SMART řešení pro města, obce a regiony: od strategie k implementaci

Srdečně zveme zástupce municipalit z Pardubického kraje na třídílný vzdělávací seminář v rámci implementace konceptu SMART, který se uskuteční během měsíce dubna v Pardubicích. Bližší program je zveřejněn v rámci každé události.

Je žádoucí přihlásit se na všechny tři termíny, avšak přihlášku prosím vyplňte pro každou akci zvlášť. Semináře na sebe obsahově navazují a budou zaměřeny i na praktické ukázky. Pozvánka ke stažení ve formátu PdF >> Pozvánka SMART 2022.

1/3 – https://paradnikraj.cz/akce/smart-reseni-pro-mesta-obce-a-regiony-od-strategie-k-implementaci-1-3/

2/3 – https://paradnikraj.cz/akce/smart-reseni-pro-mesta-obce-a-regiony-od-strategie-k-implementaci-2-3/

3/3 – https://paradnikraj.cz/akce/smart-reseni-pro-mesta-obce-a-regiony-od-strategie-k-implementaci-3-3/

Lektoři a hosté: Rut Bízková, Lucie Nencková, Martina Krčová, Simona Weidnerová, Leonard Walletzký, Vít Král, Ladislav Mlčák.

Rut Bízková se zabývá SMART řešeními a podporou výzkumu pro rozvoj veřejného sektoru. Je spoluautorkou řady národních a dalších strategií včetně Inovační strategie ČR 2019-2030, Inovační strategie Středočeského kraje, SMART Česko SMO ČR a koncepce MMR k dosahování odolnosti prostřednictvím SMART řešení pro  obce, města a regiony. V letech 2012-2016 byla předsedkyní Technologické agentury ČR, následně ředitelkou Středočeského inovačního centra. Po roce 1989 prošla řadou pozic ve státní správě – od referentky odboru ochrany ovzduší MŽP, přes pozici vedoucí oddělení průmyslové politiky MPO, ředitelky odboru vztahů s veřejností MŽP, poradkyně náměstka ministra průmyslu a obchodu pro energetiku, hutnictví a stavebnictví, až po náměstkyni a první náměstkyni ministra životního prostředí s odpovědností za výzkum a vývoj, politiku životního prostředí, legislativu, EU fondy a mezinárodní vztahy. V roce 2010 byla krátce ministryní ve vládě Jana Fischera. Prosazuje digitalizaci veřejných služeb, výzkum ve veřejném zájmu a posílení významu aplikovaného společenskovědního výzkumu pro rozvoj společnosti. Je členkou vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace, přednáší management výzkumu na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Lucie Nencková se zabývá tématem (trvale) udržitelného rozvoje, zejména s ohledem na implementaci principů oběhového hospodářství (cirkulární ekonomiky). Dlouhodobě spolupracuje s Místními akčními skupinami Středočeského kraje a angažuje se v pracovních skupinách pro oblast Smart Cities/Villages na národní úrovni. Jako spoluautorka se podílela na zpracovávání Koncepce Smart Cities – odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony, publikací realizovaných v rámci projektu SMART Česko SMO ČR a Strategii rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019 – 2024, s výhledem do 2030. Spolupracovala – a nadále spolupracuje – při řešení řady výzkumných a inovačních projektů (H2020, Interreg, TAČR, CEF, UNDP). Je aktivní hodnotitelkou projektů Technologické agentury České republiky a působí také v Institutu pro udržitelné podnikání Vysoké školy ekonomické v Praze.

Martina Krčová se dlouhodobě zajímá a propaguje komunitní, komunální a lokální energetiku a její rozvoj v trendu decentralizace energetiky při její transformaci. Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu na České zemědělské univerzitě v Praze a MBA studium na International Business School v Brně. V roce 1997 nastoupila na Ministerstvo průmyslu a obchodu na pozici ministerského rady pro regulaci v energetice. Od roku 2001 pracovala na Energetickém regulačním úřadě. Od roku 2011 zastávala pozici místopředsedkyně pro regulaci a od roku 2015 do roku 2017 zastávala na ERÚ funkci místopředsedkyně pro evropské záležitosti a strategii.  V roce 2019 působila na Úřadě  městské části Praha 7 jako energetická manažerka. Dne 1. srpna 2019 byla jmenována členkou Rady ERÚ a její mandát ji byl v letošním roce prodloužen do roku 2026.

Simona Weidnerová se zabývá holistickým pojetím školství: od předškolního vzdělávání po postgraduální studium i univerzitu třetího věku. V rámci výzkumných a inovačních projektů (GAČR, TAČR, MŠMT), se zaměřuje na překážky v prostupnosti žáků vzdělávacím systémem. V letech 2006-2011 působila jako expert projektu Reforma terciárního vzdělávání, jako odborný garant aktivity přípravy zákona o finanční pomoci studentům. Dále byla expertem projektu TAČR Maturita efektivní a sociálně spravedlivá (2014-2019), Matematika s chutí (MŠMT 2011-2017). Specializuje se na nerovnosti v přístupu ke vzdělání s ohledem na společenské změny. Působí v pracovních skupinách pro oblast chytrého vzdělávání v rámci konceptu Smart Cities/Villages. Jako spoluautorka se podílela na zpracovávání koncepce SMART Česko pro SMOČR, části Lidé a vzdělání. Je předsedkyní Institutu pro sociální a ekonomické analýzy, kde m.j. v roli řešitelky projektu aplikovaného výzkumu TAČR analyzovala personální a ekonomické dopady pandemie na mateřské školy.

Leonard Walletzký je od roku 2013 vedoucím pracovníkem laboratoře servisních systémů Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se především teorií a designem služeb (Service Science), jejich uplatněním v oblasti informačních technologií a ve vztahu ke konceptu SMART. Dále se věnuje problematice marketingu služeb a řízení – vše v kombinaci s ICT. Na tato témata úspěšně publikuje v odborných časopisech a vede absolventské práce v oblasti aplikace služeb ICT v rámci SMART City. Je spoluautorem Koncepce Smart Cities – odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony.

Vít Král se osobně rád představuje jako jihočeský Víťa. Bydlí u Tálínského rybníka, trvalé bydliště má v Písku, pracuje pro město Milevsko, spolupracuje s městem Písek a Jihočeským krajem. V roce 2017 začal pracovat pro město Milevsko a od roku 2018 je vedoucím Organizační složky Živé Milevsko. V roce 2019 a 2020 zvítězil v soutěži „Chytrá města pro budoucnost“ v kategorii měst do 10000 obyvatel s projekty města Milevska a v roce 2020 byl nominován na osobnost Smart city v kategorii Veřejný prostor. Je RIS3 developerem pro oblast SC, výboru SMART města Písek, předsedou KIP Smart region JČ a ambasadorem City Changers.  

Ladislav Mlčák působí jako specialista poradenství v Technologické agentuře České republiky. Mimo to se zabývá oblastí zdravotnicko – sociálního pomezí, sledováním nových technologických trendů ve zdravotnictví, prosazováním integrace zdravotní a sociální péče či komponenty domácí péče ve vlastním sociálním prostředí klienta jako je telemedicína, asistivní technologie a společenské inovace. Při hledání komplexních řešení problematiky stárnutí se věnuje propojování výzkumné sféry s veřejným a soukromým sektorem. V rámci působení na Středočeském inovačním centru byl developerem inovační platformy Social Life Science s cílem posilnit vzájemnou spolupráci institucí, subjektů i jednotlivců působících v oblasti integrované péče, v čemž nadále pokračuje v rámci dílčích projektů. Je členem několika oborových a regionálních platforem v oblasti eHealth.