Dotační příležitosti pro podnikatele

ProgramNázev výzvyStručný popisPlánované datum příjmu žádostíPlánované datum ukončení příjmu žádostíŽadatel
Inovační vouchery – Dotace na nákup expertních služeb v oblasti inovací Inovační voucheryPrimárním cílem programu Inovační vouchery je podpořit možnosti nákupu expertních služeb v oblasti inovací, které povedou ke zvýšení odborného know-how podniku a napomohou tak k jeho dalšímu rozvoji. Detail31.7.2022podniky, výzkumné organizace
SFŽPVýzva RES+ č. 2/2022 – Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWpNa podporu výstavby velkých FV elektráren s instalovaným výkonem nad 1 MWp je zaměřena tato dotační výzva z Modernizačního fondu. Určena je stávajícím nebo budoucím držitelům licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny). Detail3.8.202231.10.2022podniky, obce, kraje
SFŽPVýzva RES+ č. 1/2022 – Fotovoltaické elektrárny do 1 MWpNa podporu výstavby malých FV elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) je zaměřena dotační výzva z Modernizačního fondu. Určena je stávajícím nebo budoucím držitelům licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje. Detail10.8.202215.3.2023podniky, obce, kraje
NPŽPEkologická likvidace autovrakůMinisterstvo životního prostředí dá 80 milionů korun na ekologické zpracování autovraků. Žádosti o podporu mohou v rámci Národního programu Životní prostředí podávat právnické a fyzické osoby, které mají oprávnění podnikat v oboru nakládání s nebezpečnými odpady a mají souhlas k provozování autovrakoviště. Detail2.1.202331.3.2024podniky
NPŽPVýsadba stromů – individuální projektyPředmětem podpory je výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání. Detail2.8.202130.12.2023podniky, obce, ZŠ, kraje, příspěvkové organizace, spolky
NPŽPEkomobilitaMinisterstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nabízí dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem – elektromobily, vozidla s vodíkovým pohonem, včetně dobíjecích bodů. Připraveno je celkem 600 milionů korun. Předmětem podpory je nákup nových vozidel do nabytí vlastnictví žadatele, v případě příspěvkových organizací do nabytí správy nebo příslušnosti hospodaření, či pronájem vozidla formou finančního leasingu. Podporovány jsou: elektromobily, automobily s vodíkovým pohonem.Detail6.6.202215.12.2023podniky, výzkumné organizace, obce, ZŠ, kraje, příspěvkové organizace, spolky
NPŽPPřírodní zahradyDotační výzva je určena pro rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Rozděleno bude 100 milionů korun na vybudování a úpravy venkovních areálů zahrad v přírodním stylu. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí a dále na podporu rozvoje lesních mateřských a základních škol v rámci školského systému ČR.Detail3.10.202230.11.2022podniky, obce, ZŠ, kraje, příspěvkové organizace, spolky
NPŽPEkologické výukové programy o změně klimatuNa zlepšení dovedností a znalostí v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje bude rozděleno celkem 46,5 milionů. Podpořeny budou denní a pobytové výukové programy pouze na téma změny klimatu v souvislostech České republiky pro děti, mládež a vzdělavatele. Hlavní oblasti výuky jsou úspory energie, využívání OZE, snižování emisí skleníkových plynů a dalších znečisťujících látek. Detail1.7.202231.10.2022podniky, obce, ZŠ, kraje, příspěvkové organizace, spolky
NPŽPNárodní síť EVVOZ této výzvy bude podpořena realizace ekologických výukových programů v České republice. Na komplexní služby ekologických výukových programů pro děti a mládež a vzdělavatele bude rozděleno celkem 33 milionů korun.Detail1.7.202231.10.2022podniky, obce, ZŠ, kraje, příspěvkové organizace, spolky
Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová vodaÚspory vody v průmyslu – I. výzvaÚsporou vody se rozumí snížení roční spotřeby vody na hranici podniku bez ohledu na to, zda se jedná o vodu odpadní, z vodovodního řadu, povrchových a podzemních vod nebo jiných zdrojů vyjma dešťové vody jímané v rámci podniku. Detail12.5.202230.9.2022podniky, obce, kraje, příspěvkové organizace
Přechod na čistší zdroje energieModernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění – I. výzvaS ohledem na aktuální skokový růst cen stavebních děl a povinnosti naplnit cílovou hodnotu této aktivity se souběžně realizují kroky k navýšení alokace aktivity 2.3.2. V případě, že bude alokace úspěšně navýšena, může být výzva předčasně uzavřena a obratem vyhlášena nová výzva se zvýšeným maximálním způsobilým výdajem na 22 000,- Kč/GJ. Detail5.5.20225.5.2023podniky, obce, kraje, příspěvkové organizace
