Dotační příležitosti pro podnikatele

MPO 20.9.2023 zveřejnilo webový portál www.podporapodniku.cz , kde si jako podnikatel můžete jednoduše vyhledat aktuální nejvhodnější dotační podporu, která nejvíce odpovídá vašemu podnikatelskému záměru. Filtrovat můžete podle stáří podniku, velikosti podniku, kraje, kde působíte. Dle vašeho zaměření, můžete vyhledat konkrétní dotační titul i s kontaktními údaji na poskytovatele.

ProgramNázev výzvyStručný popisPlánované datum příjmu žádostíPlánované datum ukončení příjmu žádostíŽadatel
TAČRWater4AllMezinárodní výzva Partnerství Water4All Call 2023: “Aquatic ecosystem services” si klade za cíl poskytnout znalosti, modely, přístupy, nástroje a metodiky pro: – začlenění ekosystémových služeb do správy a řízení vodních zdrojů v oblasti vodního hospodářství v kontextu změn od lokálních po globální; – zmírnění, přizpůsobení a odolnost vodních ekosystémů a odpovídajících ekosystémů. služeb; – podporu provádění politik EU a mezinárodních politik v oblasti vodních zdrojů a biologické rozmanitosti; – posílení účasti zúčastněných stran, komunit a společnosti jako celku na spoluvytváření. systémů správy a řízení vodních zdrojů souvisejících s ekosystémovými službami; – komplexnější přístupy k oceňování ekosystémových služeb, s mapováním a hodnocením jako zásadním krokem k dosažení politických cílů.Detail12.9.202313.11.2023podniky, výzkumné organizace
TAČRProgram TRENDPředmětem jedenácté veřejné soutěže programu TREND, PP2 je nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. Návrhy projektů tak mohou v této soutěži předkládat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč.Detail5.10.202322.11.2023podniky, výzkumné organizace
TAČRClean Energy Transition (CET)Zaměřeno na výzkum v oblasti energetické transformace (čisté energie), návrh projektů je možné podat do 22.11.2023. Až 175 tis. EUR na projekt.Detail20.9.202322.11.2023podniky, výzkumné organizace
MPSVModernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péčePro služby sociální péče bude podporován nákup a rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb.Detail30.6.202322.7.2024podniky, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
MPSVNákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby IIVýzva je zaměřena na navýšení stávající kapacity, případně obnovu vozového parku a zkvalitnění materiálně technické základny sociálních služeb, a to zaváděním inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové a bezuhlíkové dopravy – elektromobility silničních vozidel. Aktivity: nákup Plug-in electric hybrid (PHEV) a Elektromobil (BEV)Detail29.6.202331.10.2023podniky, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
MPSVBudování kapacit dětských skupin dle zákonaVýzva je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Za novou dětskou skupinu se nepovažuje situace, kdy byla na daném místě před realizací předkládaného projektu dětská skupina již evidována a evidence byla zrušena, a to bez ohledu na subjekt provozovatele. AKTIVITY: – nákup nemovitostí (objektů k rekonstrukci, pozemků), – výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny,Detail6.11.202331.5.2024podniky, obce, příspěvkové organizace, spolky
OPŽP19. výzva – Srážkové vody a opatření proti povodnímVýzva se zaměřuje na projekty realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a také na podporu budování vsakovacích a retenčních zařízení včetně podpory dalším opatřením, které přispívají k efektivnímu nakládání se srážkovými vodami.Detail14.9.202231.10.2023podniky, výzkumné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
OPŽP32. výzva – Veřejná zeleň a eliminace odvodňovacích zařízení v krajiněVýzva je určena pro projekty revitalizace sídelní zeleně prostřednictvím zachování, obnovy či zvyšování počtu a rozlohy ploch (a prvků) zeleně ve veřejném prostoru. Výzva také cílí na aktivity vedoucí k omezení negativní funkce odvodňovacího systému anebo prvků povrchového odvodnění.Detail18.1.20234.1.2024podniky, výzkumné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
OPŽP36. výzva – Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využitíVýzva je určena projektům, které se zabývají vybudováním technologií pro akumulaci, úpravu, a rozvod srážkových vod či šedých vod ve veřejných budovách za účelem jejich dalšího relevantního využití.Detail1.2.202331.10.2023podniky, výzkumné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
OPŽP37. výzva – Komplexní úsporné projekty na veřejných budováchVýzva se zaměřuje na snížení energetické náročnosti veřejných budov a je platná pro Ústecký, Karlovarský, Pardubický, Liberecký, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj.Detail3.4.20231.3.2024podniky, výzkumné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
OPŽP46. výzva – Vodní a vegetační krajinné prvkyTvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel (mokřadů, tůní, malých vodních nádrží); vegetační krajinné prvky (včetně skladebných prvků ÚSES). Detail12.7.202326.4.2024podniky, výzkumné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
