Vyhlášení 2. výzvy k předkládání projektů FMP v rámci priority 2 – Cestovní ruch

Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis, jako správce Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis, si Vás dovoluje informovat, že dne 28.03.2024 byla vyhlášena průběžná výzva k předkládání žádostí o dotaci do Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis pro období 2021-2027 v rámci Priority 2 Cíl. 2.1 Lepší přeshraniční využití potenciálu udržitelného cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského pohraničí.

Žádosti se přijímají průběžně, přičemž se podávají v rámci jednotlivých kol vyhlášené kontinuální výzvy.

Na webových stránkách http://euroregion-glacensis.ng.pl/72 budou pravidelně zveřejňovány termíny jednotlivých kol výzvy k předkládání projektů a nejzazší termíny, do kdy musí být projektové žádosti v rámci daného kola výzvy doručeny Správci FMP, a také termíny zasedání EŘV, na kterých budou projednávány malé projekty předložené v rámci daného kola výzvy.

Termín pro překládání žádostí o dotaci na malé projekty v rámci 2. kola je do dne 15.10.2024.

Plánované datum zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterém budou projektové žádosti předložené v rámci 2. kola výzvy projednávány, je v 2.2025.

Projektová žádost se vyplňuje v systému FMP dostupném na adrese https://fmp.cz-pl.eu, kde je nutné si nejprve vytvořit účet a následně přistoupit k vyplnění formuláře projektové žádosti .

Tištěná verze se nepředkládá – projektová žádost se podává prostřednictvím elektronického podpisu.

Finanční rozsah dotace z EFRR:

Další malé projekty:

  • 2 000 – 30 000 EUR u samostatného projektu
  • 4 000 – 60 000 EUR u projektu s principem vedoucího partnera

Projekty zaměřené na drobnou infrastrukturu v cestovním ruchu:

  •  2 000 – 40 000 EUR u samostatného projektu
  • 4 000 – 80 000 EUR u projektu s principem vedoucího partnera

Alokace 2. kola výzvy je rozdělena mezi jednotlivé způsobilé aktivity v rámci priority 2 následovně:

1. Podpora vzniku nových, resp. rozvoj stávajících prvků cestovního ruchu – 630 000,00 EURz toho:

  • Oprava, revitalizace a/nebo zpřístupnění hmotných památek – 160 000,00 EUR
  • Podpora rozvoje muzeí a expozic – 70 000,00 EUR
  • Veřejná turistická infrastruktura – 160 000,00 EUR
  • Rozvoj sítě cyklostezek/cyklotras/singltreků vycházejících ze stávajících přeshraničních koncepcí – 80 000,00 EUR
  • Rozvoj sítě vodáckých tras, pěších tras, hipostezek, apod. – 80.000,00 EUR.

Podpora rozvoje a propagace nehmotného kulturního dědictví – 80 000,00 EUR


2. Propojování a vytváření produktů cestovního ruchu a jejich propagace – 80 000,00 EUR
z toho:

  • Vytváření nových přeshraničních turistických produktů a nabídek nebo propojování a rozvoj stávajících a společná propagace – 40 000,00 EUR

Podpora společných koncepčních řešení (včetně databází) pro rozvoj, propagaci a využívání kulturního a přírodního dědictví – 40 000,00 EUR

3. Podpora doprovodných aktivit souvisejících s rozvojem cestovního ruchu – 60 000,00 EUR