Partneři akce Veletrh podpory podnikání pro firmy a obce z Pardubického kraje

30. 4. 2024 se s Sále Jana Kašpara (budova Krajského úřadu Pardubického kraje C) uskuteční další ročník akce na podporu podnikání. Budete mít možnost během dne diskutovat se všemi partnery a najít tak optimální řešení pro své potřeby. Akce je primárně určena pro zástupce firem a obcí z Pardubického kraje. Na místě bude také možnost probrat aktuální dotační příležitosti. Seznamte se předem s jednotlivými konzultujícími dle jejich krátkých medailonků.

Konzultující organizace:
Agentura pro podnikání a inovace (API)
Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Územní odbor IROP pro Pardubický kraj)
CzechInvest
CzechTrade
Eurocentrum Pardubice
EUROPE DIRECT PARDUBICE
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje
Krajský úřad Pardubického kraje (Odbor sociálních věcí)
Místní akční skupiny Pardubického kraje
Ministerstvo průmyslu a obchodu (Národní plán obnovy)
Národní rozvojová banka
Parádní kraj (Smart akcelerátor+)
Pardubický podnikatelský inkubátor P-PINK
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Spolek Podnikavé ženy z Pardubického kraje
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
Technologická agentura České republiky (TA ČR)
Úřad práce – Krajská pobočka v Pardubicích
Úřad průmyslového vlastnictví

Agentura pro podnikání a inovace

API je státní příspěvková organizace s celostátní působností podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační aktivity z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost- (OP TAK).

Podporované aktivity:
Priorita I. – podpora výzkumu, vývoje a inovací – například aktivity Aplikace, Inovace, Inovační vouchery, Digitální podnik
Priorita II. – rozvoj malého a středního podnikání – například výzva Technologie (CLLD), Poradenství, Spolupráce škol a firem, Marketing
Priorita III. – rozvoj digitální infrastruktury – aktivita Vysokorychlostní internet
Priorita IV. – posun k nízkouhlíkovému hospodářství – například za pomocí aktivity Úspory energie a Obnovitelné zdroje energie
Priorita V. – efektivní nakládání se zdroji – aktivity Udržitelné hospodaření s vodou a podpora oběhového hospodářství (cirkulární ekonomika)
Více informací na webu www.api.cz.

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Územní odbor IROP pro Pardubický kraj)

CRR ČR je státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Podílí se na administraci projektů v Integrovaném regionálním operačním programu („IROP“, programové období 2014-2020 a 2021-2027) formou konzultací, hodnocení a kontrol. Dále Centrum administruje programy přeshraniční spolupráce a je také součástí celoevropské poradenské sítě pro malé a střední podnikatele Enterprise Europe Network. Programové období 2014-2020 je již ve svém úspěšném závěru, a naopak programové období 2021-2027 je v plném proudu vyhlašování nových výzev, přijímání žádostí o podporu a proplácení žádostí o platbu. Nově se Centrum také zapojilo do aktivit mimo IROP. Konkrétně do konzultací možnosti podpory přípravy projektových žádostí v rámci subkomponenty 4.1.3 Národního plánu obnovy, dále pomáháme stavebním úřadům s předložením projektů na IT vybavení pro digitalizaci stavebního řízení, a nově také administrujeme projekty z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech MMR.

Podporované aktivity:
Podpora veřejného sektoru a neziskových organizací v rámci programu IROP21+ v oblastech vzdělávání – MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, ZUŠ; v oblasti udržitelné městské mobility – chodníky, cyklostezky, přestupní terminály; v oblasti revitalizace měst a obcí – veřejná prostranství; v sociální oblasti – sociální služby dle zákona o sociálních službách, sociální bydlení; v oblasti kulturního dědictví a cestovního ruchu – památky, knihovny, muzea, doprovodná turistická infrastruktura atd.
Více informací na https://www.crr.cz/irop-2021-2027/, případně na https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027.

CzechInvest

Agentura CzechInvest, oficiálně Agentura pro podporu podnikání a investic, hraje klíčovou roli v rozvoji českého podnikatelského prostředí. Jednou z hlavních aktivit je technologická inkubace, která cílí na podporu inovativních startupů a technologických firem v počátečních fázích jejich vývoje. Programy technologické inkubace od CzechInvestu nabízejí nejen finanční podporu, ale i mentoring, přístup k odborným znalostem a sítím, což umožňuje mladým firmám rychleji růst a rozvíjet své inovativní produkty nebo služby. Tato iniciativa je zásadní pro stimulaci technologického pokroku a podporu podnikatelského ducha v České republice.

