Dotační příležitosti pro výzkumníky

ProgramNázev výzvyStručný popisPlánované datum příjmu žádostíPlánované datum ukončení příjmu žádostíŽadatel
SFŽP ČR – Modernizační fond2. RES+ – Nové obnovitelné zdroje v energeticeProgram na podporu nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie.Detailpro předregistrované březen 2021podniky, výzkumné organizace, obce
OP PIKAplikace IXCílem programu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s důrazem na sektor civilního dopravního letectví. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a ktvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.Detail15.6.202131.7.2021podniky, výzkumné organizace
TA ČRDELTA 2Program je zaměřen na dvoustrannou mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu mezi českými podniky a výzkumnými organizacemi a jejich zahraničními partnery. Spolupráce je zaměřena převážně na země mimo evropský výzkumný prostor (seznam relevantních zemí je uváděn specificky pro každou veřejnou soutěž), přičemž oblast společného zkoumání není omezena.Detail13.5.202114.7.2021podniky, výzkumné organizace, obce
TA ČRDOPRAVA 2020+Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy. Specifickými cíli jsou I/ udržitelná doprava, II/ bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura, III/ přístupná a interoperabilní doprava a IV/ automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy.Detail15.4.202116.6.2021podniky, výzkumné organizace, obce
OP PIKInovace IX – Inovační projektCílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací.Detail15.6.202130.9.2021podniky, výzkumné organizace
OP PIKPotenciál VIIICílem výzvy je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Dále si pak výzva, potažmo celý program klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.Detail14.6.202126.8.2021podniky, výzkumné organizace
TA ČRProgram TREND – podprogram 1 Technologičtí lídřiHlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. A to prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu. Podprogram 1 je zaměřen na podporu podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami (skrze stabilizaci a další rozvoj jejich výzkumných oddělení), a podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.Detail13.5.202114.7.2021podniky, výzkumné organizace
TA ČRProstředí pro život – Podprogramy 1 a 2Program je zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, na nové postupy, environmentální technologie a ekoinovace s vysokým potenciálem pro rychlým uplatněním v praxi, na podporu časově a znalostně náročnějších řešení založených, na dlouhodobějším sledování společenských, přírodních a klimatických změn. Podprogram 1 (Operativní výzkum ve veřejném zájmu) cílí na odbornou podporu výkonu veřejné správy v oblasti životního prostředí. Podprogram 2 (Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí) podporuje ekoinovace, technologie a techniky v technické ochraně životního prostředí či zajištění postupů pro minimalizaci rizik plynoucích z nedostatečné kvality životního prostředí pro zdraví lidí, jejich prostředí a přírodu.Detail19.5.202130.6.2021podniky, výzkumné organizace, obce