Rozvoj a aktualizace KAP (Krajský akční plán)

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje III (KAP III)

KAP III byl dne 4. srpna 2023 projednán a schválen Pracovní skupinou pro schvalování krajských akčních plánů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pardubický kraj se úspěšně řadí mezi další kraje v rámci ČR, které mají již schválený dokument KAP III, včetně akčních plánů pro rok 2023, 2024 a 2025.

KAP III – je souborem dokumentů, které jsou důležité pro akční plánování v území a skládají se z:

• Analytické části
• Stanovení priorit
• Ročních akčních plánů 2023, 2024, 2025

Dokumenty KAP III nejsou strategií v území, ale podkladovým a prováděcím (implementačním) dokumentem k platnému Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a na něho navázaného Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje.

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje II (KAP II)

Hlavním cílem projektu KAP II bylo prohloubit a zkvalitnit systém plánování a spolupráce v oblasti vzdělávání v Pardubickém kraji. Předkládaný projekt byl v souladu s Dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy Pardubického kraje i ČR a se Strategií 2030+. Projekt navazoval a doplňoval předcházející projekt Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje (reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308).

Evropský fond:ESF,ESF
Operační program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce:Pardubický kraj
Registrační číslo:CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023012
Zahájení projektu:1. 2. 2022
Datum ukončení:31. 11. 2023

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje se z pozice jednoho z partnerů s finančním příspěvkem podílí na realizaci projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně realizací klíčové aktivity č. 2 – Podpora polytechnického vzdělávání.