včetně bližších podmínek výzvy a formuláře žádosti je na tomto odkazu.