Current grant opportunities

ProgramName of callBrief descriptionScheduled date of receipt of applicationsScheduled date for closing applicationsApplicant
OP TAK Obnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny – výzva ICílem výzvy je efektivní a šetrné využívání OZE, konkrétně podpora výstavby a modernizace malých vodních elektráren.Detail6.9.202313.12.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAK Obnovitelné zdroje energie – vtláčení biometanu – výzva ICílem výzvy je efektivní a šetrné využívání OZE, konkrétně podpora úpravy bioplynu na biometan a jeho plnění nebo vtláčeni do distribuční sítě.Detail6.9.202313.12.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAKUdržitelné hospodaření s vodou – výzva ICílem výzvy je podpora opatření cílená na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu.Detail2.10.202328.6.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAK Energetická infrastruktura – OZE v LDS – výzva ICílem výzvy je posílení distribučních sítí a navýšení jejich připojitelného výkonu OZE podporou rozvoje chytrých sítí a konvenčním posílením sítí v souvislosti s rozvojem obnovitelných zdrojů v ČR.Detail2.4.202430.12.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAK Partnerství znalostního transferu – výzva IIVytvoření partnerství mezi podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí (znalostní organizací) za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Detail25.4.20249.4.2025podniky, výzkumné organizace
OP TAKProof of Concept – výzva IICílem výzvy je posílit inovační potenciál podniků, které budou schopné vyvíjet a komercializovat nové produkty a řešení založené na výsledcích výzkumu a vývoje a využití pokročilých technologií.Detail24.4.202410.9.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAKSpolupráce — Klastry – výzva IIRozvoj inovačních klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.Detail25.4.20245.4.2025podniky, výzkumné organizace
MPSVModernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péčePro služby sociální péče bude podporován nákup a rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb.Detail30.6.202322.7.2024podniky, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
MPSVBudování kapacit dětských skupin dle zákonaVýzva je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Za novou dětskou skupinu se nepovažuje situace, kdy byla na daném místě před realizací předkládaného projektu dětská skupina již evidována a evidence byla zrušena, a to bez ohledu na subjekt provozovatele.AKTIVITY: – nákup nemovitostí (objektů k rekonstrukci, pozemků), – výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny,Detail6.11.202331.5.2024podniky, obce, příspěvkové organizace, spolky
MPO EfektRekonstrukce veřejného osvětlení – Komponenta 2.2.2Dotace je určena na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.Dotace je také určena na přípravu kabeláže pro dobíjecí body (EV ready) dle podmínek výzvy.Výše dotace činí 30 Kč na 1 ušetřenou KWh.Detail5.5.202231.12.2024obce
OPŽP46. výzva – Vodní a vegetační krajinné prvkyTvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel (mokřadů, tůní, malých vodních nádrží); vegetační krajinné prvky (včetně skladebných prvků ÚSES). Detail12.7.202326.4.2024podniky, výzkumné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
OPŽP51. výzva – Zpracování studií a plánůStudie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny a plány územního systému ekologické stability.Plány ÚSES: • obce s rozšířenou působností • újezdní úřady Studie systému sídelní zeleně: • obce • městské části hlavního města Prahy Územní studie krajiny: • obce s rozšířenou působnostíDetail16.8.202331.7.2024výzkumné organizace, obce, kraje, spolky
OPŽP52. výzva – Protipovodňová opatřeníVýzva je určena pro realizaci přírodě blízkých a protipovodňových opatření. Výzva zahrnuje podporu přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech, realizaci protipovodňových opatření, opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití, realizace zelených střech, opatření na využití šedé vody a opatření pro řízenou dotaci podzemních vod.Detail27.9.202330.9.2024podniky, výzkumné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
IROP42. výzva IROP – Střední školy – SC 4.1 (MRR)Střední a vyšší odborné školy, konzervatoře. Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben SŠ, SŠ spojených s VOŠ, center odborné přípravy a konzervatoří ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení; – vnitřní konektivita škol; – školní kluby pro žáky nižšího stupně víceletých gymnázií; – doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí • pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny); • pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety); • vnitřního i venkovního pro komunitní aktivity při SŠ, SŠ/VOŠ a konzervatořích vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit; • zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.Detail30.11.202231.12.2027obce, kraje
