Dotační program Podpora rozvoje regionální podnikatelské aktivity a zavádění inovací do praxe – výzva k předkládání žádostí

Pardubický kraj na svém zasedání Rady dne 20. 2. 2023 schválil dotační program Odboru rozvoje na podporu podnikatelských aktivit a inovací s podprogramem Technologické a Startovací vouchery.

Technologické vouchery:

Cílem podprogramu je posílení ekonomické prosperity regionu díky poskytnutí příležitosti pro podnikatelské subjekty ověřit technickou/technologickou proveditelnost produktu v jakékoliv fázi vývoje. Dalším cílem podprogramu je posílení ekonomické
prosperity regionu prostřednictvím transferu znalostí akademického a výzkumného sektoru do praxe podniků, a to prostřednictvím stimulace navázání smluvní spolupráce mezi podnikatelskými subjekty a vysokými školami, veřejnými výzkumnými institucemi či výzkumnými organizacemi působícími v České republice. Dlouhodobým cílem je, aby na
spolupráci ve formě pilotních společných projektů navázaly obě strany dlouhodobým vztahem a spoluprací na dalších projektech, jejichž výstupy pomohou zvýšit konkurenceschopnost na stávajících i perspektivně nových trzích a současně pomohou zefektivnit komercializaci výsledků výzkumu a vývoje poskytovatelů znalostí. Projekty založené na spolupráci s výzkumnými organizacemi budou bodově zvýhodněny.

Sídlo žadatele, případně sídlo provozovny, kde bude projekt realizován, musí být na území Pardubického kraje. Finančně zvýhodněny budou projekty, které budou realizovány na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP) – Králíky,
Moravská Třebová, Česká Třebová, Svitavy.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na podprogram činí 500 tis. Kč. Minimální výše podpory na jednu žádost je 50 tis. Kč a maximální výše podpory na jednu žádost může dosáhnout 200 tis. Kč. Poskytnutí dotace je vždy vázáno na finanční spoluúčast žadatele.

Termín vyhlášení programu: 21. 2. 2023. Lhůta podávání žádostí: od 27. 3. 2023 do 30. 4. 2023.

Žadatel povinně zkonzultuje svůj projektový záměr dle pokynů poskytovatele dotace:
– Konzultace musí být provedena nejpozději 5 pracovních dnů před podáním žádosti.
– Výstupem konzultace je Potvrzení o absolvování povinné konzultace projektu, které vyplní a podepíše konzultant RIS 3 developer. Kontaktní osobou je Mgr. Jan Gregor, Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, tel.: 603 235 040, e-mail: jan.gregor@rrapk.cz.

Startovací vouchery:

Cílem podprogramu voucherů je podpořit vznik nových podnikatelských záměrů, „nastartovat“ zamýšlené inovativní podnikatelské aktivity a poskytnout příležitost pro jejich realizaci. Záměrem podprogramu je být komplementární k programům subjektů působících v Pardubickém kraji (např. P-PINK, CzechInvest, programy specializovaných neziskových
organizací, škol apod.), které realizují programy zaměřené na vytvoření životaschopných business plánů začínajících podnikatelů.

Sídlo žadatele, případně sídlo provozovny, kde bude realizován projekt, musí být na území Pardubického kraje. Finančně zvýhodněny budou projekty, které budou realizovány na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP) – Králíky,
Moravská Třebová, Česká Třebová, Svitavy.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na podprogram činí 1 mil. Kč Minimální výše podpory na jednu žádost je 20 tis. Kč a maximální výše podpory na jednu žádost může dosáhnout 200 tis. Kč. Poskytnutí dotace je vždy vázáno na finanční spoluúčast žadatele.

Termín vyhlášení programu: 21. 2. 2023. Lhůta podávání žádostí: od 27. 3. 2023 do 30. 4. 2023.

Žadatel povinně zkonzultuje svůj podnikatelský záměr. Konzultace musí být provedena nejpozději 5 pracovních dnů před podáním žádosti. Výstupem konzultace je Potvrzení o absolvování povinné konzultace podnikatelského projektu, které vyplní a podepíše konzultant. Kontaktní osobou pro povinné konzultace před podáním žádosti je Robin Langer
Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú., náměstí Republiky 12, 530 21 Pardubice, tel: 773 072 728, e-mail: robin.langer@p-pink.cz.

Pověřené kontaktní osoby pro předložení žádosti:
Mgr. Miroslav Smejkal, tel: 466 026 306, e-mail: miroslav.smejkal@pardubickykraj.cz
Ing. Petr Bořek, tel: 466 026 322, e-mail: petr.borek@pardubickykraj.cz
Kontaktní osoby se nesmějí přímo podílet na přípravě jednotlivých žádostí.