OPŽP48. výzva – Protipovodňová opatřeníBudování a rozšíření varovných a výstražných systémů, tvorba digitálních povodňových plánů, generelu odtokových poměrů, plánů odvádění extrémních srážek, podkladů pro stanovení záplavových území či pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní a další.Detail28.6.202315.12.2023podniky, výzkumné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
OPŽP52. výzva – Protipovodňová opatřeníVýzva je určena pro realizaci přírodě blízkých a protipovodňových opatření. Výzva zahrnuje podporu přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech, realizaci protipovodňových opatření, opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití, realizace zelených střech, opatření na využití šedé vody a opatření pro řízenou dotaci podzemních vod.Detail27.9.202330.9.2024podniky, výzkumné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
OP TAK Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva ICílem Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví.Detail1.9.202231.12.2023podniky, výzkumné organizace
OP TAKEnergetická infrastruktura – Smart Grids – AMM – výzva ICílem výzvy je rozvoj/vznik smart grids podporujících integraci obnovitelných zdrojů energie do distribučních soustav v ČR.Detail2.5.202325.1.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAKTechnologie pro MAS (CLLD) – výzva ICílem výzvy je s pomocí MAS identifikovat a podpořit podnikatelské záměry digitalizace a robotizace malých a středních podniků především ve venkovských oblastech.Detail1.7.202331.12.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAKDigitální podnik – Virtuální podnik – výzva ICílem výzvy je digitální transformace podniku za pomocí nově pořízených nebo zaváděných technologií a/nebo služeb, které povedou k vyšší automatizaci, digitalizaci či efektivnějšímu propojení firemních procesů.Detail3.7.20232.11.2023podniky, výzkumné organizace
OP TAKSpolupráce škol a firem – výzva IPodpora výkonu praktického vyučování žáků partnerských středních škol a praktické přípravy u studentů partnerských vyšších odborných a vysokých škol prostřednictvím odborně zaměřených malých a středních podniků.Detail8.6.202329.12.2023podniky, výzkumné organizace
OP TAK Služby infrastruktury – výzva ICílem výzvy je založení a rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury s otevřeným přístupem a zkvalitňování jejích služeb.Detail9.8.202318.1.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAKObnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny – výzva ICílem výzvy je efektivní a šetrné využívání OZE, konkrétně podpora výstavby a modernizace malých vodních elektráren.Detail6.9.202313.12.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAK Obnovitelné zdroje energie – vtláčení biometanu – výzva ICílem výzvy je efektivní a šetrné využívání OZE, konkrétně podpora úpravy bioplynu na biometan a jeho plnění nebo vtláčeni do distribuční sítě.Detail6.9.202313.12.2024podniky, výzkumné organizace
NPŽPEkologická likvidace autovrakůMinisterstvo životního prostředí dá 80 milionů korun na ekologické zpracování autovraků. Žádosti o podporu mohou v rámci Národního programu Životní prostředí podávat právnické a fyzické osoby, které mají oprávnění podnikat v oboru nakládání s nebezpečnými odpady a mají souhlas k provozování autovrakoviště. Detail2.1.202331.3.2024podniky
OP TAKMarketing – prezentujte svou firmu v zahraničíPodpora efektivní prezentace malých a středních podniků na zahraničních veletrzích a výstavách, kde mohou navazovat nová obchodní partnerství. Detail19.6.202330.10.2023podniky, výzkumné organizace
OP TAKSlužy infrastruktury – ITIVýzva je zaměřena na podporu integrovaných projektů naplňujících integrované územní investice (ITI), jejichž cílem je založení a rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury s otevřeným přístupem a zkvalitňování jejích služeb.Detail29.9.202320.9.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAKPotenciál – dotace na nová VaV centraCílem výzvy Potenciál je podpora zavádění a zvyšování počtu podniků s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity.Detail2.6.202331.10.2023podniky
OP TAKAplikace – Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývojeCílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výzva je určená pro navazující projekty z OP PIK, kterým bylo umožněno tzv. fázování.Detail30.8.202331.10.2023podniky, výzkumné organizace
OP TAKNákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří.Cílem Výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.Detail1.2.20231.2.2024podniky, výzkumné organizace
NPŽPNPŽP – Výzva č. 9/2021: Zdroje pitné vodyŠpatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty – nejpalčivější problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí. Pomocnou ruku jim podává Ministerstvo životního prostředí, které spolu se Státním fondem životního prostředí ČR nabízí příspěvek až 2,1 miliony korun na posílení a vybudování zdrojů pitné vody.Detail1.11.202131.12.2023podniky, obce, příspěvkové organizace, spolky
Povez IIPOVEZ III. výzvaProjekt POVEZ II je určen pro zaměstnance firem a OSVČ jako finanční podpora vzdělávání. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a realizován Úřadem práce České republiky. Příspěvek je poskytován v režimu veřejné podpory „de minimis“ nebo na základě „blokové výjimky“DetailOtevřen31.12.2023podniky