Výzva programu Interreg Česko-Polsko – koordinovanější přístup k ochraně životního prostředí v česko-polském pohraničí

Program přeshraniční spolupráce vyhlásil výzvu zaměřenou na koordinovanější přístup k ochraně životního prostředí v česko-polském pohraničí. Konkrétně jsou podporovány následující opatření a aktivity:

  1. Síťování, koordinace, monitoring

Podporované aktivity:

– rozvoj sítí spolupráce v oblasti ochrany druhů a ochrany lokalit mj. před negativními dopady turismu

– monitoring pohybu zvěře

– spolupráce v oblasti managementu lesů

– koordinační platformy, zabývající se zlepšením kvality ovzduší a odstraněním zdrojů jeho znečištění

– společně vypracované přeshraniční koordinační strategie

– výměna zkušeností ve všech aspektech ochrany životního prostředí

2. Terénní opatření

– ochrana a obnova lesa, (aktivity typu: přizpůsobení druhové skladby lesa měnícím se podmínkám, ochrana biotopů v lesích, obohacení spektra dřevin, zmírnění působení škodlivých činitelů, apod.)

-aktivity zaměřené na přirozené zadržování vody v krajině a podporující biodiverzitu a bioretenci (aktivity typu: květné louky, mokřady, tůně, systémy pro zachytávání dešťové vody, revitalizace vodních toků s cílem obnovení přirozené funkce vodních ekosystémů, zvýšení retenční schopnosti toků, apod.).

Více o programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 na www.cz-pl.eu .