Programové období 2021-2027

 1. Programy pro období 2021-2027 spolufinancované z Evropských strukturálních a investičních fondů – více zde
  • Národní operační programy – více zde
  • Programy přeshraniční spolupráce – více zde
  • Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce, koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj – více zde
 2. Next Generation EU – více zde
  • Národní plán obnovy a Facilita na podporu oživení a odolnosti – více zde
  • REACT-EU – více zde
 3. MODERNIZAČNÍ FOND – více zde

I přes to, že programy a projekty „starého“ programového období 2014–2020 budou postupně uzavírány až do roku 2023, probíhají intenzivní přípravy „nového“ programového období 2021–2027.

Česká republika bude moci po roce 2020 využít prostředky z mnoha evropských fondů a iniciativ. Ať již formou nevratných dotací, tak i dalších finančních nástrojů – například výhodných půjček. Žadatelé se budou moci ucházet o podporu svých projektů buď v rámci operačních programů, které navazují na programy současného období, anebo v rámci nových nástrojů, které spadají pod souhrnný název Next Generation EU.

Zdroj: MMR ČR

Priority a cíle pro programové období 2021-2027

Priority politiky soudržnosti pro programové období 2021-2027 se promítly do pěti cílů navrhovaných Evropskou komisí, z nichž každý je zaměřený na jinou oblast investiční politiky EU. Z těchto priorit a cílů vychází mj. struktura operačních programů a výčet podporovaných oblastí v programovém období 2021–2027.

Ministerstvo pro místní rozvoj v této souvislosti připravilo LETÁK, který přehledně představuje pět hlavních cílů nového programového období.

Zdroj: MMR ČR

V tomto letáku ZDE naleznete také bližší informace o finančních prostředcích, které v tuto chvíli na jednotlivé cíle připadají, a skrze jaké nástroje bude možné je čerpat.

Programy pro období 2021-2027 spolufinancované z Evropských strukturálních a investičních fondů

Přehled programů v období 2021-2027, které jsou spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Národní operační programy

Vymezení jednotlivých operačních programů a navrhovaných oblastí podpory.

Zdroj: MMR ČR

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu;

OP Jan Amos Komenský, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;

OP Zaměstnanost+, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;

OP Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;

OP Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;

Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;

OP Fond spravedlivé transformace, řízený Ministerstvem životního prostředí;

OP Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;

OP Rybářství, řízený Ministerstvem zemědělství

Vedle výše zmíněných programů bude ještě samostatně Ministerstvem zemědělství předložen návrh programu rozvoje venkova, který bude v budoucím období stát mimo politiku soudržnosti – program rozvoje venkova se v novém programovém období změní na Strategický plán společné zemědělské politiky ČR.

Programy přeshraniční spolupráce

Interreg V-A Česká republika – Polsko, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

Interreg V-A Rakousko – Česká republika, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce, koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj

Next Generation EU

Next Generation EU je dočasný nástroj obnovy v hodnotě 750 miliard eur, který má pomoci napravit bezprostřední hospodářské a sociální škody způsobené koronavirovou pandemií. Evropa tak vyjde z pandemie covidu-19 ekologičtější, digitálnější, odolnější a lépe přizpůsobená současným i budoucím výzvám.

Rozdělení prostředků Next Generation EU

Národní plán na obnovu a Nástroj na podporu oživení a odolnosti672,5 miliardy eur
z toho úvěry360 miliard eur
z toho granty312,5 miliardy eur
ReactEU47,5 miliardy eur
Fond pro spravedlivou transformaci (FST)10 miliard eur
Horizont Evropa5 miliard eur
InvestEU5,6 miliardy eur
Rozvoj venkova7,5 miliardy eur
RescEU1,9 miliardy eur
CELKEM750 miliard eur

Zdroj: Závěry Evropské rady z 21. července 2020.

Národní plán na obnovu a Nástroj na podporu oživení a odolnosti

V originále Recovery and Resilience Facility (RRF) je ústředním prvkem nástroje Next Generation EU nabízející úvěry a granty ve výši 672,5 miliardy eur, které budou k dispozici na podporu reforem a investic prováděných zeměmi EU. Jedná se o největší nástroj unijního plánu obnovy Next Generation EU.

Celková alokace RRF je 672,5 miliard eur, přičemž 360 miliard eur je určeno na půjčky a 312,5 miliard eur pak na granty. Uvedené částky jsou ve stálých cenách roku 2018. V běžných cenách (tj. po zohlednění inflace) bude na granty cca 338 miliard eur. Předběžně odhadovaná alokace finančních prostředků na granty pro ČR dosahuje (dle makroekonomických predikcí) přibližně 7,1 miliard eur (v běžných cenách). Členské státy mohou na dodatečné reformy a investice čerpat i doplňující zvýhodněné půjčky až do výše 6,8 % hrubého národního důchodu (HND) roku 2019. Při čerpání z RRF není stanoveno žádné povinné národní spolufinancování.

Cílem je zmírnit hospodářský a sociální dopad koronavirové pandemie, zvýšit udržitelnost a odolnost evropských ekonomik a společnosti a připravit je na výzvy a příležitosti ekologické a digitální transformace.

