Programové období 2021 – 2027

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko bude v období 2021-2027 navazovat na stávající program Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Program bude zaměřen na regionální a místní projekty s přeshraničním významem, u kterých bude opět kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady. K financování budou vybírány pouze takové projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na české a polské příhraničí.
 
Prostředky programu budou použity na financování opatření souvisejících s:
–          přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám;
–          posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění;
–          posílení úlohy kultury a cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích;
–          rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility;
–          posílení růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a
–          spolupráce institucí a obyvatel.

Opatření financované z programu musí mít vždy přeshraniční dopad, tzn. že jejich dopad musí být po obou stranách česko-polské hranice. Způsobilým územím programu jsou na české straně kraje: Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský a na polské straně: subregiony Jeleniogórski, Wałbrzyski, Nyski, Opolski, Rybnicki a Bielski a Powiaty Pszczyński a Strzeliński.

Dne 4. října 2022 Evropská komise schválila Program přeshraniční spolupráce Interreg VIA Česká republika – Polsko 2021-2027.

Zde jsou uvedeny prioritní osy a podporované aktivity.

Ministerstvo pro místní rozvoj v roli řídicího orgánu programu oznamuje, že v Informačním systému SEA zde byly zveřejněny dokumenty – Programový dokument, Vyhodnocení koncepce, Příloha č. 1 – Vyhodnocení vlivů na soustavu Natura 2000. Dokumenty jsou ke stažení zde.

Vyhodnocení je zpracováno na základě § 10e a 10f zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Jeho cílem je zhodnotit dopady budoucího programu s ohledem na životní prostředí.

Písemné vyjádření k těmto dokumentům je možné zasílat na Ministerstvo životního prostředí České republiky na adresu Vršovická 65, 100 10 Praha 10 nebo elektronicky do datové schránky 9gsaax4 ve lhůtě do 24. 1. 2021.