Časté dotazy

Podpora specifických regionů Pardubického kraje

Pardubický kraj dlouhodobě usiluje o vyvážený a udržitelný rozvoj, s důrazem na snižování sociálních a ekonomických rozdílů mezi jednotlivými regiony kraje včetně příhraniční oblasti s Polskem.

Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021-2027 a navazující materiál Systém podpory specifických regionů v podmínkách Pardubického kraje za tímto účelem vymezují tzv. specifické regiony, tedy regiony, které vyžadují zvýšenou pozornost při realizaci rozvojových činností kraje. Toto vymezení umožňuje efektivní využití dostupných zdrojů k podpoře vyváženého rozvoje.

Pardubický kraj vymezuje následující typy specifických regionů:

Hospodářsky a sociálně ohrožená území (HSOÚ)

Tento pojem vychází ze Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, kterou vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (více informací ZDE).

Obecně řečeno se jedná o území (v podobě správních obvodů obcí s rozšířenou působností – ORP), kde jsou horší životní podmínky a méně rozvojových příležitosti či omezené možnosti podílet se na rozvoji a růstu Česka. Mezi hlavní problémy patří např. celkově slabý hospodářský výkon, zhoršení sociální struktury (věkové, vzdělanostní), sociální vyloučení, dostupnost kvalitních veřejných služeb nebo občanská vybavenost.

Vymezeny byly správní obvody ORP, které vykazují nejhorší výsledky v těchto indikátorech a v nichž žije 25 % obyvatel Česka.

V rámci Pardubického kraje patří mezi HSOÚ ORP Česká Třebová, ORP Králíky, ORP Moravská Třebová a ORP Svitavy.

Další informace naleznete také v Laické brožuře SRR 21+.