Kromě toho se CzechInvest intenzivně věnuje poskytování investičních pobídek pro domácí i zahraniční společnosti, které se rozhodnou investovat do rozvoje svých podnikatelských aktivit v České republice. Investiční pobídky se mohou týkat například daňových úlev, dotací na vytváření pracovních místi nebo podpory pro výzkum a vývoj. Důležitým nástrojem pro podporu investic je také rozsáhlá databáze nemovitostí a brownfieldů, kterou CzechInvest spravuje. Tato databáze nabízí přehled o dostupných průmyslových areálech, včetně těch, které vyžadují revitalizaci, a poskytuje potenciálním investorům klíčové informace potřebné pro rozhodování o umístění jejich investic. Díky těmto aktivitám přispívá CzechInvest k atraktivitě České republiky jako místa pro podnikání a investice na mezinárodním poli.
Více informací na webu www.czechinvest.org.

CzechTrade

Agentura CzechTrade je klíčovou institucí, která se zaměřuje na podporu českého exportu a zahraničního obchodu. Aktivně pomáhá českým podnikatelům a firmám s rozšířením jejich působnosti na mezinárodní trhy. CzechTrade poskytuje širokou škálu služeb, od individuálního poradenství, přes organizaci obchodních misí a účasti na mezinárodních veletrzích, až po zprostředkování kontaktů na potenciální zahraniční obchodní partnery. Tato agentura je neocenitelným partnerem pro ty, kteří chtějí začít exportovat nebo rozšířit své exportní aktivity.
Více informací na webu www.czechtrade.cz.

Eurocentrum Pardubice

Eurocentrum je informační místo, kam se občané mohou obracet se svými dotazy týkajícími se Evropské unie a evropských fondů. Jeho služby jsou zdarma. Zřizovateli jsou Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj.

Podporované aktivity:
Primární konzultace projektových záměrů, obecné informace a dotační možnosti z fondů EU v rámci programového období 2021-2027.
Obecné informace o dalších dotačních možnostech – národní programy Ministerstva pro místní rozvoj a krajské programy, programy Domu zahraniční spolupráce.
Více informací na webu https://tvorimeevropu.cz/pardubice.

EUROPE DIRECT PARDUBICE

Informační centrum Evropské unie EUROPE DIRECT PARDUBICE zahájilo svou činnost v květnu 2005. Sídlí v centru města na třídě Míru 90 společně s Turistickým informačním centrem Pardubice, které je i jeho hostitelskou organizací.

Poskytují všeobecné informace o záležitostech a činnostech EU. Zodpovídají za dotazy z různých oblastí týkajících se EU. Pořádáme akce různých formátů pro odlišné cílové skupiny. Nabízíme vybrané publikace a největší oficiální internetové knihovny EU (Bookshop).
Více informací na webu https://www.europedirect.cz/info-centra/detail/12-pardubice.

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje

KHK Pk je součástí regionální sítě Hospodářské komory České republiky. Prosazuje zájmy podnikatelů z regionu u státní správy a samosprávy, vytváří kvalitní podnikatelské prostředí. Poskytuje širokou škálu služeb týkajících se podnikání – právní poradenství, podpora exportu (exportní semináře, vystavování exportní dokumentace), služby MYTO.cz, CzechPoint. Nabízí vzdělávání formou kurů, odborných seminářů a workshopů. Dalším významným bonusem pro členy je pomoc při vzájemném propojování všech – nejen podnikatelských – subjektů v našem regionu.

Více informací na webu www.khkpce.cz.

Krajský úřad Pardubického kraje (Odbor sociálních věcí)

O sociálním podnikání a sociálních podnicích se sice dlouhá léta hovoří, ale málokdo si dovede představit, o jaké podnikání se jedná.

Mezi podnikatelské aktivity, které jsou společensky prospěšné a přispívají životnímu prostředí, patří právě sociální podnikání. Tato forma podnikání tak často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním a dosahování zisku je pro podnik stejně důležité jako zvyšování jeho veřejného prospěchu. S ohledem na celospolečenskou prospěšnost takového podnikání se Pardubický kraj rozhodl, že bude tyto aktivity systémově podporovat, a to jak formou přímých dotací, tak i vzděláváním a osvětou.

Rozvoj sociální a solidární ekonomiky na území Pardubického kraje vnímají jako nedílnou a zároveň významnou součást rozvoje celé ekonomiky v kraji. Aktivity subjektů sociální ekonomiky zvyšují zaměstnanost v lokálních podmínkách a reagují na potřeby a cíle v oblasti ekonomického, sociálního, kulturního a environmentálního rozvoje v místě jejich působení.
Více informací na webu www.paradnikraj.cz/podnikam/socialni-podnikani.