Pro čerpání prostředků z RRF je každý členský stát povinen připravit plán na podporu oživení a odolnosti (Národní plán obnovy) v podobě balíčku opatření pro provádění reforem a veřejných investic. V České republice je jeho garantem Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Zjednodušeně lze aktuální (leden 2021) obsah NPO představit v následující grafice zobrazující jednotlivé komponenty, do nichž bude směřována finanční podpora z RRF:

1. Digitální transformace3. Vzdělávání a trh práce
1.1 Digitální služby občanům a firmám3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace
1.2 Digitální systémy státní správy3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů
1.3 Digitální vysokorychlostní sítě3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce
1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie4. Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19
1.5 Digitální transformace podniků4.1 Systematická podpora veřejných investic
1.6 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru4.2 Podpora investic v průmyslu a podnikání
1.7 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení4.3 Podpora kompenzací v sektorech postižených krizí
1.8 Digitální přístup k justici5. Výzkum, vývoj a inovace
1.9 Digitální přístup k archiváliím5.1 Excelentní výzkum a vývoj v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví
2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice5.2 Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe
2.1 Udržitelná a bezpečná doprava6. Zdraví a odolnost obyvatel
2.2 Snižování spotřeby energie6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče
2.3 Transformace průmyslu a přechod na čistší zdroje energie6.2 Prevence onkologických onemocnění
2.4 Rozvoj čisté mobility
2.5 Renovace budov a ochrana ovzduší
2.6 Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu
2.7 Cirkulární ekonomika a recyklace a průmyslová voda
2.8 Regenerace brownfieldů

 

Lze očekávat, že ke schválení NPO ČR dojde zhruba v polovině roku 2021, způsobilá k financování z RRF jsou však opatření (reformy a investice), která byla zahájena již od začátku února 2020 a byla následně zahrnuta do schváleného NPO.

Podpora je z RRF vyplácena zpětně po dosažení jednotlivých milníků a cílů ex ante stanovených v NPO na základě žádostí o platbu. Žádosti o platbu mohou podávat členské státy maximálně dvakrát ročně. Poslední žádost mohou členské státy zaslat Evropské komisi do konce srpna 2026. Poslední platba z RRF musí proběhnout nejpozději do konce roku 2026.

 

Pardubický kraj informuje, že realizuje projekt

Mapování a tvorba strategie kulturně kreativních odvětví v Pardubickém kraji

Účelem projektu je podpora Ministerstva kultury ve strategickém rozvoji kulturních a kreativních odvětví vyšších územně samosprávných celků financovaný Evropskou unií – Next Generation EU.

Termín realizace: 1. 3. 2023 – 31. 5. 2025

Bližší informace o projektu.

REACT-EU

Plným názvem „Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe“, jedná se o mimořádné dodatečné evropské zdroje do programového období 2014-2020 určené na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií covid-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství v EU pomocí investic do operací přispívajících k přechodu na digitální a zelenou ekonomiku.

V České republice budou tyto prostředky rozdělovány v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020 (IROP 2014-2020) v rámci nově vytvořeného specifického cíle (SC 6.1 REACT-EU a SC 7 prioritní osa v tomto programu), přičemž celkové prostředky pro ČR dosahují až 1 mld. EUR.

Projekty budou ve všech navrhovaných oblastech realizovány na území celé ČR včetně hl. m. Prahy a mezi podporované oblasti patří:

 • Zdravotnictví (přístroje a stavby)
 • Integrovaný záchranný systém
 • Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností
 • Technická pomoc

MODERNIZAČNÍ FOND

Je nový finanční nástroj EU 2021-2030 vytvořený v souvislosti s ambiciózním cílem EU v oblasti klimatu, zaměřený na podporu investic do modernizace energetických systémů a zlepšování energetické účinnosti

Modernizační fond čerpá prostředky zejména z monetizace 2 % celkového počtu emisních povolenek v systému EU ETS na období 2021–2030. Zaměřuje se v perspektivě udržitelných technologií na tyto prioritní oblasti:

 • výroba a využití energie z obnovitelných zdrojů,
 • energetická účinnost,
 • zařízení pro akumulaci a distribuci energie.

Evropská komise rovněž uvádí Modernizační fond ve strategickém balíčku opatření nazvaném Zelená dohoda. Tento dokument představila Evropská komise koncem roku 2019. Modernizační fond je zde představen jako jeden z nástrojů zaměřujících se na oblast klimatu a energetiky, který přispívá k zajištění přechodu EU na udržitelnější hospodářství.Finanční zdroje průběžně – 2% z výnosu aukcí z emisních povolenek

Předpokládaná alokace pro ČR cca 120–150 mld. Kč a administrátorem fondu je Státní fond životního prostředí.

Prostředky z Modernizačního fondu bude možné čerpat v České republice v následujících 10 letech. Implementace Modernizačního fondu probíhá prostřednictvím 9 samostatných programů, v rámci kterých budou stanoveny konkrétní formy a podmínky podpory. Nastavení těchto programů je aktuálně předmětem intenzivních vyjednávání a diskuzí.

Bližší informace naleznete ZDE.