STRATEGIE ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE 2021 – 2027

Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém jednání dne 23. 2. 2021 schválilo Strategii rozvoje Pardubického kraje 2021 – 2027. Gestorem aktualizace byl odbor rozvoje, KrÚ Pk. Pro zpracování byla vysoutěžena firma GaREP spol.s  r.o. z Brna. Práce na Strategii byly zahájeny ve 4. čtvrtletí roku 2019. V březnu 2020 byly dokončeny práce na analytické části dokumentu, následně probíhalo zpracování návrhové části a souběžně s tím začal od května 2020 probíhat proces vyhodnocení vlivu Strategie na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA). Proces SEA byl ukončen dne 11. listopadu 2020 vydáním souhlasného stanoviska KrÚ Pk podle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na ŽP, v platném znění k návrhu koncepce.

Zpracování Strategii rozvoje Pardubického kraje 2021 – 2027 je jednou z aktivit projektu Pardubického kraje „Zefektivnění řízení Pardubického kraje v samosprávných oblastech prostřednictvím tvorby strategických dokumentů a vzděláváním projektového řízení“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014481. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím OP Zaměstnanost.