Grant opportunities for researchers

ProgramName of callBrief descriptionScheduled date of receipt of applicationsScheduled date for closing applicationsApplicant
OP TAK Obnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny – výzva ICílem výzvy je efektivní a šetrné využívání OZE, konkrétně podpora výstavby a modernizace malých vodních elektráren.Detail6.9.202313.12.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAK Obnovitelné zdroje energie – vtláčení biometanu – výzva ICílem výzvy je efektivní a šetrné využívání OZE, konkrétně podpora úpravy bioplynu na biometan a jeho plnění nebo vtláčeni do distribuční sítě.Detail6.9.202313.12.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAKUdržitelné hospodaření s vodou – výzva ICílem výzvy je podpora opatření cílená na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu.Detail2.10.202328.6.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAK Energetická infrastruktura – OZE v LDS – výzva ICílem výzvy je posílení distribučních sítí a navýšení jejich připojitelného výkonu OZE podporou rozvoje chytrých sítí a konvenčním posílením sítí v souvislosti s rozvojem obnovitelných zdrojů v ČR.Detail2.4.202430.12.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAK Partnerství znalostního transferu – výzva IIVytvoření partnerství mezi podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí (znalostní organizací) za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Detail25.4.20249.4.2025podniky, výzkumné organizace
OP TAKProof of Concept – výzva IICílem výzvy je posílit inovační potenciál podniků, které budou schopné vyvíjet a komercializovat nové produkty a řešení založené na výsledcích výzkumu a vývoje a využití pokročilých technologií.Detail24.4.202410.9.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAKSpolupráce — Klastry – výzva IIRozvoj inovačních klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.Detail25.4.20245.4.2025podniky, výzkumné organizace
OPŽP46. výzva – Vodní a vegetační krajinné prvkyTvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel (mokřadů, tůní, malých vodních nádrží); vegetační krajinné prvky (včetně skladebných prvků ÚSES). Detail12.7.202326.4.2024podniky, výzkumné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
OPŽP51. výzva – Zpracování studií a plánůStudie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny a plány územního systému ekologické stability.Plány ÚSES: • obce s rozšířenou působností • újezdní úřady Studie systému sídelní zeleně: • obce • městské části hlavního města Prahy Územní studie krajiny: • obce s rozšířenou působnostíDetail16.8.202331.7.2024výzkumné organizace, obce, kraje, spolky
OPŽP52. výzva – Protipovodňová opatřeníVýzva je určena pro realizaci přírodě blízkých a protipovodňových opatření. Výzva zahrnuje podporu přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech, realizaci protipovodňových opatření, opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití, realizace zelených střech, opatření na využití šedé vody a opatření pro řízenou dotaci podzemních vod.Detail27.9.202330.9.2024podniky, výzkumné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
IROP56. výzva IROP – Podpora akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče – SC 4.3 (MRR)Podpora rozvoje a dostupnosti dětské akutní lůžkové psychiatrické péče. Podpora rozvoje a dostupnosti akutní lůžkové psychiatrické péče. Podpora rozvoje a dostupnosti ochranného léčení se střední úrovní dohledu. Detail17.10.202317.10.2024výzkumné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
IROP63. výzva IROP – Zelená infrastruktura – SC 2.2 (MRR)Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí. Detail23.1.202410.6.2024výzkumné organizace, obce, ZŠ, kraje, příspěvkové organizace, spolky
OP TAKTechnologie pro MAS (CLLD) – výzva ICílem výzvy je s pomocí MAS identifikovat a podpořit podnikatelské záměry digitalizace a robotizace malých a středních podniků především ve venkovských oblastech.Detail1.7.202331.12.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAKObnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny – výzva ICílem výzvy je efektivní a šetrné využívání OZE, konkrétně podpora výstavby a modernizace malých vodních elektráren.Detail6.9.202313.12.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAK Obnovitelné zdroje energie – vtláčení biometanu – výzva ICílem výzvy je efektivní a šetrné využívání OZE, konkrétně podpora úpravy bioplynu na biometan a jeho plnění nebo vtláčeni do distribuční sítě.Detail6.9.202313.12.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAKSlužy infrastruktury – ITIVýzva je zaměřena na podporu integrovaných projektů naplňujících integrované územní investice (ITI), jejichž cílem je založení a rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury s otevřeným přístupem a zkvalitňování jejích služeb.Detail29.9.202320.9.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAKInovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva IIICílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví.Detail19.3.202431.12.2025podniky, výzkumné organizace