Regionální stálá konference PARdubického kraje se sešla 23. 11. 2023

Koordinace územní dimenze, podpora absorpční kapacity a spolupráce s partnery v regionu. To jsou hlavní cíle Regionální stálé konference PARdubického kraje.

20. zasedání Regionální stálé konference Pardubického kraje se účastnili zástupci kraje, měst, místních akčních skupin, akademického sektoru Univerzity Pardubice, úřadu práce, Ministerstva pro místní rozvoj (MMR ČR), Centra pro regionální rozvoj (CRR ČR), Integrovaných územních investic (ITI) a další.

V úvodu vedoucí oddělení řízení strategie regionálního rozvoje MMR ČR Mgr. Miroslav Daněk představil závěry z 22. zasedání Národní stálé konference (NSK). Dále informoval o výzvách Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s vazbou na Regionální akční plán Pardubického kraje (RAP Pk), o Národním plánu obnovy komponentě 4.1 Systémová podpora veřejných investic a o problematice dostupného bydlení.

Také byla zmiňována problematika hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOÚ). V Pardubickém kraji jsou celkem 4 HSOÚ – ORP Česká Třebová, ORP Moravská Třebová, ORP Svitavy a ORP Králíky. MMR ČR zvýhodňuje regiony HSOÚ v národních dotačních programech a plánuje vyhlášení výzev zaměřených na cestovní ruch, určených pouze pro HSOÚ.

Na zasedání byla také představena a schválena aktualizovaná podoba RAP Pk pro oblast Deinstitucionalizace. Bližší informace k Regionálnímu akčnímu plánu Pardubického kraje 2021-2027 včetně aktualizovaných podob pro všechny oblasti naleznete zde.

Sekretariát Regionální stálé konference Pardubického kraje uskutečnil sběr projektových záměrů ve spolupráci s odborem školství pro oblast speciálních škol a poradenských zařízení. Výzva byla vyhlášena dne 28. 11. 2023, v tuto chvíli se čeká na finální podobu aktualizované metodiky k RAP, kam oblast speciálních škol a poradenských zařízení spadá.

Vedoucí odboru ITI Hradecko-pardubické aglomerace Ing. Filip Hoffman představil aktuální informace ke Strategii území Hradecko-Pardubické aglomerace 2021+.

Pozvání na zasedání Regionální stálé konference Pardubického kraje přijal generální ředitel Vzdělávacího centra Sféry Ing. David Koppitz. Ve své prezentaci představil kontext projektu Sféry, včetně strategie, která je primárně zaměřena na vzdělávání. „Rád bych poděkoval Pardubickému kraji za velmi dobrou spolupráci, kdy je snahou nabídnout atraktivní doplněk k výuce.“ uvedl Ing. David Koppitz.

Informace k aktivitám Sféry včetně otevírací doby, vstupnému a registraci na kroužky a kurzy naleznete na stránkách Sféry Pardubice.

Na závěr ředitelka Územního odboru IROP pro Pardubický kraj Ing. Lenka Fodorová informovala o stavu dočerpávání finančních prostředků z minulého programového období 2014-2020, aktuálních a plánovaných výzvách současného programového období 2021-2027.

Chod RSK Pardubického kraje po administrativní, organizační a koordinační stránce zajišťuje Sekretariát RSK (pracovníci oddělení regionálního rozvoje, odbor rozvoje), který je spolufinancován z Operačního programu Technická pomoc z Fondu soudržnosti projekt Regionální stálá konference Pardubického kraje IV (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000298).