Nová výzva programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A ČR – PL pro mikroprojekty v PO4 + pozvánka na školení

Dne 1. 11. 2021 vyhlásil Euroregion Glacensis dvě výzvy pro předkládání projektových žádostí do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A ČR-PL, do Fondu mikroprojektů.

Obě výzvy jsou určeny pro mikroprojekty v rámci prioritní osy 4  – Spolupráce institucí a komunit.

Podpora je zaměřena na rozvíjení a tvoření sítí spolupracujících veřejných institucí, iniciována je výměna zkušeností a propagace příkladů dobré praxe v oblasti vypracování řešení společných problémů a využití potenciálů a vypracování společných koncepcí, programů a rozvojových projektů na území polsko-českého pohraničí. Budou podporovány projekty týkající se rozvoje kooperačních sítí institucí veřejné správy, NNO (nestátní neziskové organizace) a ostatních způsobilých žadatelů (obcí, organizací zakládaných a zřizovaných obcemi, atd…), realizujících činnosti přispívající k rozvoji společného pohraničí.

Proč jsou vyhlášeny dvě výzvy?

Jedna výzva je zaměřená na aktivity v PO 4 určené pro úzkou cílovou skupinu, kde je známý předpokládaný počet účastnících se osob. Mikroprojekty v této výzvě musí být předkládány a vykazovány zjednodušeně formou tzv. zjednodušených metod vykazování výdajů. V monitorovacím systému ISKP+ se jedná o výzvu pod číslem „11_21_034“. Více informací o zjednodušeném vykazování najdete ZDE.

Druhá výzva je zaměřená na všechny ostatní vhodné aktivity v PO4. Mikroprojekty v této výzvě musí být předkládány a vykazovány klasicky – tedy stejnou stávající formou jako doposud. V monitorovacím systému ISKP+ se jedná o výzvu pod číslem „11_16_008“.

Nejzazší termín pro předložení žádostí o dotaci do obou těchto výzev je stanoven do 31.1.2022. Zároveň je stanovena podmínka, že mikroprojekty podané do těchto výzev nesmí skončit svoji realizaci déle než 31.12.2022. Zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterém budou projednávány předložené mikroprojekty, se uskuteční cca v průběhu května 2022. Do tohoto termínu nesmí projektové žádosti pro toto kolo ukončit realizaci předloženého mikroprojektu. Informace o všech výzvách a termínech najdete zde.

Pozvánka na školení

Tímto si Vás zároveň dovolujeme pozvat na školení pro žadatele, které se bude konat v pondělí 22.11.2021 v Hradci Králové. Školení bude zaměřeno především na informace a pravidla tzv. „zjednodušeného vykazování výdajů“ v prioritní ose 4. Zjednodušené vykazování je novinkou ve Fondu mikroprojektů – jedná se o přípravu na nové programové období 2021+. Pozvánku a přihlášku na školení najdete zde.