Smart akcelerátor Pardubického kraje II

Jedná se o projekt, jenž se zaměřuje na rozvoj inovačního prostředí v kraji. Projekt vychází z Regionální inovační strategie Pardubického kraje (tzv. RIS3 strategie) jako základního koncepčního krajského dokumentu v oblasti rozvoje inovací.

Regionální inovační strategie Pardubického kraje (tzv. RIS3 strategie) je zaměřena na rozvoj inovačního prostředí v kraji a projekt Smart akcelerátor Pardubického kraje II (zkráceně SmAcc II) je nástrojem k naplnění tohoto záměru.

Kontrolním orgánem projektu je MŠMT a žadatelem je Pardubický kraj. Spolu s ním se coby partner s finančním příspěvkem podílí Regionální rozvojová agentura PK na realizaci jednotlivých klíčových aktivit.

Cílem je, aby byl po skončení projektu Pardubický kraj vnímán jako konkurenceschopný region, který se progresivně rozvíjí díky vysoké inovační aktivitě firem, špičkovému výzkumu a vzdělání, kreativitě i podnikavosti svých obyvatel.

Projekt je financován z OP VVV, s plánovaným datum ukončení 31. prosince 2022.

Aktivity v projektu SmAcc II začaly v září 2019 a navazují na předchůdce Smart akcelerátor Pardubického kraje. První rok projektu byl ve znamení náboru nového projektového týmu, zorientování se v prostředí, zmapování potřeb kraje a využití nabitých informací k zefektivnění projektových aktivit. Nedílným partnerem v tomto procesu pro mne byli členové IPPK a RIS3 kolegové napříč kraji. Rok 2020 jsme i přes veškerá úskalí zakončili vytvořením většiny výzev a výběrových zakázek, mnohé z nich již vysoutěžené.

2021 byl pro náš tým plný realizace, z pohledu tvorby potřebných nástrojů pro realizaci projektu. Příkladem byl redesign webu paradnikraj.cz tak, aby byl nápomocný pro všechny cílové skupiny projektu. Zároveň se vytvořily propagační videa na zatraktivnění průmyslu, webový nástroj pro identifikaci talentu propojeného s nabídkou studia v Pardubickém kraji a tematické workshopy.

Poslední rok projektu je ve znamení propagace a medializace veškerých nástrojů a výstupů projektu. Na závěr 2022 proběhne vyhodnocení přínosu projektu formou závěrečné konference.

 

HLAVNÍ OBLASTI PROJEKTU:

–    Podpora implementace prvků Industry 4.0 formou mezisektorové spolupráce
–    Zavedení nástroje pro identifikaci talentů a práci s nimi
–    Podpora inovativnosti firem a jejich podnikatelských aktivit
–    Vytvoření SMART regionu
–    Zvýšení úrovně inovačních firem
–    Zvýšení spolupráce v oblasti průmyslu a vědy a výzkumu
–    Zvýšení kvality lidských zdrojů
–    Zvýšení propagace podnikatelských aktivit

Do objevování nových příležitostí plánujeme zahrnout Univerzitu Pardubice jako veřejnou výzkumnou organizaci, soukromé výzkumné organizace, které v kraji existují, a inovační firmy, jež mají významný podíl vlastního výzkumu a vývoje.

KDO JE V PROJEKTU PODPOROVÁN:
–    Pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol
–    Společnosti zabývající se výzkumem v soukromém sektoru
–    Malé a střední firmy
–    Perspektivní obory
–    Studenti VŠ a VOŠ, Děti/žáky MŠ, ZŠ, SŠ
–    Zájemci o studium na VŠ
–    Pracovníci veřejné správy
–    Pracovníci veřejné správy v oblasti strategického řízení vysokého školství

HLAVNÍ PŘÍNOSY STAKEHOLDERŮM:
–    Podpora od nejsilnější instituce v Pardubickém kraji
–    Účast ve strategických projektech a kampaních
–    Příležitost spoluvytvářet strategická zaměření Pardubického kraje
–    Rozsáhlá marketingová podpora
–    Příležitost se zviditelnit a posílit pozici na trhu
–    Příležitost budovat vztahy se zástupci významných institucí
–    Atraktivní finanční příspěvek až do výše 500 000 Kč na přípravu zpracování inovativního projektu

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU:
V projektu se realizují následující klíčové aktivity:

  • Marketing – aktivity k posilování komunikace a marketingu inovačního systému kraje. Cílem je posilovat image kraje. Ve spolupráci s významnými subjekty v kraji z řad veřejného i soukromého sektoru bude budována image Pardubického kraje především v klíčových oborech, která jsou konkurenceschopná, prostřednictvím profesionálních marketingových nástrojů.  Dále bude kontinuálně vzbuzován zájem žáků a studentů o technické a přírodovědné obory, inovační a kreativní činnosti, včetně inovativního podnikání. Cílem marketingových aktivit bude i posilování regionální identity a popularizace vědy a výzkumu.
  • Mapování – rozšiřování přehledu o nejdůležitějších aktérech inovačního prostředí z prostředí firem a soukromých a veřejných výzkumných organizací. Nově bude prováděno mapování stavu problematiky využívání Smart řešení u obcí v Pardubickém kraji (Smart region).
  • Asistence – možnost čerpání podpory na přípravu projektových záměrů s významným dopadem na inovační systém Pardubického kraje.
  • Odborné akce – během projektu bude realizováno min. 6 workshopů, jejichž cílem je oslovit a motivovat všechny významné stakeholdery v regionu pro společné marketingové aktivity Pardubického kraje.
  • Pilotní ověření – jedná se o systémové řešení vyhledávání nadání a nástrojů na podporu rozvoje potenciálu nadaných dětí a žáků mateřských a základních škol na území Pardubického kraje. Prostřednictvím pilotního projektu dojde k ověření nastavení podmínek a pravidel, role jednotlivých subjektů zapojených do realizace a zájmu cílových skupin.

DALŠÍ AKTIVITY PROJEKTU:
–    Komplexní podpora rozvoje inovačního prostředí v kraji s využitím RIS3 strategie
–    Významná marketingová podpora všech aktivit
–    Aktualizace a projednání Akčního plánu krajské RIS3 strategie
–    Aktualizace RIS3 strategie a dalších navazujících dokumentů
–    Networkingové akce, kulaté stoly, workshopy apod.
–    Konání Krajské rady pro inovace a inovačních platforem
–    Příprava strategických intervencí v kraji