Partnerství znalostního transferu

V úterý 21. května se v budově Krajského úřadu PARdubického kraje uskutečnil seminář pro inovativní firmy a znalostní organizace. Alena Užachovová a Ondřej Skopec z Agentury pro podnikání a inovace (API) představili přítomným Výzvu II. Partnerství znalostního transferu z OP TAK, která je zaměřena na podporu spolupráce mezi podniky a znalostními organizacemi. Partnerem semináře bylo spolu s API také CTTZ – Centrum transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice.

Hlavní princip

Jak už název napovídá, cílem Výzvy II. Partnerství znalostního transferu je přenos informací, odborných znalostí a dovedností z akademické sféry do partnerského podniku.

Podnik, který řeší určitý problém v oblasti vývoje, osloví znalostní organizaci. Ta vyčlení juniorního experta, na kterého dohlíží seniorní expert. Firma např. osloví univerzitu a ta jí poskytne doktoranda, který firmě s výzkumem pomůže.

Zpětně může být proplaceno firmě až 70 % způsobilých výdajů, vzdělávací instituci až 85 %. Univerzita díky tomu může financovat platy doktorandů a podpořit tak jejich praxi.

Co je možné financovat?

Z Výzvy se dají uhradit způsobilé výdaje. U podniku se jedná např. o pořízení nového hardwaru a sítí, softwaru a dat, strojů a zařízení (ale ne výrobních) do max. 4 mil. Kč, pokrytí osobních nákladů a režijních výdajů (15 % z osobních výdajů).

Výzkumné organizaci bude poskytnuta dotace na osobní náklady, cestovné, služby expertů, přístup k informacím a režijní výdaje.

Specifika a omezení

  • Výzva je určena pro malé a střední podniky a znalostní organizace
  • Musí být uzavřena smlouva o partnerství
  • Juniorní expert (asistent znalostního transferu) musí být absolvent magisterského studia, který má max. 6 let po ukončení studia
  • Projekt musí být realizován v rámci ČR
  • Cíl pro podnik musí být strategicky významný

Kompletní podklady najdete ve vyhlášení Výzvy.

S konkrétními otázkami se obracejte na projektové manažery regionálních kanceláři API.