Current grant opportunities

ProgramName of callBrief descriptionScheduled date of receipt of applicationsScheduled date for closing applicationsApplicant
TAČRWater4AllMezinárodní výzva Partnerství Water4All Call 2023: “Aquatic ecosystem services” si klade za cíl poskytnout znalosti, modely, přístupy, nástroje a metodiky pro: – začlenění ekosystémových služeb do správy a řízení vodních zdrojů v oblasti vodního hospodářství v kontextu změn od lokálních po globální; – zmírnění, přizpůsobení a odolnost vodních ekosystémů a odpovídajících ekosystémů. služeb; – podporu provádění politik EU a mezinárodních politik v oblasti vodních zdrojů a biologické rozmanitosti; – posílení účasti zúčastněných stran, komunit a společnosti jako celku na spoluvytváření. systémů správy a řízení vodních zdrojů souvisejících s ekosystémovými službami; – komplexnější přístupy k oceňování ekosystémových služeb, s mapováním a hodnocením jako zásadním krokem k dosažení politických cílů.Detail12.9.202313.11.2023podniky, výzkumné organizace
TAČRProgram TRENDPředmětem jedenácté veřejné soutěže programu TREND, PP2 je nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. Návrhy projektů tak mohou v této soutěži předkládat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč.Detail5.10.202322.11.2023podniky, výzkumné organizace
TAČRClean Energy Transition (CET)Zaměřeno na výzkum v oblasti energetické transformace (čisté energie), návrh projektů je možné podat do 22.11.2023. Až 175 tis. EUR na projekt.Detail20.9.202322.11.2023podniky, výzkumné organizace
MPSVModernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péčePro služby sociální péče bude podporován nákup a rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb.Detail30.6.202322.7.2024podniky, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
MPSVNákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby IIVýzva je zaměřena na navýšení stávající kapacity, případně obnovu vozového parku a zkvalitnění materiálně technické základny sociálních služeb, a to zaváděním inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové a bezuhlíkové dopravy – elektromobility silničních vozidel. Aktivity: nákup Plug-in electric hybrid (PHEV) a Elektromobil (BEV)Detail29.6.202331.10.2023podniky, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
MPSVBudování kapacit dětských skupin dle zákonaVýzva je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Za novou dětskou skupinu se nepovažuje situace, kdy byla na daném místě před realizací předkládaného projektu dětská skupina již evidována a evidence byla zrušena, a to bez ohledu na subjekt provozovatele. AKTIVITY: – nákup nemovitostí (objektů k rekonstrukci, pozemků), – výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny,Detail6.11.202331.5.2024podniky, obce, příspěvkové organizace, spolky
MPO EfektRekonstrukce veřejného osvětlení – Komponenta 2.2.2Dotace je určena na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení. Dotace je také určena na přípravu kabeláže pro dobíjecí body (EV ready) dle podmínek výzvy. Výše dotace činí 30 Kč na 1 ušetřenou KWh.Detail5.5.202231.12.2024obce
Národní sportovní agenturaMůj klub 2023 – 2. koloNárodní sportovní agentura zveřejňuje tuto Výzvu 05/2023 Můj klub 2023 – 2. kolo, č. j.: NSA-0071/2020/A/201.Detail13.9.202331.10.2023obce, příspěvkové organizace, spolky
Národní sportovní agenturaVýzva 13/2023 Standardizovaná sportovní infrastrukturaNárodní sportovní agentura zveřejňuje v rámci dotačního investičního programu č.  162 55 Standardizovaná sportovní infrastruktura 2020–2025 výzvu 13/2023 Standardizovaná sportovní infrastruktura 2023.Detail1.10.202331.10.2023obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
Národní sportovní agenturaVýzva 12/2023 Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice nad 10 mil. KčNárodní sportovní agentura zveřejňuje v rámci dotačního investičního programu č.  162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2025 výzvu 12/2023 Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice nad 10 mil. Kč. Detail1.10.202331.10.2023obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
Národní sportovní agentura Výzva 11/2023 – Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice pod 10 mil. KčNárodní sportovní agentura zveřejňuje v rámci dotačního investičního programu č.  162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2025 výzvu 11/2023 Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice pod 10 mil. Kč. Detail1.10.202331.10.2023obce, příspěvkové organizace, spolky
SFŽPVýzva ENERGov č. 3/2023 – Efektivní výstavba školPředmětem výzvy je podpora efektivní výstavby budov mateřských, základních a středních škol v pasivním energetickém standardu a plusových (nulových) budov. Detail16.10.202330.11.2023obce, ZŠ, kraje
