Občané a obce jako partneři dodavatelů energie

Cíl: Zvýšení míry soběstačnosti území v zásobování energií
  • Příprava projektů decentrální/lokální výroby energie z OZE při maximálním využití místních podmínek (areály brownfields, střechy a další plochy budov apod.) včetně akumulace a projektů úspor energie a jejich aktivní podpora. Aktivní zapojení do pilotních aktivit a podpora vzniku tzv. živých laboratoří (living labs).
  • Vypracování energetické koncepce na úrovni kraje, města/obce nebo regionu.
  • Efektivní využívání lokálních nebo dostupných zdrojů energie – využití odpadního tepla ze všech potenciálních zdrojů a energetické využití odpadu, modernizace a rozvoj stávajících soustav zásobování teplem s ohledem na jejich efektivitu.

Dodavatelé SMART řešení

Cíl: Energetické hospodářství v území regionu je optimalizováno s ohledem na efektivní využití zdrojů a dosahování úspor
  • Posílení udržitelnosti zavedeného energetického managementu příp. zavedení energetického managementu, vytvoření pozice energetického manažera v městě/obci/kraji a posílení jeho postavení v rámci hierarchie úřadu.
  • Zpracování analýzy možnosti využití decentrálních zdrojů k podpoře ostrovního napájení v území a zajištění energetické bezpečnosti, zpracování analýzy energetické odolnosti území.
  • Zavádění in-house softwarových nástrojů (aplikací, datových platforem) a metodických postupů pro efektivní hospodaření s energiemi.

Dodavatelé SMART řešení

Cíl: Energetická infrastruktura v území umožňuje bezpečné a spolehlivé zásobování energií, dochází ke snížení míry závislosti na externích zdrojích a k optimálnímu poměru dodávek ze zdrojů centrálních a decentralizovaných zdrojů
  • Dlouhodobý systematický sběr dat o výrobě a spotřebě energie v území, jejich vyhodnocení a další využití pro dlouhodobé energetické plánování města/obce/kraje s konkrétním cílem snížení spotřeby a prioritizace projektů, které budou podpořeny/realizovány.
  • Podpora výstavby smart grids (inteligentních sítí) a bateriových (záložních) systémů (úložišť) v síti.
  • Spolupráce při přípravě energetických sítí při přechodu na elektromobilitu.
  • Prevence rizik spojených s lokálními, regionálními i plošnými výpadky v dodávce energie, zabezpečení funkce prvku kritické infrastruktury (prvek KI) a dalších objektů strategického významu a průběžné testování spolehlivosti zásobování.

Dodavatelé SMART řešení