Organizační struktura

Řídicí výbor

Řídicí výbor je nejvyšší rozhodovací orgán, který je hybatelem a udává směr rozvoje. Předsedá mu starosta ORP, místopředsedou je zástupce Pardubického kraje a dalšími členy jsou zástupci obcí ve SO ORP, zástupci místních firem a dalších vybraných organizací, vč. těch s celonárodní působností.

Řídicí výbor je složen v souladu s naplňováním principu partnerství ze zástupců/členů veřejné, podnikatelské a neziskové sféry, jenž představují zásadní hybatele rozvoje pro území ORP.

Řídicí výbor má celkem 17 členů s hlasovacím právem v následujícím zastoupení:

Město Česká Třebová – starostaPředseda
Pardubický kraj – hejtmanMístopředseda
Město Česká Třebová – tajemník MěÚČlen
Hospodářská komora – delegovaný zástupceČlen
CzechInvest – ředitel krajské pobočkyČlen
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní – děkanČlen
Rodinné centrum ROSA – vedoucíČlen
Obec Přívrat – starostaČlen
Obec Rybník – starostaČlen
Obec Semanín – starostaČlen
Obec Třebovice – starostaČlen
Správa železnic – ředitel Stavební správy východČlen
Region Orlicko-Třebovsko – manažerČlen
MMR – náměstekČlen
MPO – vrchní ředitel sekceČlen
Odbor MMR pro sociální začleňování – vedoucí odděleníČlen
Zástupce TEZA – jednatelČlen

 

Statut Řídicího výboru ORP Česká Třebová

Pracovní skupina pro rozvoj bydlení v ORP Česká Třebová

Dne 17. 10. 2023 proběhlo první jednání Pracovní skupiny pro rozvoj bydlení HSOÚ Česká Třebová.

V rámci projektu podpory hospodářsky a sociálně ohroženého území ORP Česká Třebová a ORP Moravská Třebová vznikly pro každou oblast pracovní skupiny zaměřené na rozvoj bydlení. Vůbec první setkání této skupiny se konalo v úterý 17. října v České Třebové a zúčastnil se jej i radní PARdubického kraje pro regionální rozvoj Ladislav Valtr.

„Tato pracovní skupina byla cíleně sestavena tak, aby se na jednom místě setkali a radili představitelé samospráv se zástupci ministerstev a státních fondů spolu s dalšími zájemci o problematiku bydlení, například z developerských firem,“ sdělil krajský radní Ladislav Valtr.

Starosta České Třebové Zdeněk Řehák zdůraznil naléhavost situace, kdy město čelí dlouhodobému úbytku obyvatel, kvůli odlivu mladých lidí do velkých měst. V reakci na tuto výzvu byla ustavena pracovní skupina, složená z odborníků z různých oblastí včetně univerzitních expertů. Starosta ocenil nestranný pohledu těchto odborníků, který může být klíčový při hledání cesty z bytové krize.

Blok prezentací uvedla Martina Seiber, odbornice na problematiku bydlení. Představila možnosti budoucího bydlení a zhodnotila jejich finanční perspektivy. Pavlína Šťastnová z Ministerstva pro místní rozvoj a Martin Klouda ze Státního fondu podpory investic pak představili aktuální dotační příležitosti pro rozvoj bydlení.

Alena Glaserová z Městského úřadu Česká Třebová se zaměřila na možnosti rozvoje bydlení, včetně projektů soukromých developerů. Ty zahrnují plánovanou výstavbu bytových domů v bývalém areálu Primony a na nábřeží Míru. Byly také představeny záměry týkající se výstavby rodinných domů ve vybraných lokalitách. Diskutovalo se nejen o městské zástavbě, ale také o rozvoji přidružených částí města a obcí v rámci ORP.

Jan Mandys následně prezentoval výsledky průzkumu Univerzity Pardubice, který zkoumal poptávku po bydlení v České Třebové a jejím okolí. Tyto informace budou sloužit jako základ pro další kroky pracovní skupiny směřující k řešení bytové situace v tomto regionu.

„Obsahem tohoto jednání byla prezentace parametrů nových příležitostí a forem financování bytové výstavby. Návazně na to pak byly analyzovány potřeby dostupného bydlení v České Třebové a okolí versus lokální připravenost vhodných rozvojových ploch. Na základě této diskuse bude nyní rozpohybována příprava konkrétních projektů v území,“ shrnuje Ladislav Valtr.

Po ukončení programu v České Třebové se pozvaní odborníci přesunuli na moravskotřebovskou radnici, kde se uskutečnilo setkání skupiny bydlení pro ORP Moravská Třebová.

Vytvoření pracovní skupiny a představení nových perspektiv a možností přináší nový impuls pro budoucnost bydlení na východě našeho regionu. Je zřejmé, že spolupráce mezi odborníky, městem, PARdubickým krajem a dalšími institucemi bude klíčová při hledání udržitelných řešení této důležité otázky.

Prezentace naleznete ZDE.