Smart akcelerátor+ / Pardubický kraj inovativní

Posláním projektu Smart akcelerátor+ / Pardubický kraj inovativní (dále jen SA+), reg. č.: CZ.02.01.02/00/22_009/0004892  je budovat regionální inovační ekosystém, a to v souladu s výzkumnou a inovační a strategií kraje (RIS3 strategie). Cílem je podpořit inovativní a chytrá řešení v Pardubickém kraji tak, aby v konečném důsledku pozitivně ovlivnily život všech občanů regionu. Žadatelem projektu je Pardubický kraj, partnerem projektu je pak Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (RRA PK). Projekt je realizován od začátku roku 2023 do konce roku 2026 a je spolufinancován z prostředků Evropské unie díky Operačnímu programu Jan Amos Komenský (OP JAK) MŠMT.

Aktivity projektu
Projekt SA+ navazuje na dva předchozí projekty (Smart akcelerátor Pardubického kraje I a II) z Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání, během kterých vznikla řada aktivit, ve kterých SA+ pokračuje. Samozřejmostí jsou osvětové, vzdělávací či matchmakingové akce i odborné konference. V rámci projektu bude opět zajišťována činnost Krajské rady pro inovace Pardubického kraje (KRPI), která je poradním orgánem Rady Pardubického kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Bude pokračovat i setkávání vzdělávacích, výzkumných a podnikatelských subjektů z jednotlivých domén specializace dle krajské RIS3 strategie v rámci Krajských inovačních platforem (KIP).

Nově bude na Univerzitě Pardubice probíhat aktivita pilotní ověření s cílem identifikace nápadů vhodných pro komercializaci prostřednictvím ambasadorů, kteří budou působit na vybraných fakultách. Další pilotní ověření bude zaměřeno na podporu inovací a aplikace chytrých řešení ve vybraných hospodářsky a sociálně ohrožených územích (HSOÚ) Pardubického kraje, konkrétně v České Třebové a Moravské Třebové. Plánovaná je také podrobná evaluace a aktualizace krajské přílohy RIS3.

Další nové aktivity projektu vycházejí ze zahraničních i tuzemských inspirací. Sem patří plánované vybudování datového portálu (DataPortál) Pardubického kraje, který bude přehledně a srozumitelně poskytovat datové informace z území regionu (např. z dopravy, školství, zdravotnictví, rozvoje, inovací či cestovního ruchu). Novinkou bude i zapojení Pardubického kraje do původně švýcarského programu PLATINN, který pomáhá už zavedeným malým a středním podnikům k dalšímu rozvoji. Program bude firmám zprostředkovávat Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK), který tak v novém sídle současně rozšíří portfolio svých služeb.

A dojde i na zahraniční spolupráci, díky níž se do Pardubického kraje dostanou inspirace a dobré praxe z oblasti realizace chytrých řešení, podpory inovací či spolupráce mezi výzkumným a veřejným sektorem z Izraele a Saské spolkové republiky.

Aktivity projektu budou i nadále prezentovány pod značkou Parádní kraj, která zahrnuje nejen činnost projektu SA+, ale celou oblast rozvoje Pardubického kraje.

Klíčové aktivity
1) Řízení projektu
2) Základní tým
3) Vzdělávání a rozvoj kompetencí
4) Mapování, analýza, evaluace
5) Asistence – nebude v rámci SA+ realizována
6) Twinning
7) Pilotní ověření
8) Marketingová a komunikační strategie kraje

Cílové skupiny
Projekt SA+ cílí na širokou skupinu obyvatel (žáci, studenti, pedagogové, výzkumníci, podnikatelé, zástupci obcí, vedení inovativních firem apod.). Úkolem projektu je mj. zprostředkovat komunikaci mezi jednotlivými skupinami, iniciovat jejich spolupráci a podpořit tak vznik fungujícího inovačního ekosystému v Pardubickém kraji.

Oblasti zájmu projektu
Projekt SA+ se obsahově věnuje vertikálním a horizontálním tématům. Krajská RIS3 strategie definuje domény specializace, které představují oblasti, ve kterých má náš region potenciál.

Z těchto pěti domén vycházejí vertikální témata:
1) inteligentní chemie pro průmysl a bio-medicinální aplikace;
2) textil;
3) konkurenceschopná doprava;
4) strojírenství;
5) pokročilé aplikace elektrotechniky a informatiky.

Horizontální priority (průřezová témata) pak vychází ze současných trendů a potřeb inovačního ekosystému i celé společnosti. Projekt SA+ se bude primárně věnovat těmto:
1) kyberbezpečnost;
2) digitalizace;
3) průmysl 4.0;
4) cirkulární ekonomika.

Strategické intervence
Tyto nové nástroje jsou v rámci projektu SA+ navrženy tak, aby zasahovaly všechny cílové skupiny projektu a stakeholdery regionálního inovačního ekosystému. Mimo již zmíněné projekty v rámci aktivity Pilotní ověření se jedná o následující:
1) Zvyšování kompetencí v oblasti kyberbezpečnosti a digitalizace
– vybudování Juniorního centra kybernetické bezpečnosti v rámci Střední školy dopravní a technické Gustava Habrmana v České Třebové – https://paradnikraj.cz/v-ceske-trebove-vznika-juniorni-centrum-kyberbezpecnosti/
– spolupráce s mezinárodním klastrem Digital & Enviro Grouping (CEDEG) v rámci osvětové činnosti – https://paradnikraj.cz/ai-ve-sluzbach-hackeru-i-kyberbezpecnosti/
2) Rozvoj inovačního ekosystému a realizace PARVIC (Pardubické vědecké a inovační centrum)
3) Inovační a technologické vouchery – https://paradnikraj.cz/startovaci-a-technologicke-vouchery-pro-rok-2024-maji-zelenou/
4) Podpora kreativních odvětví a kreativity
5) Akademie začínajícího podnikání PINKaka – https://paradnikraj.cz/pinkaka-2024-akademie-pro-zacinajici-podnikatele-v-paradnim-kraji/
6) Podpora polytechnického vzdělávání v rámci středního školství v Pardubickém kraji
7) Vznik východočeského Bioklastru – https://paradnikraj.cz/vladimir-velebny-navrhl-zalozeni-vychodoceskeho-bioklastru/

Parádní kraj® je oficiální značkou Pardubického kraje zastřešující všechny aktivity v oblasti regionálního rozvoje a inovací. Zaměřuje se na propojení podnikatelů, firem, výzkumníků, studentů i zástupců obcí v našem regionu. Společně tvoříme budoucnost Parádního Pardubického kraje. Přidejte se k nám! Pokud vás zajímají inovace, nové technologie, SMART řešení či například aktuální dotační programy na podporu regionálního rozvoje a podnikání, navštivte www.paradnikraj.cz, FB @paradnikraj nebo LinkedIn.