Aktuální výzvy

ProgramNázev výzvyStručný popisPlánované datum příjmu žádostíPlánované datum ukončení příjmu žádostíŽadatel
Smart akcelerátor Pk IIAsistenční voucheryFinanční podpora je určena na zpracování žádosti, příloh žádosti a dalších podkladů potřebných pro předložení žádosti o podporu projektu s významným dopadem na inovační systém Pardubického kraje do výzvy vhodného dotačního programu na národní úrovni (dotační programy státu) či evropské úrovni (operační programy, komunitární programy apod.). Předložená žádost musí minimálně splnit veškeré podmínky kontroly formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti stanovené poskytovatelem dotace.05.03.202130.04.2021Podnik, výzkumná organizace
Pilotní ověřeníCílem programu je příprava a pilotní ověření systémového přístupu k podpoře rozvoje potenciálu nadaných dětí a žáků základních škol na území Pardubického kraje. Prostřednictvím pilotního projektu dojde k ověření nastavení podmínek a pravidel, role jednotlivých subjektů zapojených do realizace a zájmu cílových skupin. Pilotní ověření bude ukončeno vytvořením metodiky.23.04.202110.05.2021
OP PIKPORADENSTVÍ –  Výzva II Poradenské služby pro MSPVýzva je zaměřena na poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové malé a střední podniky. Cílem výzvy je podpořit rozvoj podnikatelských aktivit a zvýšit konkurenceschopnost MSP. Míra podpory 50 % způsobilých výdajů. Minimální dotace je 50 000 Kč. Maximální 1 mil. Kč.01.03.202130.06.2021Podnik
ÚSPORY ENERGIE s EPC – Výzva VICílem Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Míra podpory 30 – 50 % způsobilých výdajů dle velikosti podniku. Minimální dotace je 500 000 Kč, maximální 200 mil. Kč.08.12.202031.05.2021Podnik
ÚSPORY ENERGIE – Výzva VICílem výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Míra podpory 30 – 50 % způsobilých výdajů dle velikosti podniku. Minimální dotace je 500 000 Kč, maximální 200 mil. Kč.24.11.202030.04.2021Podnik
PROOF OF CONCEPT – Výzva VCílem výzvy Proof of Concept je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi. Míra podpory 35 – 70 % způsobilých výdajů dle velikosti podniku. Minimální dotace je 300 000 Kč, maximální 10 mil. Kč.23.11.202015.03.2021Podnik
SLUŽBY INFRASTRUKTURY – Výzva VIICílem výzvy je prostřednictvím podpory zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Minimální výše dotace je 1 mil. Kč, maximální 150 mil. Kč.30.11.202001.04.2021Podnik
INOVACE – Výzva VIIICílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací. Míra podpory je 25 % –  45 % způsobilých výdajů.  Minimální výše dotace je 1 mil. Kč, maximální pak 75 mil. Kč.15.10.202030.04.2021Podnik
INOVAČNÍ VOUCHERY – Výzva VICílem výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Míra podpory je 50 % – 85 % způsobilých výdajů.  Minimální výše dotace je 59 mil. Kč, maximální pak 500 mil. Kč.15.07.202031.12.2022Podnik
ÚSPORY ENERGIE V SZT – Výzva IVCílem programu je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla. Míra podpory je 40 % – 50 % způsobilých výdajů.  Minimální výše dotace je 0,5mil. Kč, maximální pak 200 mil. Kč.08.01.202030.06.2021Podnik
TA ČRProgram THÉTACílem programu je k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Podporovány jsou proto projekty výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na I/ podporu projektů ve veřejném zájmu, II/ nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi nebo III/ podporu dlouhodobých technologických perspektiv.11.02.202112.05.2021Podnik, výzkumná organizace
Program TREND – podprogram 2 NováčciHlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. A to prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu. Podprogram 2 je zaměřen na podporu podniků, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj v úhrnu nad 1 mil. Kč.11.03.202128.04.2021Podniky, výzkumné organizace (pouze jako další účastníci; povinně musí být součástí konsorcia).
DOPRAVA 2020+Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy. Specifickými cíli jsou I/ udržitelná doprava, II/ bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura, III/ přístupná a interoperabilní doprava a IV/ automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy.IV.21VI.21Podniky, výzkumné organizace, obce
Prostředí pro život – Podprogramy 1 a 2Program je zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, na nové postupy, environmentální technologie a ekoinovace s vysokým potenciálem pro rychlým uplatněním v praxi, na podporu časově a znalostně náročnějších řešení založených, na dlouhodobějším sledování společenských, přírodních a klimatických změn. Podprogram 1 (Operativní výzkum ve veřejném zájmu) cílí na odbornou podporu výkonu veřejné správy v oblasti životního prostředí. Podprogram 2 (Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí) podporuje ekoinovace, technologie a techniky v technické ochraně životního prostředí či zajištění postupů pro minimalizaci rizik plynoucích z nedostatečné kvality životního prostředí pro zdraví lidí, jejich prostředí a přírodu.IV.21VI.21Podniky, výzkumné organizace, obce
DELTA 2Program je zaměřen na dvoustrannou mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu mezi českými podniky a výzkumnými organizacemi a jejich zahraničními partnery. Spolupráce je zaměřena převážně na země mimo evropský výzkumný prostor (seznam relevantních zemí je uváděn specificky pro každou veřejnou soutěž), přičemž oblast společného zkoumání není omezena.V.21VII.21Podniky, výzkumné organizace, obce
Program TREND – podprogram 1 Technologičtí lídřiHlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. A to prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu. Podprogram 1 je zaměřen na podporu podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami (skrze stabilizaci a další rozvoj jejich výzkumných oddělení), a podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.IX.21XI.21 podniky (jako hlavní uchazeči); výzkumné organizace (pouze jako další účastníci)
SFŽP ČR – Modernizační fond1. HEAT – Modernizace soustav zásobování tepelnou energiíProgram podporuje využívání OZE a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění, jako změna palivové základny a modernizace rozvodů tepelné energie.pro předregistrované březen 2021Podnik
2. RES+ – Nové obnovitelné zdroje v energeticeProgram na podporu nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie.pro předregistrované březen 2021Podnik, obce, výzkum
4. ENERG – Zlepšení energetické účinnosti v podnikáníProgram se zaměřuje na podporu zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti příp. snížení produkce skleníkových plynů v podnikání  (mimo zařízení EU ETS)Předregistrace podzim 2021Podnik
5. TRANSCom – Modernizace dopravy v podnikatelském sektoruProgram podporuje nákup a pořízení vozidel na alternativní pohon a neveřejnou infrastrukturu u podnikatelských subjektů.Předregistrace podzim 2021Podnik
6. TRANSGov – Modernizace veřejné dopravyProgram na pořízení vozidel na alternativní pohon a infrastruktury pro veřejnou dopravu určený pro veřejné subjekty, podniky s majetkovou účastí státu a veřejných subjektů, veřejné nepodnikatelské subjekty a podnikatelské subjekty se závazkem veřejné služby.Předregistrace podzim 2021Obce
9. LIGHTPUB – Modernizace soustav veřejného osvětleníProgram se zaměřuje na podporu rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení s možností instalace inovativních prvků.Předregistrace podzim 2021Obce