Grant opportunities for entrepreneurs

ProgramName of callBrief descriptionScheduled date of receipt of applicationsScheduled date for closing applicationsApplicant
TAČRWater4AllMezinárodní výzva Partnerství Water4All Call 2023: “Aquatic ecosystem services” si klade za cíl poskytnout znalosti, modely, přístupy, nástroje a metodiky pro: – začlenění ekosystémových služeb do správy a řízení vodních zdrojů v oblasti vodního hospodářství v kontextu změn od lokálních po globální; – zmírnění, přizpůsobení a odolnost vodních ekosystémů a odpovídajících ekosystémů. služeb; – podporu provádění politik EU a mezinárodních politik v oblasti vodních zdrojů a biologické rozmanitosti; – posílení účasti zúčastněných stran, komunit a společnosti jako celku na spoluvytváření. systémů správy a řízení vodních zdrojů souvisejících s ekosystémovými službami; – komplexnější přístupy k oceňování ekosystémových služeb, s mapováním a hodnocením jako zásadním krokem k dosažení politických cílů.Detail12.9.202313.11.2023podniky, výzkumné organizace
TAČRProgram TRENDPředmětem jedenácté veřejné soutěže programu TREND, PP2 je nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. Návrhy projektů tak mohou v této soutěži předkládat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč.Detail5.10.202322.11.2023podniky, výzkumné organizace
TAČRClean Energy Transition (CET)Zaměřeno na výzkum v oblasti energetické transformace (čisté energie), návrh projektů je možné podat do 22.11.2023. Až 175 tis. EUR na projekt.Detail20.9.202322.11.2023podniky, výzkumné organizace
MPSVModernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péčePro služby sociální péče bude podporován nákup a rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb.Detail30.6.202322.7.2024podniky, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
MPSVNákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby IIVýzva je zaměřena na navýšení stávající kapacity, případně obnovu vozového parku a zkvalitnění materiálně technické základny sociálních služeb, a to zaváděním inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové a bezuhlíkové dopravy – elektromobility silničních vozidel. Aktivity: nákup Plug-in electric hybrid (PHEV) a Elektromobil (BEV)Detail29.6.202331.10.2023podniky, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
MPSVBudování kapacit dětských skupin dle zákonaVýzva je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Za novou dětskou skupinu se nepovažuje situace, kdy byla na daném místě před realizací předkládaného projektu dětská skupina již evidována a evidence byla zrušena, a to bez ohledu na subjekt provozovatele. AKTIVITY: – nákup nemovitostí (objektů k rekonstrukci, pozemků), – výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny,Detail6.11.202331.5.2024podniky, obce, příspěvkové organizace, spolky
OPŽP19. výzva – Srážkové vody a opatření proti povodnímVýzva se zaměřuje na projekty realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a také na podporu budování vsakovacích a retenčních zařízení včetně podpory dalším opatřením, které přispívají k efektivnímu nakládání se srážkovými vodami.Detail14.9.202231.10.2023podniky, výzkumné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
OPŽP32. výzva – Veřejná zeleň a eliminace odvodňovacích zařízení v krajiněVýzva je určena pro projekty revitalizace sídelní zeleně prostřednictvím zachování, obnovy či zvyšování počtu a rozlohy ploch (a prvků) zeleně ve veřejném prostoru. Výzva také cílí na aktivity vedoucí k omezení negativní funkce odvodňovacího systému anebo prvků povrchového odvodnění.Detail18.1.20234.1.2024podniky, výzkumné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
OPŽP36. výzva – Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využitíVýzva je určena projektům, které se zabývají vybudováním technologií pro akumulaci, úpravu, a rozvod srážkových vod či šedých vod ve veřejných budovách za účelem jejich dalšího relevantního využití.Detail1.2.202331.10.2023podniky, výzkumné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
OPŽP37. výzva – Komplexní úsporné projekty na veřejných budováchVýzva se zaměřuje na snížení energetické náročnosti veřejných budov a je platná pro Ústecký, Karlovarský, Pardubický, Liberecký, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj.Detail3.4.20231.3.2024podniky, výzkumné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
OPŽP46. výzva – Vodní a vegetační krajinné prvkyTvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel (mokřadů, tůní, malých vodních nádrží); vegetační krajinné prvky (včetně skladebných prvků ÚSES). Detail12.7.202326.4.2024podniky, výzkumné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
OPŽP48. výzva – Protipovodňová opatřeníBudování a rozšíření varovných a výstražných systémů, tvorba digitálních povodňových plánů, generelu odtokových poměrů, plánů odvádění extrémních srážek, podkladů pro stanovení záplavových území či pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní a další.Detail28.6.202315.12.2023podniky, výzkumné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
