Pilotní ověření SA+

V rámci klíčové aktivity č.7 Pilotní ověření identifikovali naši developeři ve spolupráci s krajským RIS3 manažerem tato 4 témata:

7.1 Posílení kompetencí inovativních podnikatelů v regionu – Zavedení programu PLATINN na území Pardubického kraje

Mentoringový program PLATINN bude prostřednictvím projektu SA+ I přiveden do Pardubického kraje. Ten se tak přidá k dalším osmi krajům ČR, kde už tento program využívají. Vedlejším (ovšem nezanedbatelným) efektem této aktivity tak bude i vstup Pardubického kraje do platformy YNOVATE, což umožní větší možnost ovlivňovat dění v oblasti podpory inovací a současně přístup k know-how regionů, které jsou v tomto směru dále. Primárním cílem ovšem samozřejmě je posílit kompetence inovativních firem v oblasti byznysu tak, aby mohly své podnikání posunout na vyšší úroveň a spoluvytvářet silné ekonomické zázemí pro rozvoj inovací či uplatnění mladých zaměstnanců a výzkumníků. V Pardubickém kraji, kde je firemní sektor hlavním investorem i zaměstnavatelem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, je toto obzvlášť důležité. I realizaci této intervence lze rozdělit do dvou fází. V té první budou pořízeny nezbytné licence a uhrazeny vstupní poplatky pro možnost využívání programu, ve druhé pak dojde ksamotnému odpilotování programu prostřednictvím firem z regionu. V této fázi se předpokládá spolupráce s Pardubickým podnikatelským inkubátorem (dále také “P-PINK”), jehož rozvoj byl součástí strategických intervencí v předchozích projektech Smart akcelerátor. I tato aktivita tedy využívá výsledků dosažených s veřejnou podporou v minulých letech.

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje vstupuje do sítě Ynovate

7.2 Podpora a identifikace komercializačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje

Pro podporu a identifikaci komercializačního potenciálu bude v rámci klíčových aktivit projektu realizováno pilotní ověření, které konkrétně cílí na zvýšení potenciálu pro uplatnění nápadů vzniklých na půdě akademického pracoviště, působícího v regionu v praxi (ať už ve firemní sféře, či ve veřejném prostoru). Prostřednictvím SA+ I budou na čtyřech fakultách akademického pracoviště vytvořeny pozice ambasadorů pro transfer technologií. Ti budou v každodenním kontaktu s lidmi působícími na dané fakultě (akademickými pracovníky i studenty), budou na ně osvětově působit z hlediska uplatnitelnosti výsledků jimi realizovaného výzkumu a vývoje. To se může dít buď prostřednictvím komercializace výsledků výzkumu a vývoje v majetku akademického pracoviště (zde se tedy předpokládá úzká spolupráce s centrem pro transfer technologií akademického pracoviště), popř. zakládáním vlastních start-upů (a zde se opět nabízí spolupráce s P-PINK). Sekundárním cílem této intervence pak je obecně zvýšení intenzity propojení akademického prostředí se životem regionu, což je opět velmi důležitý aspekt nejen pro budování krajského inovačního ekosystému.

Budování mostů mezi vědou a praxí: pilotní ověření Komercializace

Mentoringové setkání pro ambasadory Univerzity Pardubice

7.3 Podpora rozvoje správního obvodu ORP Česká Třebová a ORP Moravská Třebová

Jak napovídá název této intervence, je zaměřena geograficky. Území vymezená správními obvody ORP Česká Třebová a Moravská Třebová jsou dvě ze čtyř HSOÚ, která se v Pardubickém kraji nacházejí. Pardubický kraj aktuálně zpracovává koncepci, která má navrhnout konkrétní kroky vedoucí ke zvýšení kvality života v těchto územích, aby sledované ukazatele dosahovaly alespoň krajského průměru a „nálepka“ HSOÚ mohla být odstraněna. Projekt SA+ I a jeho pilotní ověření chce k tomuto procesu pomoci prostřednictvím podpory inovací a inovačních aktivit. Přímo v místě tak bude působit manažer této aktivity, který bude navazovat kontakty s municipalitami, firmami i vzdělávacím zařízeními, v obecné rovině realizovat osvětovou činnost v oblasti inovací a chytrých řešení a individuálně i poskytovat poradenství či se bude snažit motivovat zmiňované subjekty ke spolupráci a realizaci inovací. Také v rámci této intervence se předpokládá propojení s dalšími aktivitami projektu či jejich výstupy, ať už jde o marketing (a propagaci inovačního dění v HSOÚ), o twinning (a využívání zahraničních zkušeností a know-how s aplikacemi chytrých řešení) či o zapojení UPCE do spolupráce s místními subjekty inovačního ekosystému.

ORP Česká Třebová

ORP Moravská Třebová

7.4 DataPortál Pardubického kraje

Nový nástroj souvisí s problémem dostupnosti a přehlednosti dat týkajících se rozvoje regionu. V rámci projektu SA+ I proto vznikne DataPortál Pardubického kraje, který bude zpřístupňovat informace pocházející z více zdrojů (Krajský úřad Pardubického kraje, Český statistický úřad, Krajská hospodářská komora Pardubického kraje a další), a to v přehledné formě (s možností tvorby grafů, infografik apod.), ve formátech dostupných běžným uživatelům či s možností geografického umístění dat. Portál bude řešit i problematiku zákonem daného zveřejňování Open dat. V rámci projektu budou realizovány dvě hlavní fáze – (i) samotné vytvoření portálu a (ii) pilotní ověření spočívající v nasazení prvních datových sad, rozvoj funkcionalit a uživatelské přívětivosti portálu a posun povědomí o existenci portálu mezi širokou veřejnost tak, aby se skutečně stal zdrojem informací pro všechny cílové skupiny. Zkušenosti z Jihomoravského či Královéhradeckého kraje ukazují, že pokud je portál kvalitně připravený, pak je skutečně cenným nástrojem pro regionální politiky, podnikatele, studenty nebo zástupce institucí inovační infrastruktury. V rámci tvorby DataPortálu bude využito vazeb v rámci NUTS II Severovýchod – v Libereckém a Pardubickém kraji budou za sdílení zkušeností a postupů dataportály nově tvořeny, Královéhradecký kraj, který takovým (a odbornou i širokou veřejností velmi oceňovaným) portálem už disponuje, přislíbil v rámci tohoto procesu působit jako mentor a sdílet své zkušenosti.

DataPortál Pardubického kraje je tu