Regionální akční plán Pardubického kraje 2021-2027

Regionální politika Evropské unie vychází mj. z principu partnerství, tzn. zapojení orgánů na evropské, regionální a místní úrovni, sociálních partnerů a organizací občanské společnosti ve všech fázích tvorby a implementace programů podpory. Tento přístup pomáhá zajistit, aby byla opatření přizpůsobena místním a regionálním potřebám a prioritám. [1] Programovací období 2021+ klade v návaznosti na uplynulé programovací období také důraz na tzv. územní dimenzi. Územní dimenzi si lze představit jako zacílení podpory do konkrétního typu území či na specifický problém.

Nástrojem určeným pro řešení územní dimenze fondů Evropské unie jsou Regionální akční plány. Regionální akční plány a platforma Regionálních stálých konferencí (RSK) také zároveň deklarují reálné partnerství a zapojení územních partnerů do realizace regionální politiky Evropské unie (EU).

Regionální akční plán (RAP) je tedy v podmínkách České republiky národní intervenční nástroj určený výhradně pro naplňování územní dimenze fondů EU ve vybraných tématech. Řeší vybraná plošná témata, logicky podepřená a postavená na konsenzu v celé ČR (klíčoví územní partneři, řídicí orgány). V rámci RAP jsou v dohodnutých tématech stanoveny alokace na úrovni území kraje, které jsou vypočteny na základě objektivně stanoveného klíče. RAP nepatří mezi integrované územní nástroje (ITI a CLLD). RAP slouží zároveň jako nástroj pro naplnění Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (SRR).

RAP by měl také přispět ke koordinaci dalších nástrojů a jejich synergii na území kraje – témata se nebudou překrývat s tématy v ITI/SCLLD. Jeho realizací by mělo dojít k zefektivnění čerpání fondů EU pro rozvoj území kraje, a to především díky lepší připravenosti území a reálnému monitoringu absorpční kapacity.

RAP řeší pouze vybrané tematické oblasti[2], a to:

  1. Střední školství a speciální školy
  2. Zdravotnická záchranná služba (ZZS)
  3. Silnice II. třídy
  4. Deinstitucionalizace sociálních služeb (DI) – investiční část

Regionální akční plán Pardubického kraje pro období 2021-2027 (RAP Pk) je zpracováván Sekretariátem Regionální stálé konference Pardubického kraje, tedy zástupci Oddělení regionálního rozvoje KrÚ Pardubického kraje.

 

Regionální akční plán Pardubického kraje pro oblast ZZS – text

Regionální akční plán Pardubického kraje pro oblast ZZS – seznam projektů

Regionální akční plány pro oblast Záchranná zdravotnická služba byl dne 25. 11. 2022 schválen Regionální stálou konferencí Pardubického kraje.

 

Regionální akční plán Pardubického kraje pro oblast Střední školství – text

Regionální akční plán Pardubického kraje pro oblast Střední školství – seznam projektů

Regionální akční plán pro oblast Střední školy byl dne 21. 12. 2022 schválen Regionální stálou konferencí Pardubického kraje.

 

Regionální akční plán Pardubického kraje pro oblast Speciální školství – text (aktualizace březen 2024)

Regionální akční plán Pardubického kraje pro oblast Speciální školství – seznam projektů (aktualizace březen 2024)

Aktualizovaný Regionální akční plán pro oblast školská poradenská zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona byl dne 26. 3. 2024 schválen Regionální stálou konferencí Pardubického kraje.

 

Regionální akční plán Pardubického kraje pro oblast Silnic II. třídy – text (aktualizace 6/2023)

Regionální akční plán Pardubického kraje pro oblast Silnic II. třídy – seznam projektů (aktualizace 6/2023)

Regionální stálá konference Pardubického kraje schválila aktualizovanou podobu RAP Pk pro oblast silnice II. třídy dne 29. 6. 2023 .

 

Regionální akční plán Pardubického kraje pro oblast Deinstitucionalizace – text (aktualizace 11/2023)

Regionální akční plán Pardubického kraje pro oblast Deinstitucionalizace – seznam projektů (aktualizace 11/2023)

Regionální stálá konference Pardubického kraje schválila aktualizovanou podobu RAP Pk pro oblast Deinstitucionalizace dne 23. 11. 2023 .

 

[1] Navázání partnerství v rámci realizace územní dimenze ESIF je požadováno také návrhem Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza.

[2] V relevantních územích dále témata naplňující územní cíl SRR 21+ strukturálně postižené kraje (RE:START).