Konference programu přeshraniční spolupráce INTERREG ČESKO – POLSKO 2021-2027 / Konferencja programu współpracy transgranicznej INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027

 

Registrace na akci již byla ukončena.

08. 06. 2022, 10:00-12:00

Sál Zastupitelstva Pardubického kraje / Sala Rady Kraju Pardubickiego, Komenského náměstí 125, Pardubice

Program

  • 9:30 – 10:00 Registrace účastníků / Rejestracja uczestników
  • 10:00 – 10:05 Přivítání účastníků - Ing. Ladislav Valtr, MBA – radní Pardubického kraje zodpovědný za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace / Przywitanie uczestników – Ing. Ladislav Valtr, MBA – członek Zarządu Kraju Pardubickiego odpowiedzialny za rozwój regionalny, fundusze unijne i innowacje
  • 10:05 – 10:50 Představení nového programu Interreg Česko – Polsko 2021–2027 a návrhu harmonogramu výzev – Řídící a Národní orgán / Przedstawienie nowego programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 oraz proponowanego harmonogramu naborów – Instytucja Zarządzająca i Krajowa
  • 10:50 – 11:10 Činnost regionálního kontaktního místa Pardubického kraje a informace o Zprávě o stavu čerpání fondů EU v Pardubickém kraji v období 2014-2021 – Mg. Miroslav Smejkal, Pardubický kraj / Działalność regionalnego punktu kontaktowego kraju pardubickiego oraz informacje na temat Raportu wykorzystania funduszy UE w kraju pardubickim w okresie 2014-2021 – Mgr. Miroslav Smejkal, Kraj Pardubicki
  • 11:10 – 11:30 Představení Fondu mikroprojektů – Jana Čejpová, Euroregion Glacensis / Przedstawienie Funduszu Mikroprojektów – Jana Čejpová, Euroregion Glacensis
  • 11:30 – 12:00 Diskuze, občerstvení / Dyskusja, poczęstunek