Norské fondy přináší nové dotační možnosti v oblasti ekologie

Výzva „Rago“

Inovativní postupy v ochraně životního prostředí či aplikaci vědecko-výzkumných projektů do praxe podpoří nová dvoukolová dotační výzva „Rago“ financovaná z Norských fondů. Je otevřena v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu a Státní fond životního prostředí ČR v ní má na inovace v oblasti ochrany ekosystémů a biodiverzity připraveno více než 150 milionů korun.

„Hledání a podpora inovativních způsobů v ochraně životního prostředí je společným jmenovatelem celého našeho norského programu. Není tedy překvapivé, že právě výzva Rago je z hlediska objemu prostředků největší výzvou z Norských fondů. Vysoké školy, výzkumné instituce a další žadatelé v ní mohou získat od 5,2 do 26 milionů korun na implementaci vědecko-výzkumných či inovativních projektů a přenos zahraniční dobré praxe do České republiky,“ představuje výzvu Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jehož úřad dotace zprostředkovává.

Zaměření výzvy umožňuje podpořit například opatření, která jsou výsledkem ukončených výzkumných projektů evidovaných v Informačním systému výzkumu, vývoje a inovací provozovaném Radou pro výzkum, vývoj a inovativní přístupy. Mohou to být ale také pilotní inovativní projekty, které byly již úspěšně zrealizovány v jiných lokalitách, případně v zahraničí. Podmínkou je, aby navrhovaná opatření nebylo možné podpořit z Operačního programu Životní prostředí a měla prokazatelný přínos z pohledu zlepšování stavu ekosystémů a ochrany biodiverzity v České republice.

Výzva Rago, která uchazečům uhradí až 90 % způsobilých výdajů na projekt, je vyhlašována jako dvoukolová. V prvním kole výzvy mohou žadatelé předkládat své projektové záměry, které shrnují základní myšlenku připravovaného projektu. „Obdržené projektové záměry budou posouzeny expertní komisí složenou ze zástupců odborných institucí, která rozhodne, zda bude projekt doporučen k podpoře z programu Norských fondů. Úspěšní žadatelé z prvního kola budou následně vyzváni k dopracování projektového záměru do podoby žádosti o podporu,“ popisuje mechanismus hodnocení výzvy Petr Valdman.

Výzva je svým charakterem určena zejména univerzitním, vědeckým či výzkumným institucím, své projektové záměry ale mohou předkládat i samosprávy a jakékoliv soukromé, veřejnoprávní či neziskové organizace založené v ČR jako právnické osoby.

Příjem žádostí probíhá online prostřednictvím Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR (AIS SFŽP ČR), a to od 8. dubna do 11. června 2021. Podpořené projekty musí být zrealizovány do 30. dubna 2024.

Podrobnosti naleznete na stránce: Výzva č. Call-1 „Rago“

Výzva „Trondheim“

Ve druhé dotační výzvě „Trondheim“ z Norských fondů má Státní fond životního prostředí připraveno 94 milionů korun na inovativní opatření, jejichž výsledkem budou nové technologie pro čisté povrchové vody bez toxických zbytků léčiv.

I když je čištění odpadních vod u nás na pokročilé úrovni, ne vždy dokážeme zbavit vodu všech nečistot. Výzkumy prokázaly, že se v povrchových vodách vyskytují zbytky antibiotik, hormonů a jiných běžně používaných látek, které však mohou být pro vodní organismy a ekosystémy velice nebezpečné. 

Žadatelé z řad právnických osob mohou získat z prostředků dotačního programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu Norských fondů částku až 26 milionů korun a pokrýt tak 90 procent způsobilých nákladů na svůj projekt. Příjem žádostí o dotaci odstartuje 8. dubna 2021.

„Problematika znečištění vod nerozpustnými zbytky chemických látek různého typu, tzv. mikropolutanty, je vážným tématem. Jelikož tyto látky nepodléhají tak snadno biologickému rozkladu, dochází k jejich nežádoucímu hromadění ve vodě, půdě i v tělech živých organismů. I metabolity, které vznikají při rozkladu mikropolutantů, jsou mnohdy velmi toxické. Proto jsme se na tento typ znečištění rozhodli zaměřit v rámci podpory z Norských fondů. Náš program je jedním z prvních finančních nástrojů, které se zaměřují na hledání a podporu konkrétních opatření ke snižování tohoto typu znečištění“, představuje téma výzvy Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí České republiky.

Finanční podporu budou moci získat pilotní projekty, které se konkrétně zaměří na instalaci pokročilých technologií čistění odpadních vod umožňující redukci zbytků léčiv a jejich metabolitů, a to jak přímo u významných zdrojů, tak i na komunálních čistírnách odpadních vod. Mezi významné zdroje tohoto znečištění se řadí například zdravotnická zařízení či domovy pro seniory. Podporovány budou rovněž aktivity zaměřené na využití přírodních a přírodě blízkých procesů, jakými jsou například kořenové čistírny či umělé mokřady, které rovněž vedou k prokazatelnému snížení tohoto typu znečištění.

Dotační výzva Trondheim je vyhlášena jako dvoukolová. Žadatelé v prvním kole předkládají k posouzení pouze projektové záměry se základními informacemi o zamýšleném projektu: „K hodnocení projektového záměru bude vytvořena Expertní komise složená ze zástupců interních i externích odborníků v oblasti ochrany vod. Ti posoudí, zda je vhodné navrhovaný projekt zařadit k financování do dotačního programu. Úspěšní žadatelé budou vyzváni k dopracování projektového záměru, finanční podpora může činit od 5,2 do 26 milionů korun,“ vysvětluje mechanismus hodnocení dvoukolové výzvy Petr Valdman.

Žadatelé mohou své projektové záměry předkládat prostřednictvím Agendového informačního systému AIS SFŽP ČR a to od 8. dubna do 11. června 2021. Podpořené projekty musí být zrealizovány do 30. dubna 2024.

Podrobné k výzvě naleznete na stránce: Výzva Call-3B „Trondheim“


Převzato z sfzp.cz