IROP75. výzva IROP – Standardizace územních plánů – SC 1.1 (MRR)Obce, které mají více než 5000 obyvatel. Seznam obcí naplňujících oprávněné žadatele je přílohou č. 8 výzvy Specifických pravidel. Pardubice, Chrudim, Svitavy, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Litomyšl, Moravská Třebová, Hlinsko, Lanškroun, Přelouč, Polička, Choceň, Holice, Letohrad, Žamberk, Skuteč. Detail28.2.202319.12.2025obce
IROP71. výzva IROP – Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče – SC 4.3 (MRR)Zvýšení kvality a dostupnosti péče poskytované stávajícími a nově vznikajícími konziliárními paliativní týmy v nemocnicích. Zvýšení kvality a dostupnosti paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta prostřednictvím stávajících nebo nově vznikajících poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče. Zvýšení kvality a dostupnosti paliativní a hospicové péče prostřednictvím stávajících / nebo nově vznikajících poskytovatelů. Detail30.3.202328.2.2025obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
IROP68. výzva IROP – Multimodální osobní doprava – SC 6.1 (MRR)Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství a její dílčí aktivity.Multimodální osobní doprava: o výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu; o výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R); o realizace preferenčních opatření a zvyšování kapacity veřejné dopravy stavebními úpravami silnic a místních komunikací.Detail3.5.202326.4.2024obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
IROP56. výzva IROP – Podpora akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče – SC 4.3 (MRR)Podpora rozvoje a dostupnosti dětské akutní lůžkové psychiatrické péče. Podpora rozvoje a dostupnosti akutní lůžkové psychiatrické péče. Podpora rozvoje a dostupnosti ochranného léčení se střední úrovní dohledu. Detail17.10.202317.10.2024výzkumné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
IROP63. výzva IROP – Zelená infrastruktura – SC 2.2 (MRR)Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí. Detail23.1.202410.6.2024výzkumné organizace, obce, ZŠ, kraje, příspěvkové organizace, spolky
IROP45. výzva IROP – Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy – SC 1.1 (MRR)Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy a rozvoj backofficových služeb prostřednictvím Centrálního místa služeb („CMS“) a rozvoj backofficových služeb veřejné správy v CMS a přístupu k nim prostřednictvím komunikační infrastruktury veřejné správy a neveřejných sítí veřejné správy, včetně doprovodné infrastruktury (aktivní a pasivní prvky), její územní rozšíření a užití pro kvalitnější výkon tzv. digitálního úřadování státu. Detail14.5.202430.4.2025obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
OP TAKTechnologie pro MAS (CLLD) – výzva ICílem výzvy je s pomocí MAS identifikovat a podpořit podnikatelské záměry digitalizace a robotizace malých a středních podniků především ve venkovských oblastech.Detail1.7.202331.12.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAKObnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny – výzva ICílem výzvy je efektivní a šetrné využívání OZE, konkrétně podpora výstavby a modernizace malých vodních elektráren.Detail6.9.202313.12.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAK Obnovitelné zdroje energie – vtláčení biometanu – výzva ICílem výzvy je efektivní a šetrné využívání OZE, konkrétně podpora úpravy bioplynu na biometan a jeho plnění nebo vtláčeni do distribuční sítě.Detail6.9.202313.12.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAK Udržitelné hospodaření s vodou – výzva ICílem výzvy je podpora opatření cílená na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu. Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku. Detail2.10.202328.6.2024obce, příspěvkové organizace
OP TAKOběhové hospodářství – výzva ICílem výzvy je podpora předcházení vzniku odpadů, navýšení recyklační infrastruktury, omezit plýtvání druhotnými surovinami a zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích. Detail2.10.202329.3.2024obce
NPŽPEkologická likvidace autovrakůMinisterstvo životního prostředí dá 80 milionů korun na ekologické zpracování autovraků. Žádosti o podporu mohou v rámci Národního programu Životní prostředí podávat právnické a fyzické osoby, které mají oprávnění podnikat v oboru nakládání s nebezpečnými odpady a mají souhlas k provozování autovrakoviště. Detail2.1.202331.3.2024podniky
OP TAKSlužy infrastruktury – ITIVýzva je zaměřena na podporu integrovaných projektů naplňujících integrované územní investice (ITI), jejichž cílem je založení a rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury s otevřeným přístupem a zkvalitňování jejích služeb.Detail29.9.202320.9.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAKInovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva IIICílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví.Detail19.3.202431.12.2025podniky, výzkumné organizace