Místní akční skupiny Pardubického kraje

Krajská síť Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Pardubického kraj sdružuje Místní akční skupiny, které se zabývají komunitně vedeným místním rozvojem a snaží se rozvíjet mezisektorovou spolupráci a svůj zájmový region.

Místní akční skupiny pokrývají svou činností téměř celé území Pardubického kraje. Podnikatelům mohou nabídnout až 50% dotaci na investice do moderních technologií a dalších výrobních prostředků.
Více informací na webu www.nsmascr.cz/pro-mas/krajska-sdruzeni/ks-mas-pardubicky-kraj.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Národní plán obnovy)

MPO v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 2.3 vyhlásilo dvě výzvy na přechod na čistší zdroje energie. Výzva Fotovoltaické systémy s/bez akumulace (alokace 5 mld. Kč) a výzva Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění (alokace 1,66 mld. Kč).
Více informací na webu www.mpo.cz.

Národní rozvojová banka

Hlavním cílem NRB je podílet se na podpoře udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje prostřednictvím poskytování finančních produktů v oblasti malého a středního podnikání, rozvoje infrastruktury, případně v dalších sektorech ekonomiky. Banka doplňuje standardní nabídka bankovních a investičních produktů komerčních bank a tím pomáhá překonat možná selhání trhu. Činnost banky je založena na dlouhodobé finanční udržitelnosti realizovaných finančních nástrojů.

M – záruka – pro živnostníky a malé podniky, kteří chtějí žádat o bankovní úvěry na financování svých projektů provozního i investičního charakteru.
Modernizace vozového parku s programem ELEKTROMOBILITA.
Zvýhodněné úvěry Nové úspory energie – podpora financování úsporných opatření.
Bezúročné úvěry pro sociální podniky.
Více informací na webu www.nrb.cz.

 

Parádní kraj (Smart akcelerátor+ / Pardubický kraj inovativní)

Parádní kraj je oficiální iniciativou PARdubického kraje a značkou regionálního rozvoje a inovací. Propojením podnikatelů, firem, výzkumníků, studentů a zástupců obcí podporuje rozvoj inovací, podnikatelského prostřední a kreativity. Cílem platformy PARádní kraj je podporovat chytrá a inovativní řešení, která zlepší život každého občana v PARdubickém kraji. Firmy a podnikatelé ocení startovací a technologické vouchery a nově také mentoringový program Platinn. Být součástí PARádního kraje znamená mnoho více…
Více informací na webu www.paradnikraj.cz.

Pardubický podnikatelský inkubátor P-PINK

Místo, které nastartuje vaše podnikání nebo nový projekt vaší firmy a kde se dozvíte, jak a proč podnikat. Nabízejí konzultace podnikatelských záměrů a nápadů, inkubační programy pro inovativní nápady, podpůrné programy pro zavedené podnikatele, odborné semináře a školení nebo PINKaka – akademii pro začínající podnikatele v několika městech Pardubického kraje. A nejen to. Přijďte se dozvědět více.
Více informací na webu www.p-pink.cz.

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

RRA PK podporuje rozvoj Pardubického kraje prostřednictvím poradenství v oblasti strategického plánování a čerpání dotací. Spolupracuje s vedením obcí, výzkumníky, veřejným i státním sektorem a dalšími strategickými partnery regionu. Hlavní činností RRA PK je projektová příprava a poradentství, příprava strategických dokumentů a realizace výběrových řízení v rámci dotačních programů.
Více informací na webu www.rrapk.cz.

Spolek Podnikavé ženy z Pardubického kraje

Spolek Podnikavé ženy z Pardubického kraje je platforma, která sdružuje dnes již zhruba stovku žen z Pardubického i Královehradeckého kraje, a to různého zaměření, různých profesí, oblastí podnikání a vlastně i klidně „ne-podnikání“. Některé členky se podnikání věnují naplno, další při práci, některé podnikají už dlouho, jiné teprve začínají a další se třeba aktuálně ocitly na rozcestí, kdy vlastně neví, jakým směrem se vrhnout. Všechny jsou u nás vítány, bez jakéhokoliv omezení.
Některé z „podnikavek“ se věnují módě, bylinkám, designu, koučinku, další provozují školy nebo kavárny, či se věnují službám. V jejich řadách jsou i právničky a dokonce i lékařka.
Vzájemně spolu obchodují, vzdělávají se, sdílí zkušenosti a hlavně – podporují se navzájem. Rostou spolu. Začínaly u malé skupinky podnikatelek a dnes mají radost, že inspirují další ženy v regionu, ale i v celé republice a předávají své zkušenosti do ostatních krajů ČR.
Více informací na webu www.podnikavezenypce.cz.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

