Platformy

Krajská rada pro inovace (KRPI)

Krajská rada  pro  inovace Pardubického kraje  (dále  jen  „KRPI“)  je koordinačním,  poradním  a  iniciačním  orgánem  krajské  samosprávy  v oblasti inovací, vědy a výzkumu. KRPI je složena ze zástupců veřejné správy, podnikatelského sektoru, vzdělávacích a výzkumných institucí a institucí podporujících podnikání a inovací z území Pardubického kraje.

Statut Krajské rady pro inovace Pardubického kraje

Inovační platforma Pardubického kraje

Inovační platforma Pardubického kraje (IPPK) slučuje jednotlivé subjekty podporující rozvoj a inovace v kraji. Při pravidelných dvouměsíčních zasedáních se potkávají zástupci Pardubického kraje, Czech Invest, P-PINK, Krajské hospodářské komory, MAS, SMS, API, Magistrátu města Pardubice a další. Cílem je sdílení a propojení agend vedoucí k zefektivnění spolupráce, čímž se zvýší i přidaná hodnota pro cílové skupiny.

Krajské inovační platformy

Platformy představují pracovní prostor, v němž se mohou setkávat subjekty nejen z Pardubického kraje působící v oborech, které příslušná platforma zahrnuje. Smart Akcelerátor a Pardubický kraj ve spolupráci s dalšími „veřejnými“ aktéry krajského inovačního prostředí (P-PINK, CzechInvest, API, Hospodářská komora a další) vstupují do platforem především jako organizátoři jednotlivých setkání. Činnost platforem pak doplňují o informace ze světa veřejné správy (zejména o dotačních příležitostech) a zajišťují i odborné přednášky na aktuální témata v daném oboru. Ta mohou na základě vlastních zkušeností a sledování trendů vybrat sami, v ideálním případě jsou však tyto přednášky výsledkem poptávky samotných členů platformy. A o aktivním zapojení zapojených subjektů by měly být platformy především. Vedle dávání již zmíněných podnětů k programu setkání by pro ně měly být platformy prostorem k diskuzi nejen na témata odborná, ale obecně o všem, co s jejich podnikáním, zkoumáním či řízením v dané oblasti souvisí. Mohou sdílet své dobré praxe i negativní zkušenosti a navazovat vztahy, které přerostou v konkrétní spolupráce.

Do platforem se může zapojit jakákoliv inovativní firma z regionu, která působí v oboru spadajícím do příslušné platformy. Do platforem jsou přizváni i zástupci výzkumných organizací, zejména pak příslušných fakult Univerzity Pardubice. To platí pro všechny platformy s výjimkou platformy SMART region. Ta je primárně určena pro města a obce, v budoucnu se však v souvislosti s konkrétními tématy předpokládá zapojení relevantních firem i výzkumných organizací i do této platformy. A pokud bude užitečná účast subjektu mimo Pardubický kraj, bude přizván i ten.