Regionální stálá konference PARdubického kraje ukázala nové perspektivy pro rozvoj regionu

V úterý 25. června 2024 se v sále Jana Kašpara uskutečnilo již 22. zasedání Regionální stálé konference (RSK) PARdubického kraje, které opět přineslo inspirativní pohledy na rozvoj našeho regionu. Setkání se zúčastnili mj. zástupci PARdubického kraje a představitelé obcí, místních akčních skupin (MAS), Regionální rozvojové agentury PARdubického kraje (RRA PK), akademického sektoru Univerzity Pardubice, Úřadu práce, Ministerstva pro místní rozvoj (MMR ČR), Centra pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR) a Integrovaných územních investic (ITI).

Úspěchy v čerpání evropských dotací

Vedoucí oddělení regionálního rozvoje Miroslav Smejkal představil novou publikaci „Analýza čerpání evropských dotací v Pardubickém kraji 2014–2023„. Tato analýza je skvělým přehledem o tom, jak úspěšně náš kraj čerpá evropské fondy. Publikace je volně dostupná na stránkách PARádního kraje.

Jitka Barcalová z Ministerstva pro místní rozvoj ČR informovala o budoucnosti politiky soudržnosti 2028+ a představila programy SFPI, včetně Technické infrastruktury, Bytových domů bez bariér a Zateplení. Sdělila také aktuální informace k soutěži Vesnice roku 2024, kde krajské kolo vyhrála obec Horní Ředice z PARdubického kraje. Zdůraznila význam podpory malých obcí a poskytla novinky z Vládního výboru pro regionální politiku.

Podpora velkých projektů

Miroslav Smejkal představil novou výzvu 4.1.3 zaměřenou na finanční podporu přípravy velkých projektů. Je to právě RSK, která má klíčovou roli při schvalování kritérií pro výběr těchto projektů a jejich doporučování k podpoře. Miroslav Janovský, vedoucí odboru rozvoje, vyjádřil přání, aby Ministerstvo pro místní rozvoj při přípravě nových výzev více spolupracovalo s odborníky z IROP, kteří mají bohaté zkušenosti s nastavováním podmínek. Díky transparentním kritériím a kvalifikovaným hodnotitelům bude financování projektů efektivnější a spravedlivé.

Aktualizace Regionálních akčních plánů

Diskuse se také zaměřila na aktualizované Regionální akční plány PARdubického kraje 2021–2027. Tyto plány pokrývají důležité oblasti, jako jsou střední školy, zdravotnická záchranná služba a deinstitucionalizace sociálních služeb. Bližší informace k Regionálnímu akčnímu plánu Pardubického kraje 2021–2027, včetně aktualizovaných podob pro všechny oblasti, najdete rovněž na našem PARádním webu.

Rozvoj ohrožených území

PARdubický kraj se dlouhodobě zaměřuje na vyvážený a udržitelný rozvoj s cílem snižovat sociální a ekonomické rozdíly mezi regiony. Proto na setkání nesmělo chybět téma podpory hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOÚ). Pilotní podpora probíhá úspěšně již třetím rokem v ORP Česká Třebová a ORP Moravská Třebová, a nyní se rozšiřuje i na ORP Svitavy a ORP Králíky.

Činnost Regionální stálé konference PARdubického kraje aktivně přispívá k rozvoji našeho PARádního kraje. Sekretariát RSK, financovaný z Operačního programu Technická pomoc z Fondu soudržnosti, zajišťuje její bezproblémový chod po administrativní, organizační i koordinační stránce. Těšíme se na další úspěchy a pozitivní změny, které tato spolupráce přinese našemu kraji.