SFŽPVýzva ENERGov č. 2/2023 – Energetické úspory památkově chráněných budovZ výzvy lze čerpat podporu na úsporná opatření u památkově chráněných či architektonicky cenných budov veřejného sektoru., která povedou ke snížení energetické náročnosti, úspoře energie z neobnovitelných zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie. Detail16.10.202329.2.2024výzkumné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
OPŽP19. výzva – Srážkové vody a opatření proti povodnímVýzva se zaměřuje na projekty realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a také na podporu budování vsakovacích a retenčních zařízení včetně podpory dalším opatřením, které přispívají k efektivnímu nakládání se srážkovými vodami.Detail14.9.202231.10.2023podniky, výzkumné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
OPŽP23. výzva – Obnova stability svahůVýzva se zaměřuje na podporu aktivit vedoucích ke stabilizaci a sanaci extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů.Detail16.11.202231.10.2023výzkumné organizace, obce, příspěvkové organizace, spolky
OPŽP32. výzva – Veřejná zeleň a eliminace odvodňovacích zařízení v krajiněVýzva je určena pro projekty revitalizace sídelní zeleně prostřednictvím zachování, obnovy či zvyšování počtu a rozlohy ploch (a prvků) zeleně ve veřejném prostoru. Výzva také cílí na aktivity vedoucí k omezení negativní funkce odvodňovacího systému anebo prvků povrchového odvodnění.Detail18.1.20234.1.2024podniky, výzkumné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
OPŽP36. výzva – Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využitíVýzva je určena projektům, které se zabývají vybudováním technologií pro akumulaci, úpravu, a rozvod srážkových vod či šedých vod ve veřejných budovách za účelem jejich dalšího relevantního využití.Detail1.2.202331.10.2023podniky, výzkumné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
OPŽP37. výzva – Komplexní úsporné projekty na veřejných budováchVýzva se zaměřuje na snížení energetické náročnosti veřejných budov a je platná pro Ústecký, Karlovarský, Pardubický, Liberecký, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj.Detail3.4.20231.3.2024podniky, výzkumné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
OPŽP46. výzva – Vodní a vegetační krajinné prvkyTvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel (mokřadů, tůní, malých vodních nádrží); vegetační krajinné prvky (včetně skladebných prvků ÚSES). Detail12.7.202326.4.2024podniky, výzkumné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
OPŽP48. výzva – Protipovodňová opatřeníBudování a rozšíření varovných a výstražných systémů, tvorba digitálních povodňových plánů, generelu odtokových poměrů, plánů odvádění extrémních srážek, podkladů pro stanovení záplavových území či pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní a další.Detail28.6.202315.12.2023podniky, výzkumné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
OPŽP51. výzva – Zpracování studií a plánůStudie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny a plány územního systému ekologické stability. Plány ÚSES: • obce s rozšířenou působností • újezdní úřady Studie systému sídelní zeleně: • obce • městské části hlavního města Prahy Územní studie krajiny: • obce s rozšířenou působnostíDetail16.8.202331.7.2024výzkumné organizace, obce, kraje, spolky
OPŽP52. výzva – Protipovodňová opatřeníVýzva je určena pro realizaci přírodě blízkých a protipovodňových opatření. Výzva zahrnuje podporu přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech, realizaci protipovodňových opatření, opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití, realizace zelených střech, opatření na využití šedé vody a opatření pro řízenou dotaci podzemních vod.Detail27.9.202330.9.2024podniky, výzkumné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
IROP35. výzva IROP – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu – SC 6.1 (MRR)Výzva je zaměřena na následující aktivitu specifického cíle 6.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství a její dílčí aktivity: • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu: o výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury (A); o výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v ČR, včetně doprovodné infrastruktury (B); o realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy (C).Detail11.10.202226.1.2024obce, kraje, spolky
IROP54. výzva IROP – Telematika pro veřejnou dopravu – SC 6.1 (MRR)Telematika pro veřejnou dopravu o zavedení nebo modernizace monitorovacích, řídicích, preferenčních a kooperativních systémů pro veřejnou dopravu. o zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve veřejné dopravě; o zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve veřejné dopravě; o zavedení systémů pro autonomní mobilitu ve veřejné dopravě; o zavedení systémů pro služby inteligentní mobility založené na veřejné dopravě.Detail16.11.202231.10.2023obce, kraje, příspěvkové organizace