SZIF, regionální odbor Hradec Králové je akreditovanou platební agenturou, jejíž činností je zprostředkování finanční podpory z Evropské unie (EU) a národních zdrojů, včetně následné kontroly oprávněnosti užívání dotací. Agenda je v rámci České republiky rozdělena do sedmi regionálních odborů.
NUTS 2 Severovýchod (královehradecký kraj, Pardubický kraj a Liberecký kraj) spravuje regionální odbor Hradec Králové se svými dvanácti okresními pracovišti Oddělení inspekční služby a Oddělení příjmu žádostí a LPIS. Na regionální úrovni na pracovišti v HK pak Oddělení projektových opatření, Oddělení přímých plateb a ostatních opatření, Oddělení autorizace plateb a Oddělení kontrol projektových opatření.
Celostátní síť pro venkov (CSV) při ro SZIF HK vykonává aktivity na regionální úrovni ve svém zájmovém území Královehradeckého, Pardubického a Libereckého kraje. Ve spolupráci s partnery CSV jsou pořádány odborné semináře, webináře, setkání, exkurze i workshopy se zaměřením na zemědělskou, lesnickou a potravinářskou tématiku i propagaci výsledků realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Zástupci CSV s pracovníci RO SZIF se pravidelně zúčastňují nadregionálních i místně významných propagačních akcí typu jarmarků, zemědělských a polních dnů, dožínek i traktoriád.
Více informací na webu www.szif.cz/cs/celostatni-sit-pro-venkov.

Technologická agentura České republiky (TA ČR)

TA ČR je organizační složka státu. Připravuje programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací. Realizuje programy jako SIGMA nebo THÉTA. Kromě toho administruje také resortní programy MPO, MD, MŽP (TREND, DOPRAVA 2023, Prostředí pro život 2). TA ČR disponuje také programy a nástroji mezinárodní spolupráce – programy DELTA 2 a KAPPA nebo cofundové výzvy a výzvy Partnerství v rámci Horizon Europe. Podpořeny jsou projekty výzkumu a vývoje, jejichž výsledky mají uplatnění v praxi.
Více informací na webu www.tacr.cz.

Úřad práce – Krajská pobočka v Pardubicích

ÚP ČR je správním úřadem s celostátní působností, je organizační složkou státu. Plní úkoly v oblasti zaměstnatelnosti a ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, v oblasti státní sociální podpory, dávek pro osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči, pomoci v hmotné nouzi a také v oblasti inspekce poskytování sociálně-právní ochrany a dávek pěstounské péče.
Podporované aktivity v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (hrazené jak z národního rozpočtu, tak z Evropského sociálního fondu plus nebo Národního plánu obnovy:
– Pracovní místa
– Rekvalifikační kurzy (klasicky nebo přes e-shop)
– Motivační aktivity – individuální a skupinové poradenství
– Vzdělávání zaměstnanců (projekt DIGI pro firmu)

Více informací na webu www.uradprace.cz/pardubice.

Úřad průmyslového vlastnictví

ÚPV je ústředním orgánem státní správy České republiky na ochranu průmyslového vlastnictví. Systém ochrany práv k předmětům průmyslového vlastnictví spočívá v tom, že ke vzniku těchto práv je třeba výroku (rozhodnutí) státního orgánu, kterým je právě ÚPV. Práva k předmětům průmyslového vlastnictví se zapisují do rejstříků vedených Úřadem, které jsou veřejně přístupné, a zveřejňující se ve Věstníku.
ÚPV ve smyslu své zákonné působnosti rozhoduje o poskytování právní ochrany zejména na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, vede rejstříky o těchto předmětech průmyslových práv, řeší případy sporné a odvolací. Vedle toho pečuje o zvyšování povědomí o přínosech a optimálních způsobech využívání systému ochrany průmyslového vlastnictví k podpoře podnikání a konkurenceschopnosti, výzkumu, vývoje a inovací.
ÚPV rovněž propaguje podporu ze strany Úřadu na ochranu duševního vlastnictví EU (EUIPO) prostřednictvím SME fondu pro podporu malých a středních firem.
Více informací na webu www.upv.gov.cz.