Kritéria pro zařazení na mapu

Inovativní firmy

Subjekty musí splňovat charakter inovativní firmy, přispívat k rozvoji inovačního prostředí v regionu, vyrábět produkty či produkovat činnosti s přidanou hodnotou. Tento přínos by měl mít buď pravidelný charakter (nejedná se o jednorázovou záležitost staršího data) a/nebo zásadní význam (minimálně regionální, ideální národní či mezinárodní). Subjekty musí mít dopad na region/Pardubický kraj, zároveň musí sídlit nebo mít provozovnu v Pardubickém kraji.

Kritéria, kterými lze podložit významnost firmy pro region:

 • mají zaměstnance VaV
 • firma každoročně vynaloží výdaje na VaV
 • firma, která vynaložila náklady na VaV v posledních 3 letech
 • pravidelná realizace projektů VaV (za poslední 3 roky firma realizovala minimálně 1 projekt zabývající se VaV s dopadem na region)
 • firma spolupracuje s univerzitou či výzkumnou organizací, má pracovní smlouvu/dohodu o spolupráci s konkrétními zaměstnanci/podnikateli z oblasti VaV (realizují společný projekt, VaV, atd.)
 • mezinárodní spolupráce s organizacemi (vyjma vztahu mezi spřízněnými organizacemi: matka/dcera; 1 koncern; stejný vlastník – bez nějaké větší přidané hodnoty)
 • za poslední 3 roky si firma nechala patentovat nějaký svůj produkt; pokud je firma držitelem patentu, který má mezinárodní dopad a dostatečně ho prokáže, může být patentová aktivita starší
 • za posledních 5 let se zvýšil podíl automatizace o 20 %
 • firma se pravidelně účastní mezinárodních konferencí, kde za poslední 3 roky byla minimálně jednou přispěvatelem – díky těmto aktivitám se zvyšuje jejich konkurenceschopnost (konkurenceschopnost se zahraničními trhy, …)
 • firma spolupracuje se vzdělávacími institucemi
 • firma podporuje studentské projekty
 • firma nabízí stáže pro absolventy a studenty posledních ročníků (SŠ i VŠ) v jejich studovaných či vystudovaných oborech (podpora práce ve vystudovaných oborech)
 • firma realizuje kroužek (v jejím oboru podnikání) pro děti a mladistvé
 • U úsporných projektů musí jít o víc než jen o výměnu staré technologie za nové (výměna kotle či zateplení bez další přidané hodnoty není dostačující)
 • realizují projekty usilující o úsporu energií (mezi tyto projekty se nepočítá výměna starého kotle za nový, zateplení budovy apod. musí se jedna o takový projekt, kdy je vidět nějaká vize, … např. zcela pasivní domy, využívání alternativních zdrojů energie)
 • realizují projekty usilující o ochranu přírody
 • firma funguje dle pravidel konceptu Smart Česko a dle cirkulární ekonomiky

Startupy

Pokud firma či projekt naplňuje definici start-upu.

COVID-19

Jakýkoliv subjekt, který svou činností pomáhá proti zpomalování šíření epidemi a takový subjekt, který pomáhá řešit dopady, které vznikly v souvislosti se šířením epidemi; nemusí se jednat o hlavní činnost dané společnosti, ale navrhovaná řešení musí mít dopad na Pardubický kraj,