Milion korun ve startovacích voucherech pro začínající podnikatele z Parádního kraje

Startovací vouchery jsou určeny na podporu a nastartování začínajících podnikatelských záměrů v Pardubickém kraji. Níže přinášíme základní informace pro žadatele. Startovací vouchery zmiňuje v podcastu P-PINK Prostor pro názor i hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický Ph.D.

Kdy lze žádat:

Žádosti lze podávat od 11. 10. 2021 do 27. 10. 2021 do 12:00 hodin. Nezapomeňte ale, že 5 dnů před podáním žádosti musíte absolvovat konzultaci se zaměstnanci kraje, se kterými celý projekt projdete, vychytáte poslední mouchy a dostanete doporučení, které je pak nedílnou součástí žádosti.

Kdo může žádat:

Podnikatelské subjekty podnikající méně než 1 rok a podnikatelské subjekty podnikající 1-3 roky (rozhodným datem je datum zápisu do obchodního, nebo živnostenského, případně jiného registračního rejstříku).

· V případě podnikatelských subjektů podnikajících méně než 1 rok je možné vybírat z podporovaných aktivit kategorie A nebo B (investiční i neinvestiční aktivity, popř. jejich kombinace).

· U podnikatelských subjektů podnikajících 1-3 roky je možné vybírat z podporovaných aktivit kategorie A (neinvestiční aktivity). Kategorie jsou definovány v kapitole 6 této výzvy. Požadovaná výše dotace na investiční aktivity nesmí přesáhnout 50 % z celkové požadované výše dotace.

Za podnikatelský subjekt se považuje právnická osoba a fyzická osoba podnikající, tj. osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Povinností je prokázat působnost na území Pardubického kraje – tedy mít zde sídlo či provozovnu zapsanou ve veřejných rejstřících. Pokud je žadatelem podnikající fyzická osoba, která je zároveň žákem/studentem školy se sídlem či pobočkou na území Pardubického kraje, lze působnost v tomto kraji prokázat potvrzením o studiu z dané školy.

Jaké aktivity jsou podporovány:

Cílem udělení startovacích voucherů je podpořit vznik nových podnikatelských záměrů, „nastartovat“ zamýšlené inovativní podnikatelské aktivity a poskytnout příležitost pro jejich realizaci.

Podporované aktivity kategorie A – neinvestiční aktivity.

Podporované aktivity kategorie B – investiční aktivity.

Aktivity jsou podrobně rozepsány v dokumentu s vyhlášením výzvy. Odkaz naleznete na konci tohoto článku.

Kolik peněz můžete získat:

Předpokládaná alokace výzvy je 1 milion Kč.

Minimální výše podpory na jednu žádost je 20 tis. Kč, maximální až 200 tis. Kč.

Jaká je spoluúčast:

Žadatelé, jejichž projekty budou realizované na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP) Králíky, Moravská Třebová, Česká Třebová a Svitavy mohou získat až 80 % způsobilých výdajů s vlastní spoluúčastí minimálně 20 %, neboť se jedná o hospodářsky a sociálně ohrožená území dle strategie Pardubického kraje.

Ostatní žadatelé z Pardubického kraje, tedy ti, jejichž projekt nebude v těchto ORP realizován, mohou získat podporu maximálně 60 % způsobilých výdajů s vlastní spoluúčastí minimálně 40 %.

Kolik žádostí lze podat:

V rámci této výzvy může 1 žadatel podat pouze 1 žádost.

Kompletní znění výzvy včetně výčtu podporovaných aktivit stáhnete prostřednictvím tohoto odkazu z webu Pardubického kraje.