Vzdělávání jako základ kvalitního života

Cíl: Samosprávy umožňují vzdělávání bez fyzických a administrativních bariér pro všechny věkové kategorie svých obyvatel
 • Rozvoj e-Governmentu v regionálním školství (sjednocení výkaznictví mateřských/základních/středních škol) sdílením dat jednotlivých úrovní decentralizovaného řízení škol.
 • Podpora rozvoje a využívání nových způsobů výuky včetně využití e-learningu a vzdělávacích kurzů po vzoru zahraničních vysokých škol (i pro základní a střední školy).
 • Vytváření systému coworkingových hubů pro získávání dovedností k podnikání a podpoře celoživotního učení, zejména pro obyvatele malých obcí, podpora vzdělávání seniorů.
 • Prohlubovat vzdělávání školních metodiků prevence, koordinátorů ICT a dalších pedagogických pracovníků v oblasti bezpečného používání ICT technologií.

Dodavatelé SMART řešení

Cíl: Vzdělávací systém je adaptován na nové technologie a digitalizaci, odpovídající vzdělání je dostupné pro každého obyvatele
 • Vytváření svazkových škol ve venkovských oblastech, rozšíření vzdělávání na dálku, posilování atraktivity místního školství (zabránění odlivu mladých lidí z obce/regionu).
 • Tvorba plánů obnovy a modernizace ICT vybavení (HW, SW) včetně plánu zajištění potřebných finančních zdrojů v rámci eGovernmentu na všech školách, resp. u všech poskytovatelů (koncepce na úrovni kraje / krajského úřadu pro mateřské školy, základní a střední školství na celém území kraje).
 • Vytvoření jednotného informačního systému MŠMT umožňujícího poskytovat data a informace ze všech stupňů škol pouze jednou s cílem zjednodušení decentralizovaného řízení a financování regionálního školství.
 • Příprava plánů výstavby a oprav školských budov s dostatečnou infrastrukturou pro digitalizaci, zlepšení vnitřního ovzduší ve školách, energetické soběstačnosti a úspor, provázání do vzdělávání v takto upravených budovách.

Dodavatelé SMART řešení

Cíl: Vysoké školy jako centra vzdělanosti, kreativity a inovací ve svém regionu se prioritně zaměřují na vzdělávání a výzkum odpovídající době digitální
 • Nastavení spolupráce vysokých škol se samosprávami měst (primárně těch, ve kterých sídlí) v oblasti výzkumu, vývoje a inovací; zapojování studentů do řešení problémů měst v rámci svého studia, členství zástupců měst ve vědeckých a správních radách univerzit.
 • Úprava akreditačního procesu na VŠ v souvislosti s potřebami Společnosti 4.0 za účasti reprezentace krajů, krajských a statutárních měst.
 • Specializované studijní programy na vysokých školách zaměřené na SMART řešení problémů.
 • Zřízení welcome office/expat centra ve spolupráci vysokých škol a měst k zatraktivnění podmínek pro zahraniční vědce.

Dodavatelé SMART řešení

Cíl: Ve městech a obcích jsou vytvořeny podmínky pro sport a pohybové aktivity pro zdraví a kondici všech generací
 • Budování lokálně dostupných zařízení specializovaných na volnočasové vzdělávací a sportovní a pohybové aktivity dětí i dospělých, využití místních sportovišť.
 • Využití „chytrých“ aplikací pro individualizované plánování pohybových aktivit.
 • Optimalizace využití sportovních zařízení.

Dodavatelé SMART řešení