Seznamte se s aktualizovanou analýzou inovačních firem v Pardubickém kraji

Analýza z oblasti inovačních firem Pardubického kraje si primárně kladla za cíl poznání trendů uvnitř tzv. domén specializace Pardubického kraje. Domény specializace jsou odvětví, která byla stanovena v rámci krajské přílohy národní RIS3 analýzy a která jsou blíže popsány na webu. Velmi jednoduše řečeno se jedná o odvětví, která jsou vzhledem ke svým finančním výsledkům, míře inovací, postavení v hodnotových řetězcích a několika dalším aspektům pilíři ekonomiky celého Pardubického kraje.

Cílem této analýzy také byla detekce dopadů zjištěných trendů na konkurenceschopnost šetřených subjektů v rámci jejich koncových trhů a také na schopnost jednotlivých subjektů o inovativní přístup. Sběr primárních dat pro účel analýzy probíhal formou terénního šetření, v rámci něhož bylo navštíveno celkem 40 firem působících v Pardubickém kraji.

Sesbíraná data byla roztříděna právě dle vymezených domén specializace Pardubického kraje, tedy:
• Pokročilé materiály na bázi textilních struktur
• Inteligentní chemie pro průmyslové a bio medicinální aplikace (dále též Inteligentní chemie)
• Strojírenství a moderní výrobní technologie (dále též Strojírenství)
• Pokročilé aplikace elektrotechniky a informatiky (dále též IT)
• Udržitelná doprava, výroba dopravních prostředků a jejich komponentů, dopravní infrastruktura (dále též Udržitelná doprava)

Analýza také obsahuje dílčí SWOT analýzy za jednotlivé domény specializace obsahující jedinečné know-how o silných stránkách, potřebách a problémech aktérů inovačního prostředí. Závěrem se autoři ve stručně pojaté návrhové části snažili navrhnout možnosti Pardubického kraje jako instituce, jak inovační prostředí v kraji na úrovni firem podpořit odstraněním některé z hrozeb nebo slabých stránek, které ze SWOT analýz vyplynuly.