Digitální transformace podnikůDigitální podnik – I. výzvaPodpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy software a hardware, související se zásadní změnou výrobního postupu nebo rozšířením kapacity stávající provozovny či rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny.Detail16.6.202231.10.2022podniky
Program DELTA 2Program DELTA 2Program DELTA 2 je zaměřen na podporu získání poznatků a dovedností vedoucím k novým výrobkům, postupům a službám anebo jejich podstatnému zdokonalení. Podporovány jsou v něm proto projekty zaměřené na konkrétní výstupy v aplikovaném výzkumu, které budou po svém ukončení uvedeny do praxe. Do projektu se mohou na české straně zapojit podniky a výzkumné organizace, přičemž jejich zahraniční partneři podávají komplementární návrhy projektů u příslušné zahraniční organizace. Pro získání podpory musí být projekty podpořeny současně českou (TA ČR) i zahraniční stranou (zahraniční organizace v dané lokalitě). Seznam zahraničních organizací pro danou veřejnou soutěž bývá obvykle zveřejněn 2-3 měsíce před jejím vyhlášením. DetailBěží lhůta pro podávání návrhůpodniky, výzkumné organizace
Program BETA2Program BETA2Program je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a inovací pro potřeby orgánů státní správy, a to zejména pro potřeby těch orgánů, které nejsou poskytovateli podpory výzkumu, vývoje a inovací. Z programu nejsou vyloučeny ani ostatní orgány státní správy, které v přímé působnosti vykonávají státní správu a jsou zřízeny nebo řízeny ústředními orgány státní správy, pro které je v tomto programu zajišťováno řešení výzkumných potřeb.DetailOtevřenpodniky, výzkumné organizace
Program THÉTAProgram THÉTAProgram přispěje k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu přinášely ekonomický či jiný společenský přínos z jejich realizace. Získané poznatky přispějí k definování faktorů a procesů, které určují a ovlivňují fungování a rozvoj české společnosti, v kontextu probíhající evropské integrace a světové globalizace v oblasti energetiky. DetailBěží lhůta pro podávání návrhůpodniky, výzkumné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
Proof of Concept – Dotace na patenty i mzdy odborníků Proof of ConceptZískejte dotaci až 10 mil. Kč na přenesení výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Podpora 50 – 70% způsobilých výdajů. Detail31.7.2022podniky
Smart grids I.Smart grids I.Získejte dotaci na nasazení vyššího počtu dálkově ovládaných prvků v distribuční soustavě na hladině vysokého napětí.Detail31.7.2022podniky
Smart grids II.Smart grids II.Získejte dotaci na vybudování infrastruktury, rozvedení sítě a další v programu Smart grids. Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí). Detail31.7.2022podniky
Obnovitelné zdroje energie – Větrné elektrárnyObnovitelné zdroje energie – Větrné elektrárnyískejte dotaci z evropských fondů na vybudování větrných elektráren. NA CO SE VZTAHUJE DOTACE? – Dotaci je možné využít na vlastní pořízení elektrárny, – pokrytí nákladů na inženýrskou činnost ve výstavbě, inženýrské sítě, – využít ji ale můžete i na pokrytí vedlejších rozpočtových nákladů a zařízení včetně řídícího HW a SW. Detail15.8.2022podniky
Nízkouhlíkové technologie – Dotace na čistou mobilituhttps://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/cista-mobilita-optak/Dotace na podpoření vyšší míry uplatnění nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a tím zvýšení využívání druhotných surovin. DetailProgram se připravujepodniky
MPOICT a sdílené služby – Digitální podnikPodpora nákupu hardware a software do firmy. Například servery, kancelářské počítače a software, bezpečnostní systémy, QR čtečky nebo cloudové služby. 70% způsobilých výdajů.DetailProgram se připravujepodniky
Technologie 4.0: Dotace na zavedení průmyslu 4.0Podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace. S pomocí dotace mohou podnikatelé zakoupit potřebné technologické vybavení, především nevýrobní, ale i výrobní stroje. Podpora až 45% způsobilých výdajů. DetailProgram se připravujepodniky
Úspory energie – dotace na úspory energie ve firmách Úspory energie – dotace na úspory energie ve firmáchFinance na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. 30 – 50 % podpory způsobilých výdajů. Detail15.7.2022podniky, výzkumné organizace
