Dopravní infrastruktura a mobilita uzpůsobená pro lidi

Cíl: Je dostupná dopravní infrastruktura odpovídající potřebám, infrastruktura pro alternativní pohony a pro rozvoj nemotorové dopravy ve městech, obcích a regionech s ohledem na snižování emisí a dopadu na klima
 • Zajištění infrastruktury pro dopravu v klidu, řešení parkovací politiky v návaznosti na místní podmínky, rozvoj infrastruktury pro aktivní mobilitu, včetně návaznosti na veřejnou dopravu a systémy B+R (Bike and Ride).
 • Rozvoj místní podpůrné infrastruktury pro zajištění paliv a pohonů pro alternativní pohonné jednotky (např. podpora nabíjecích stanic pro elektromobily).
 • Řešení logistiky a dopravy lidí a zboží v regionech/městech/obcích zejména tzv. „poslední míle“ s ohledem na zatížení životního prostředí.

Dodavatelé SMART řešení

Cíl: Cílená komunikace s místními obyvateli umožňuje přijetí atraktivní alternativy v oblasti mobility s minimálními dopady na životní prostředí
 • Realizace dopravních opatření vedoucích ke zklidnění dopravy v centrech měst a obcí a v místech, kde dochází k vysoké zátěži ve vztahu ke kvalitě života obyvatel, podpora hromadné a nemotorové dopravy.
 • Osvětové kampaně na základě zpracované strategie/koncepce mobility a dopravní obslužnosti ve městě či obci (vč. alternativních způsobů dopravy), kontinuální zapojování občanů do strategického plánování města/obce.
 • Podpora sdílené dopravy (carsharingu, bikesharingu) a plně obsazených vozidel (carpooling).

Dodavatelé SMART řešení

Cíl: Veřejný prostor z pohledu dopravní infrastruktury a mobility je řešen v Plánu udržitelné městské mobility.
 • Podpora konceptu „Města krátkých vzdáleností“ v rámci PUMM (big data jsou k dispozici ke kontinuálnímu doplňování a obnově infrastruktury).
 • Instalace pokročilých informačních systémů veřejné hromadné dopravy.
 • Zpracování Plánu udržitelné městské mobility přiměřeně i v menších městech zaměřené na snižování výkonů individuální automobilové dopravy ve městech ve vazbě na suburbánní oblasti měst a na snižování potřeb parkovacích míst s cílem vytvářet veřejný prostor pro různé účely veřejného života.
  Zpracování/aktualizace Koncepce městské a aktivní mobility (MaaS – Mobility as a Service) s garantovanými kvalitativními parametry.

Dodavatelé SMART řešení