OPŽP52. výzva – Protipovodňová opatřeníVýzva je určena pro realizaci přírodě blízkých a protipovodňových opatření. Výzva zahrnuje podporu přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech, realizaci protipovodňových opatření, opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití, realizace zelených střech, opatření na využití šedé vody a opatření pro řízenou dotaci podzemních vod.Detail27.9.202330.9.2024podniky, výzkumné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
OP TAK Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva ICílem Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví.Detail1.9.202231.12.2023podniky, výzkumné organizace
OP TAKEnergetická infrastruktura – Smart Grids – AMM – výzva ICílem výzvy je rozvoj/vznik smart grids podporujících integraci obnovitelných zdrojů energie do distribučních soustav v ČR.Detail2.5.202325.1.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAKTechnologie pro MAS (CLLD) – výzva ICílem výzvy je s pomocí MAS identifikovat a podpořit podnikatelské záměry digitalizace a robotizace malých a středních podniků především ve venkovských oblastech.Detail1.7.202331.12.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAKDigitální podnik – Virtuální podnik – výzva ICílem výzvy je digitální transformace podniku za pomocí nově pořízených nebo zaváděných technologií a/nebo služeb, které povedou k vyšší automatizaci, digitalizaci či efektivnějšímu propojení firemních procesů.Detail3.7.20232.11.2023podniky, výzkumné organizace
OP TAKSpolupráce škol a firem – výzva IPodpora výkonu praktického vyučování žáků partnerských středních škol a praktické přípravy u studentů partnerských vyšších odborných a vysokých škol prostřednictvím odborně zaměřených malých a středních podniků.Detail8.6.202329.12.2023podniky, výzkumné organizace
OP TAK Služby infrastruktury – výzva ICílem výzvy je založení a rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury s otevřeným přístupem a zkvalitňování jejích služeb.Detail9.8.202318.1.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAKObnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny – výzva ICílem výzvy je efektivní a šetrné využívání OZE, konkrétně podpora výstavby a modernizace malých vodních elektráren.Detail6.9.202313.12.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAK Obnovitelné zdroje energie – vtláčení biometanu – výzva ICílem výzvy je efektivní a šetrné využívání OZE, konkrétně podpora úpravy bioplynu na biometan a jeho plnění nebo vtláčeni do distribuční sítě.Detail6.9.202313.12.2024podniky, výzkumné organizace
NPŽPEkologická likvidace autovrakůMinisterstvo životního prostředí dá 80 milionů korun na ekologické zpracování autovraků. Žádosti o podporu mohou v rámci Národního programu Životní prostředí podávat právnické a fyzické osoby, které mají oprávnění podnikat v oboru nakládání s nebezpečnými odpady a mají souhlas k provozování autovrakoviště. Detail2.1.202331.3.2024podniky
OP TAKMarketing – prezentujte svou firmu v zahraničíPodpora efektivní prezentace malých a středních podniků na zahraničních veletrzích a výstavách, kde mohou navazovat nová obchodní partnerství. Detail19.6.202330.10.2023podniky, výzkumné organizace
OP TAKSlužy infrastruktury – ITIVýzva je zaměřena na podporu integrovaných projektů naplňujících integrované územní investice (ITI), jejichž cílem je založení a rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury s otevřeným přístupem a zkvalitňování jejích služeb.Detail29.9.202320.9.2024podniky, výzkumné organizace
OP TAKPotenciál – dotace na nová VaV centraCílem výzvy Potenciál je podpora zavádění a zvyšování počtu podniků s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity.Detail2.6.202331.10.2023podniky
OP TAKAplikace – Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývojeCílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výzva je určená pro navazující projekty z OP PIK, kterým bylo umožněno tzv. fázování.Detail30.8.202331.10.2023podniky, výzkumné organizace
OP TAKNákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří.Cílem Výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.Detail1.2.20231.2.2024podniky, výzkumné organizace
NPŽPNPŽP – Výzva č. 9/2021: Zdroje pitné vodyŠpatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty – nejpalčivější problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí. Pomocnou ruku jim podává Ministerstvo životního prostředí, které spolu se Státním fondem životního prostředí ČR nabízí příspěvek až 2,1 miliony korun na posílení a vybudování zdrojů pitné vody.Detail1.11.202131.12.2023podniky, obce, příspěvkové organizace, spolky
Povez IIPOVEZ III. výzvaProjekt POVEZ II je určen pro zaměstnance firem a OSVČ jako finanční podpora vzdělávání. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a realizován Úřadem práce České republiky. Příspěvek je poskytován v režimu veřejné podpory „de minimis“ nebo na základě „blokové výjimky“DetailOtevřen31.12.2023podniky