Grant opportunities for researchers

ProgramName of callBrief descriptionScheduled date of receipt of applicationsScheduled date for closing applicationsApplicant
OPŽP36. výzva – Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využitíVýzva je určena projektům, které se zabývají vybudováním technologií pro akumulaci, úpravu, a rozvod srážkových vod či šedých vod ve veřejných budovách za účelem jejich dalšího relevantního využití.Detail1.2.202331.10.2023podniky, výzkumné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
OPŽP46. výzva – Vodní a vegetační krajinné prvkyTvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel (mokřadů, tůní, malých vodních nádrží); vegetační krajinné prvky (včetně skladebných prvků ÚSES). Detail12.7.202326.4.2024podniky, výzkumné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
OPŽP51. výzva – Zpracování studií a plánůStudie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny a plány územního systému ekologické stability. Plány ÚSES: • obce s rozšířenou působností • újezdní úřady Studie systému sídelní zeleně: • obce • městské části hlavního města Prahy Územní studie krajiny: • obce s rozšířenou působnostíDetail16.8.202331.7.2024výzkumné organizace, obce, kraje, spolky
OPŽP52. výzva – Protipovodňová opatřeníVýzva je určena pro realizaci přírodě blízkých a protipovodňových opatření. Výzva zahrnuje podporu přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech, realizaci protipovodňových opatření, opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití, realizace zelených střech, opatření na využití šedé vody a opatření pro řízenou dotaci podzemních vod.Detail27.9.202330.9.2024podniky, výzkumné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
IROP56. výzva IROP – Podpora akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče – SC 4.3 (MRR)Podpora rozvoje a dostupnosti dětské akutní lůžkové psychiatrické péče. Podpora rozvoje a dostupnosti akutní lůžkové psychiatrické péče. Podpora rozvoje a dostupnosti ochranného léčení se střední úrovní dohledu. Detail17.10.202317.10.2024výzkumné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
IROP63. výzva IROP – Zelená infrastruktura – SC 2.2 (MRR)Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí. Detail23.1.202410.6.2024výzkumné organizace, obce, ZŠ, kraje, příspěvkové organizace, spolky
OP TAKTechnologie pro MAS (CLLD) – výzva ICílem výzvy je s pomocí MAS identifikovat a podpořit podnikatelské záměry digitalizace a robotizace malých a středních podniků především ve venkovských oblastech.Detail1.7.202331.12.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAKObnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny – výzva ICílem výzvy je efektivní a šetrné využívání OZE, konkrétně podpora výstavby a modernizace malých vodních elektráren.Detail6.9.202313.12.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAK Obnovitelné zdroje energie – vtláčení biometanu – výzva ICílem výzvy je efektivní a šetrné využívání OZE, konkrétně podpora úpravy bioplynu na biometan a jeho plnění nebo vtláčeni do distribuční sítě.Detail6.9.202313.12.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAKSlužy infrastruktury – ITIVýzva je zaměřena na podporu integrovaných projektů naplňujících integrované územní investice (ITI), jejichž cílem je založení a rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury s otevřeným přístupem a zkvalitňování jejích služeb.Detail29.9.202320.9.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAKNákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří.Cílem Výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.Detail1.2.20231.2.2024podniky, výzkumné organizace