Vysokorychlostní internet – dotace na vysokorychlostní internet Vysokorychlostní internet – dotace na vysokorychlostní internetPeníze na modernizaci a rozšiřování infrastruktury tzv. NGA sítí, zejména pokrývání tzv. bílých míst, kde přístup k těmto sítím zatím neexistuje. DetailVýzva se připravujepodniky, výzkumné organizace
Marketing – prezentujte svou firmu v zahraničí Marketing – prezentujte svou firmu v zahraničíPodpora efektivní prezentace malých a středních podniků na zahraničních veletrzích a výstavách, kde mohou navazovat nová obchodní partnerství. Detail8/2022podniky, výzkumné organizace
Nemovitosti – dotace na rekonstrukce zastaralých objektů a brownfields Nemovitosti – dotace na rekonstrukce zastaralých objektů a brownfieldsFinanční podpora malým a středním podnikatelům na rekonstrukci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností.Detail8/2022podniky, výzkumné organizace
Potenciál – dotace na nová VaV centraPotenciál – dotace na nová VaV centraFinance na vytvoření kvalitního zázemí podniků pro realizaci aktivit v oblasti průmyslového výzkumu.Detail7/2022podniky
Aplikace – dotace na mzdy VaV pracovníků Aplikace – dotace na mzdy VaV pracovníkůPodpora projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s výstupy v podobě prototypů, funkčních vzorků, průmyslových či užitných vzorů, otevřených technologií, poloprovozů, certifikovaných metodik nebo software. Podstatným prvkem projektu je novost řešení a jeho tržní uplatnění. Podpora až 80% způsobilých výdajů. Detail22.7.2022podniky, výzkumné organizace
InovaceInovace – dotace na zavedení inovací do výrobyPodpora pořízení nových výrobních technologií, vč. nezbytného nehmotného majetku a investic do nemovitostí. Podpora slouží k zavedení nově vyvinutých či inovovaných produktů a procesů do výroby a na trh. Podpra 25 – 45% způsobilých výdajů. Detail28.7.2022podniky, výzkumné organizace
Národní program životní prostředíNPŽP – Výzva č. 9/2021: Zdroje pitné vodyŠpatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty – nejpalčivější problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí. Pomocnou ruku jim podává Ministerstvo životního prostředí, které spolu se Státním fondem životního prostředí ČR nabízí příspěvek až 2,1 miliony korun na posílení a vybudování zdrojů pitné vody.Detail1.11.202131.12.2023podniky, obce, příspěvkové organizace, spolky
Národní program životní prostředíNPŽP – Výzva č. 10/2021: Hospodaření s vodou v obcíchVýzva se zaměřuje na finanční podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Finance jsou poskytnuty v rámci Národního plánu obnovy.Detail12.1.202231.8.2022podniky, výzkumné organizace, obce, ZŠ, kraje, příspěvkové organizace, spolky
Národní program životní prostředíNPŽP – Výzva č. 14/2021: Emise ze stacionárních zdrojůKe snížení emisí těžkých kovů a pachových látek ze stacionárních zdrojů průmyslových a dalších provozů přispěje nová dotační výzva s alokací 30 milionů korun. Cílem podpory je omezit negativní dopady na kvalitu ovzduší, lidské zdraví a míru obtěžování obyvatelstva zápachem.Detail15.1.202215.1.2023podniky, výzkumné organizace, obce, ZŠ, kraje, příspěvkové organizace, spolky
Národní program životní prostředíVýzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budovProstředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie. Detail1.12.202130.9.2022podniky, výzkumné organizace, obce, ZŠ, kraje, příspěvkové organizace, spolky
Národní program životní prostředí1/12 Výzva č. 4/2021Výzva je zaměřena na zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory individuálních projektů a zapojení veřejnosti. Jejím cílem je přispět ke zlepšení kvality veřejného prostoru a ovzduší, k vyrovnání teplotních extrémů a zadržování vody. Dotace navazuje na úspěšnou výzvu NPŽP č. 9/2019, jejíž alokace byla pro velký zájem žadatelů dvakrát navyšována z původních 100 mil. na konečných 300 mil. korun. Detail2.8.202130.12.2023podniky, obce, spolky
OP PIKINOVAČNÍ VOUCHERY – Výzva VICílem výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Míra podpory je 50 % – 85 % způsobilých výdajů. Minimální výše dotace je 59 mil. Kč, maximální pak 500 mil. Kč.Detail15.07.202031.12.2022podniky
Povez IIPOVEZ III. výzvaProjekt POVEZ II je určen pro zaměstnance firem a OSVČ jako finanční podpora vzdělávání. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a realizován Úřadem práce České republiky. Příspěvek je poskytován v režimu veřejné podpory „de minimis“ nebo na základě „blokové výjimky“DetailOtevřen31.12.2022podniky