Principy sociálního podnikání

Principy sociálního podnikání

Sociální podnik má veřejně prospěšný cíl formulován v zakládacích dokumentech a naplňuje jej prostřednictvím konkrétních aktivit.

Sociální prospěch

Za sociální prospěch se považují aktivity prospívající společnosti či specifické skupině (znevýhodněných) lidí. Dále pak účast zaměstnanců a členů na směřování podniku.

Ekonomický prospěch

Sociální podnik vykonává soustavnou ekonomickou aktivitu a je schopen zvládat ekonomická rizika. Případný zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku nebo pro naplnění veřejně prospěšných cílů. Sociální podnik je autonomní v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích.

Environmentální a místní prospěch

Sociální podnik uspokojuje přednostně potřeby místní komunity a místní poptávky. Využívá lokálních zdrojů, zohledňuje environmentální aspekty výroby i spotřeby. Spolupracuje s místními aktéry.

Definice pojmů

Sociální a solidární ekonomika

Jedná se o souhrn aktivit uskutečňovaných subjekty sociální ekonomiky, jejichž cílem je zvýšit zaměstnanost v místních podmínkách anebo uspokojit další potřeby a cíle komunity v oblasti ekonomického, sociálního, kulturního a environmentálního rozvoje.

Subjekty sociální ekonomiky

Subjekty sociální ekonomiky jsou sociální podniky, podpůrné finanční, poradenské a vzdělávací instituce pro sociální podnikání
a nestátní neziskové organizace, které vykonávají ekonomické aktivity za účelem pracovního uplatnění svých klientů nebo pro dofinancování svého poslání.

Subjekty sociální ekonomiky sdílí společné rysy, kterými jsou naplňování veřejně prospěšného cíle, demokratické rozhodování, podpora iniciativy občanů, nezávislost na veřejných či soukromých institucích, jiný způsob zacházení se ziskem, zohledňování
environmentálních aspektů, uspokojování přednostně místních potřeb a využívání přednostně místních zdrojů.

Sociální podnikání

Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu.

Sociální podnik

Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba založená dle soukromého práva nebo její součást nebo fyzická osoba, které splňují principy sociálního podniku. Sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního.

Integrační sociální podnik

Integračním sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba založená dle soukromého práva
nebo fyzická osoba, které splňují principy integračního sociálního podniku. Integrační sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, kterým je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, a tento cíl je formulován v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního.