Rychlá reakce – integrovaný přístup k odolnosti

Cíl: Rozvíjí se koncept integrované bezpečnosti na vertikální i horizontální úrovni
 • Zpracování manuálu/metodiky pro zahrnutí kritéria bezpečnosti do všech činností měst, obcí a krajů.
 • Zavádění systému bezpečnostního situačního managementu.
 • Koncepční testování inovativních bezpečnostních technologií.
 • Nasazování pokročilých analytických nástrojů pro vytěžování dat.
 • Komplexní rozvoj metropolitních dispečinků jako center situačního a krizového řízení.
 • Zabezpečování objektů a kritické infrastruktury.
 • Nastavení dostatečné koordinace na úrovni kraje vedoucí k ochraně obyvatel a území měst a obcí v kraji, včetně vydávání veřejně dostupných dokumentů.

Dodavatelé SMART řešení

Cíl: Města, obce a regiony jsou připraveny na extrémní meteorologické jevy (povodně velkého rozsahu, dlouhodobé sucho), umí reagovat na nová ohrožení (včetně reakce na tzv. novou ekologickou zátěž způsobenou znečištěním vody a půdy např. farmaky)
 • Zavedení opatření v oblasti realizace zelené infrastruktury měst, obcí a krajů vedoucí ke snížení rizik plynoucích z nahodilých meteorologických jevů, vln sucha, eroze půdy atd.

Dodavatelé SMART řešení

Cíl: Města, obce a kraje, jimi zřízené organizace a s nimi spolupracující spolky jsou co nejlépe technicky vybaveny ke zvládání katastrof antropogenního a přírodního původu a dalších nahodilých událostí velkého dopadu (teroristické činy, rizika v oblasti environmentální bezpečnosti, např. zvládání poškození lidí a životního prostředí toxiny)
 • Zavedení systému environmentální bezpečnosti na úrovni města/obce/kraje s využitím dostupných digitálních technologií.
 • Vytvoření a správa funkčního systému varování a vyrozumění obyvatel využívající nové technologické možnosti na úrovni města/obce/kraje.

Dodavatelé SMART řešení

Cíl: Dochází k systematické a efektivní integraci a sdílení vytěžovaných dat mezi obcemi, městy, kraji a jejich organizačními složkami, testování inovativních bezpečnostních technologií a přístupů
 • Analýza a pilotní testování možností integrace informačních systémů.
 • Využití datových platforem pro integraci zdrojů datových sad a sdílení dat.
 • Zavádění vzdálených přístupů pro Krajská ředitelství PČR do MKDS obcí v rámci přenosu obrazu v reálném čase a pro potřeby forenzní analýzy.
 • Vytváření bezpečných regionálních privátních datových sítí s vysokou výkonností pro sdílení citlivých dat v souladu s legislativou.
 • Zabezpečení městského vzdušeného prostoru proti malým bezpilotním letadlům.
 • Integrace senzorických řešení do MKDS (zvukové senzory, 3D volumetrická řešení).
 • Automatizovaná kybernetická obrana a ochrana pro urbánní odolnost.

Dodavatelé SMART řešení

Cíl: Koordinace městských, obecních a krajských úřadů s odpovědnými úřady snižuje rizika narušení funkčnosti prvků kritické infrastruktury, přerušení dodávek strategických surovin nebo energie
 • Zajištění kompatibility inovativních technologických řešení v rámci krizového řízení fungující na všech úrovních veřejné správy.
 • Selektivní ochrana profesí, které jsou nutné pro řešení krizových situací, typicky lékaři, zdravotní personál, hasiči atd.
 • Průběžná aktualizace krizových plánů měst, obcí a krajů s ohledem na možnosti nových řešení a technologií.

Dodavatelé SMART řešení