Na vzdělávání není nikdy pozdě

aneb Střípky ze semináře Jak motivovat dospělé ke vzdělávání v Pardubickém kraji

Člověk se učí celý život. Tohle okřídlené úsloví by si v dnešní době plné digitálních technologií a rychle dostupných informací zasloužilo aktualizaci. Výstižnější by bylo: Člověk by se měl učit celý život. Nemusí přitom jít o kvantovou fyziku. Řeč je o základních dovednostech, jakými jsou např. digitální gramotnost, schopnost porozumět textu nebo rozvoj kritického myšlení. Vždyť okolo 40 % Čechů má problém při využívání digitálních technologií, což výrazně snižuje jejich uplatnění na trhu práce.

V Pardubickém kraji přitom existují organizace, které nabízejí vzdělávání prakticky pro všechny skupiny obyvatel. Problém ale často spočívá v tom, jak je do vzdělávání nalákat. Národní pedagogický institut proto v pátek 15. září uspořádal seminář Jak motivovat dospělé ke vzdělávání, na kterém se setkali představitelé vzdělávacích organizací našeho kraje, aby představili svou činnost a prodebatovali možnou další spolupráci.

Téma celoživotního vzdělávání

Problematické je už samotné vymezení termínů. Setkáme se s pojmy jako základní dovednosti, přenositelné dovednosti, klíčové kompetence, měkké dovednosti, dovednosti pro 21. století atd. Pojmy se částečně překrývají. Důležité je však to, že cílem je zvyšování kompetencí jedince pro zkvalitnění jeho života ve společnosti.

Za účelem podpory celoživotního učení vznikl projekt NPI Evropská agenda pro učení dospělých, který se snaží propojovat vzdělávací instituce a motivovat příklady dobré praxe.

V rámci tohoto projektu se také uskutečnil páteční seminář v budově NPI v Pardubicích, na kterém se představily čtyři regionální vzdělávací organizace: Krajská knihovna v Pardubicích, Šance pro tebe, Most pro o.p.s. a Sféra.

Do Krajské knihovny za vzděláváním a radou

Radomíra Kodetová, ředitelka Krajské knihovny v Pardubicích, ve svém příspěvku zdůraznila, že do knihovny se nechodí jen pro detektivky. Knihovna funguje jako garant neformálního vzdělávání – nenásilnými prostředky zapojuje „dospěláky“ všech kategorií do procesu vzdělávání.

Na prvním místě je podpora čtenářské, jazykové, informační a mediální gramotnosti. Akce a programy pro veřejnost (mj. Akademie volného času, Moudrá Sovička, Studánky) podporují rozvoj kritického myšlení, napomáhají socializaci a podporují osvětu zejména mezi seniory. Knihovna zároveň poskytuje transfer vědění, nabízí možnosti samostudia (60 % fondu tvoří vzdělávací literatura, odborné knihy, zájmová literatura), samozřejmostí je i přístup k internetu. Školení knihovníci dovedou návštěvníkům pomoci s používáním jejich digitálního zařízení (mobilu nebo počítače), to vše spadá do veřejné služby, kterou knihovna poskytuje. Knihovna je zkrátka instituce, ke které mají její návštěvníci důvěru a díky tomu jsou přístupní novým poznatkům.

Šance pro ty, kteří nevidí cestu

Zcela jiným výzvám čelí sociální pracovníci z neziskovky Šance pro tebe, která sídlí v Chrudimi. Ředitelka Sofia Dvořáková promluvila o svých zkušenostech práce s lidmi, kteří postrádají motivaci se vzdělávat. Práce s nimi vyžaduje empatii, individuální přístup a dlouhodobou podporu, díky které se daří po malých krůčcích měnit jejich vzorce chování.

Formou sociálního podnikání podporuje Šance šicí dílnu a obchod ve Fortenské ulici v Chrudimi, zřizuje tréninková pracovní místa, zajišťuje kurzy pro veřejnost, na kterých pomáhá vytvářet pracovní návyky klientů. Šance pro tebe spolupracuje s poradnami, školami, lékaři, právním oddělením a nabízí také možnost odpracování alternativních trestů. 

Bariéry jsou na obou stranách a sociální pracovníci neustále pracují na jejich překonávání. Bojují s předsudky, pomáhají budovat pozitivní návyky, ale hlavně se v lidech, kteří vyhledají pomoc, snaží rozvíjet jejich silné stránky. Lidé potřebují šanci. To je motto, které Šance pro tebe naplňuje v oblasti ORP Chrudim už 20 let.

Promluvte si s námi

Most pro začlenění cizinců do naší společnosti

Neziskovka Most pro o.p.s. se zaměřuje na sociální služby a integraci cizinců z celého Pardubického kraje. Nabízí odborné sociální poradenství pro cizince, provozuje Občanskou poradnu Hlinsko, poskytuje také tlumočení a služby pro Čechy, kteří řeší cizineckou tématiku.

Přestože Mosty nejsou jazykovou školou, pořádají integrační kurzy češtiny pro dospělé, kde vyučují češtinu, české reálie a realizují i jazykové zkoušky nanečisto k získání trvalého pobytu.

Během celého roku pořádají také tlumočené Socio kurzy, na kterých se věnují často se opakujícím tématům, čímž šetří práci sociálních pracovníků (jak zapsat děti do školy, jak pracovat se systémem Bakalář, jak se objednat k lékaři atd.).

Podle Michaely Tetrao, ředitelky neziskovky, jsou klienti motivováni k návštěvě kurzů časem konání (víkendové, večerní), zajímavými tématy, osobností lektora nebo možností získat certifikáty. Motivační je rovněž kurzovné, jehož hodnota je spíše symbolická, přesto představuje jistý závazek k dokončení všech lekcí.

Sféra jako nová platforma pro vzdělávání

Jako čtvrtý představil David Koppitz benjamínka mezi zúčastněnými institucemi, vzdělávací centrum SFÉRA, které již brzy přivítá první návštěvníky v areálu Automatických mlýnů. Původně zamýšlený koncept polytechnických dílen se postupně přetavil a rozrostl v inovativní vzdělávací platformu, usilující o kreativní, multidisciplinární a mezigenerační vzdělávání.

Sféra má rozhodně co nabídnout. Pro předškolní a mladší školní děti je připravena technologická herna, na starší žáky a studenty čekají tematické učebny, ve kterých se budou moci zdokonalit v grafice, robotice, vyzkoušet si práci se dřevem, kovem nebo textilem. Plánovaná je spolupráce s regionálními firmami, školami a samozřejmě Univerzitou Pardubice. Na své si ale přijdou i rodiče nebo prarodiče, kteří děti do Sféry přivedou. I oni se totiž mohou zapojit do vzdělávacího procesu a oživit si řadu pozapomenutých dovedností.

Seminář se nesl v duchu navazování kontaktů. Věříme, že živá diskuse, která následovala po jednotlivých prezentacích, nastartuje podnětnou spolupráci. Vůle pomáhat dospělým se vzděláváním je v našem kraji dostatek.