Národní kreativní vouchery jsou tady

Příjem žádostí o Kreativní vouchery začal 12. 6. 2023. Projekty, na které budou chtít žadatelé čerpat dotaci, musí být realizovány do konce září 2023. Není tedy času nazbyt…

Ministerstvo kultury České republiky zveřejnilo 26. dubna 2023 Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Národního plánu obnovy (Výzva č. 0389/2023). Jedná se o první ze tří výzev iniciativy Kreativních voucherů, které budou realizovány v období 2023-2025.

Kdo se o čerpání kreativních voucherů již zajímal, ví, že v předešlých letech vyhlašovaly výzvu jednotlivé kraje. Letos jsou vouchery vyhlášeny centrálně, přičemž každému kraji je přidělena určitá suma pro vyplácení dotací. Specifické výzvy pro každý kraj jsou dostupné na stránkách Ministerstva kultury.

Výzvu pro Pardubický kraj si můžete stáhnout zde:

Připomeňme si, že podpora prostřednictvím kreativních voucherů propojuje dva subjekty – žadatele (malý a střední podnik, též MSP) a poskytovatele kreativní služby (kreativce). Žadatel (MSP) poptá službu u kreativce, kterou mu následně zaplatí ze svých zdrojů. Splní-li žadatel všechny podmínky, budou mu náklady za služby kreativce zpětně proplaceny.

Zájemci o poskytování kreativních služeb (kreativci) se musí registrovat do celostátního registru kreativců – Celostátní galerie kreativců.

Harmonogram:

Datum vyhlášení výzvy: 26. 4. 2023

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 12. 6. 2023

Datum přihlášení do Celostátní galerie kreativců: 6. 6. 2023

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 7. 2023 nebo dříve, pokud dojde k vyčerpání finanční alokace. Ukončení bude zveřejněno na webových stránkách Ministerstva kultury.

Nejzazší termín pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 9. 2023

Financování:

Alokace výzvy pro Pardubický kraj činí 10 000 000 Kč z prostředků stanovených pro iniciativu Kreativní vouchery dle schváleného Národního plánu obnovy. Celkem je pro všechny kraje na rok 2023 alokováno 200 mil. Kč.

Kreativní voucher hradí max. 85 % odměny za služby kreativce, z čehož vyplývá, že žadatel se musí na financování podílet z min. 15 %.

Minimální výše podpory činí 50 000 Kč bez DPH, max. výše pak 200 000 Kč bez DPH. (Minimální hodnota projektu mezi žadatelem a kreativcem nesmí tedy být nižší než 58.824 Kč bez DPH. Maximální hodnota není stanovena.)

Podpora bude poskytnuta a proplácena ex post na základě dokladů předložených příjemcem v žádosti o platbu (předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu z prostředků příjemce).

Pro žadatele

O dotaci mohou žádat malé a střední podniky (MSP) se sídlem nebo zapsanou provozovnou v Pardubickém kraji, které:

 • mají doložitelnou historii min. 3 měsíce od vyhlášení výzvy;
 • pravidelně vykonávají hospodářskou činnost;
 • zaměstnávají méně než 250 osob;
 • ročním obratem nepřesahují 50 mil. EUR.

Při posuzování žádosti je zohledňována i nezávislost MSP (propojení nebo partnerství s jiným podnikem). Žadatel, ani žádný z jeho zástupců, nesmí být zároveň poskytovatelem služby (kreativec).  

Žadatel si vybere poskytovatele služeb (kreativce) z Celostátní galerie kreativců. S ním následně uzavře smluvní vztah. Poté vytvoří návrh projektu a přiloží jej k žádosti. (Projekt musí být realizován nejpozději k 30. 9. 2023.)

Žádost se podává elektronickou formou prostřednictvím dotačního portálu Ministerstva kultury, do kterého se žadatel hlásí přes tzv. e-identitu (NIA).

Žádost musí být v českém jazyce a předkládaný rozpočet musí být uveden v českých korunách bez DPH. K žádosti je nutné doložit povinné přílohy.

Seznam povinných příloh a další požadavky k podání žádosti definuje Výzva Pardubický kraj.

Pro kreativce

Zájemci o poskytování kreativní služby se musí zaregistrovat prostřednictvím NIA na adrese www.kreativnicesko.cz do Celostátní galerie kreativců.

Poskytovatelem kreativní služby mohou být subjekty, které působí na území České republiky ve vymezených kreativních a kulturních odvětvích:

 • Architektura / interiérový design / design nábytku/ světelný design
 • Design služeb
 • Film / video / televize
 • Fotografie
 • Grafický design/ branding
 • Herní průmysl
 • Hudba / zvuk
 • Informační a komunikační technologie
 • Kulturní dědictví
 • Marketingové strategie
 • Módní design
 • On-line marketing
 • PR
 • Práce s texty
 • Průmyslový a produktový design
 • Řemesla 
 • UX design
 • Webdesign

Podrobné podmínky a pravidla pro zařazení do Celostátní galerie kreativců jsou uvedena v dokumentu Výzva Pardubický kraj a na stránkách Ministerstva kultury.

28. 04. 2023