IROP42. výzva IROP – Střední školy – SC 4.1 (MRR)Střední a vyšší odborné školy, konzervatoře. Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben SŠ, SŠ spojených s VOŠ, center odborné přípravy a konzervatoří ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení; – vnitřní konektivita škol; – školní kluby pro žáky nižšího stupně víceletých gymnázií; – doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí • pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny); • pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety); • vnitřního i venkovního pro komunitní aktivity při SŠ, SŠ/VOŠ a konzervatořích vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit; • zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.Detail30.11.202231.12.2027obce, kraje
IROP75. výzva IROP – Standardizace územních plánů – SC 1.1 (MRR)Obce, které mají více než 5000 obyvatel. Seznam obcí naplňujících oprávněné žadatele je přílohou č. 8 výzvy Specifických pravidel. Pardubice, Chrudim, Svitavy, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Litomyšl, Moravská Třebová, Hlinsko, Lanškroun, Přelouč, Polička, Choceň, Holice, Letohrad, Žamberk, Skuteč. Detail28.2.202319.12.2025obce
IROP71. výzva IROP – Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče – SC 4.3 (MRR)Zvýšení kvality a dostupnosti péče poskytované stávajícími a nově vznikajícími konziliárními paliativní týmy v nemocnicích. Zvýšení kvality a dostupnosti paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta prostřednictvím stávajících nebo nově vznikajících poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče. Zvýšení kvality a dostupnosti paliativní a hospicové péče prostřednictvím stávajících / nebo nově vznikajících poskytovatelů. Detail30.3.202328.2.2025obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
IROP68. výzva IROP – Multimodální osobní doprava – SC 6.1 (MRR)Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství a její dílčí aktivity. Multimodální osobní doprava: o výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu; o výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R); o realizace preferenčních opatření a zvyšování kapacity veřejné dopravy stavebními úpravami silnic a místních komunikací.Detail3.5.202326.4.2024obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
IROP51. výzva IROP – Památky – SC 4.4 (MRR)Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví. Památka musí být zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako nemovitá národní kulturní památka nebo v Seznamu světového dědictví UNESCO nebo v Indikativním seznamu statků světového dědictví UNESCO. Detail13.6.202313.12.2023obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
IROP56. výzva IROP – Podpora akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče – SC 4.3 (MRR)Podpora rozvoje a dostupnosti dětské akutní lůžkové psychiatrické péče. Podpora rozvoje a dostupnosti akutní lůžkové psychiatrické péče. Podpora rozvoje a dostupnosti ochranného léčení se střední úrovní dohledu. Detail17.10.202317.10.2024výzkumné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
IROP63. výzva IROP – Zelená infrastruktura – SC 2.2 (MRR)Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí. Detail23.1.202410.6.2024výzkumné organizace, obce, ZŠ, kraje, příspěvkové organizace, spolky
IROP45. výzva IROP – Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy – SC 1.1 (MRR)Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy a rozvoj backofficových služeb prostřednictvím Centrálního místa služeb („CMS“) a rozvoj backofficových služeb veřejné správy v CMS a přístupu k nim prostřednictvím komunikační infrastruktury veřejné správy a neveřejných sítí veřejné správy, včetně doprovodné infrastruktury (aktivní a pasivní prvky), její územní rozšíření a užití pro kvalitnější výkon tzv. digitálního úřadování státu. Detail14.5.202430.4.2025obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
OP TAK Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva ICílem Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví.Detail1.9.202231.12.2023podniky, výzkumné organizace
OP TAKEnergetická infrastruktura – Smart Grids – AMM – výzva ICílem výzvy je rozvoj/vznik smart grids podporujících integraci obnovitelných zdrojů energie do distribučních soustav v ČR.Detail2.5.202325.1.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAKTechnologie pro MAS (CLLD) – výzva ICílem výzvy je s pomocí MAS identifikovat a podpořit podnikatelské záměry digitalizace a robotizace malých a středních podniků především ve venkovských oblastech.Detail1.7.202331.12.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAKDigitální podnik – Virtuální podnik – výzva ICílem výzvy je digitální transformace podniku za pomocí nově pořízených nebo zaváděných technologií a/nebo služeb, které povedou k vyšší automatizaci, digitalizaci či efektivnějšímu propojení firemních procesů.Detail3.7.20232.11.2023podniky, výzkumné organizace
