Chytrá obec Pardubického kraje

Jedná se o analýzu aktuální úrovně zapojení obcí Pardubického kraje do konceptu SMART Region. Analýza dostala název Chytrá obec Pardubického kraje. Cílem analýzy bylo zjistit, zda již obce využívají některá SMART řešení, zda mají dostatečné informace o této problematice, jaké vidí největší překážky implementace chytrých řešení, co v tomto směru očekávají od samosprávy Pardubického kraje apod.

Analýza nejen prohlubuje a doplňuje informace, které byly získány dotazníkovým šetřením v rámci přípravy tohoto projektu, ale zároveň syntetizuje výsledky obou šetření, tedy jak dotazníkového, tak terénního. V rámci terénní části šetření bylo od 1. 3. do 23. 6. 2022 navštíveno celkem 15 obcí, přičemž byly cíleně reflektovány jak všechny čtyři dřívější okresy kraje, tak celé populační spektrum obcí od obcí do 1 000 obyvatel po obce nad 10 000 obyvatel. Rozhovory s vedoucími obcí byly vedeny cíleně daleko méně formálně než v první části zasílané dotazníky. Z důvodu absence všeobecně uznávané definice SMART City / SMART Village bylo díky těmto rozhovorům v první řadě možné hned na úvod tento termín vzájemně vyjasnit.

V návrhové části analýzy jsou shrnuty výstupy a je navržen seznam opatření, jejichž implementací velmi pravděpodobně dojde ke zlepšení celkového stavu inovačního potenciálu na obcích. Mezi zřejmě nejzajímavější navržená opatření, která však ještě musí projít schvalovací procedurou v rámci kraje, patří Vouchery Pardubického kraje na tvorbu generelů a strategií (např. Generel dopravy, Strategie odpadového hospodářství), Vouchery Pardubického kraje na projektové práce inovativních / chytrých / úsporných řešení a v neposlední řadě Vouchery Pardubického kraje na zřizování pozic komunitních energetických manažerů.