OP TAKSpolupráce škol a firem – výzva IPodpora výkonu praktického vyučování žáků partnerských středních škol a praktické přípravy u studentů partnerských vyšších odborných a vysokých škol prostřednictvím odborně zaměřených malých a středních podniků.Detail8.6.202329.12.2023podniky, výzkumné organizace
OP TAK Služby infrastruktury – výzva ICílem výzvy je založení a rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury s otevřeným přístupem a zkvalitňování jejích služeb.Detail9.8.202318.1.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAKObnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny – výzva ICílem výzvy je efektivní a šetrné využívání OZE, konkrétně podpora výstavby a modernizace malých vodních elektráren.Detail6.9.202313.12.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAK Obnovitelné zdroje energie – vtláčení biometanu – výzva ICílem výzvy je efektivní a šetrné využívání OZE, konkrétně podpora úpravy bioplynu na biometan a jeho plnění nebo vtláčeni do distribuční sítě.Detail6.9.202313.12.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAK Udržitelné hospodaření s vodou – výzva ICílem výzvy je podpora opatření cílená na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu. Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku. Detail2.10.202328.6.2024obce, příspěvkové organizace
OP TAKOběhové hospodářství – výzva ICílem výzvy je podpora předcházení vzniku odpadů, navýšení recyklační infrastruktury, omezit plýtvání druhotnými surovinami a zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích. Detail2.10.202329.3.2024obce
NPŽPEkologická likvidace autovrakůMinisterstvo životního prostředí dá 80 milionů korun na ekologické zpracování autovraků. Žádosti o podporu mohou v rámci Národního programu Životní prostředí podávat právnické a fyzické osoby, které mají oprávnění podnikat v oboru nakládání s nebezpečnými odpady a mají souhlas k provozování autovrakoviště. Detail2.1.202331.3.2024podniky
NPŽPVýsadba stromů – grantové schémaVýzva je zaměřena na podporu výsadby stromů prostřednictvím grantů erudovaným nestátním neziskovým organizacím a místním akčním skupinám. Cílem je podpořit co největší počet výsadeb stromů v terénu, paralelně s realizací projektů podpořených v rámci výzvy č. 4/2021, urychlení administrace a znásobení zdrojů financování prostřednictvím zapojení soukromých prostředků.Detail2.8.202130.12.2023obce, příspěvkové organizace, spolky
OP TAKMarketing – prezentujte svou firmu v zahraničíPodpora efektivní prezentace malých a středních podniků na zahraničních veletrzích a výstavách, kde mohou navazovat nová obchodní partnerství. Detail19.6.202330.10.2023podniky, výzkumné organizace
OP TAKSlužy infrastruktury – ITIVýzva je zaměřena na podporu integrovaných projektů naplňujících integrované územní investice (ITI), jejichž cílem je založení a rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury s otevřeným přístupem a zkvalitňování jejích služeb.Detail29.9.202320.9.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAKPotenciál – dotace na nová VaV centraCílem výzvy Potenciál je podpora zavádění a zvyšování počtu podniků s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity.Detail2.6.202331.10.2023podniky
OP TAKAplikace – Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývojeCílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výzva je určená pro navazující projekty z OP PIK, kterým bylo umožněno tzv. fázování.Detail30.8.202331.10.2023podniky, výzkumné organizace
OP TAKNákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří.Cílem Výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.Detail1.2.20231.2.2024podniky, výzkumné organizace
NPŽPNPŽP – Výzva č. 9/2021: Zdroje pitné vodyŠpatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty – nejpalčivější problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí. Pomocnou ruku jim podává Ministerstvo životního prostředí, které spolu se Státním fondem životního prostředí ČR nabízí příspěvek až 2,1 miliony korun na posílení a vybudování zdrojů pitné vody.Detail1.11.202131.12.2023podniky, obce, příspěvkové organizace, spolky
NPŽPNPŽP – Výzva č. 7/2021: Domovní čistírny odpadních vodhttps://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=97Detail1.11.202131.12.2023obce
Povez IIPOVEZ III. výzvaProjekt POVEZ II je určen pro zaměstnance firem a OSVČ jako finanční podpora vzdělávání. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a realizován Úřadem práce České republiky. Příspěvek je poskytován v režimu veřejné podpory „de minimis“ nebo na základě „blokové výjimky“DetailOtevřen31.12.2023podniky